Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Ateş KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği TÜKENDİ. Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ. Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Asid Peptik Hastalıklar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler TÜKENDİ. 30 Soruda Grip KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları TÜKENDİ. NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri & Antibiyotikler KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi TÜKENDİ. Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir? Kargo ücreti Alıcıya Aittir. ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR TÜKENDİ. Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 SORUDA AŞI KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Diyet & Dermatolojik Hastalıklar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI Kargo Ücreti Alıcıya Aittir. Gölgenin Rengi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocukluk Çağında Akut İshalleri TÜKENDİ. Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi E- Book 1 adet Makale Pratik Neonatoloji KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları E-Book Kuyruksuz Tilki KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölgesini Kaybeden Çocuk KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Uzun Kuyruk KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Bilge Kaplumbağa Evcimen KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Kaku KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 Soruda Pnömoni TÜKENDİ. 30 Soruda Primer İmmün Yetersizlikler KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Eyfel Kulesi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Luka`nın Çam Ağacı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölge Satıcısı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölgelerin İsyanı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Rüya Perisi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Sincap ile Fındık Ağacı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. ÇOCUKLARDA HER YÖNÜYLE COVİD-19 KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. MENOPOZ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi


Yıllık Abonelik Fiyatı: 300,0000
Birim Fiyatı: ₺25,00

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yayın Tarihi : 2009 / Kargo karşı ödemelidir.
Yayın Türü : Yerel - Süreli
Yayın Periyodu : 2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
ISBN : 1309-0461
Online ISSN :
Cilt : 10 Sayı: 1
Dergi Sayısı : Ocak - Şubat 2018 KARGO ALICI ÖDEMELİDİR.
Dil : Türkçe

Açıklaması

Adı: Diyabet Komplikasyonları ile PON-1 Aktivitesinin Brakiyal Arter İntima- Media Kalınlığı (IMK) İlişkisi

Açıklaması:

Giriş:

Diabetes mellitus, kardiyovasku¨ler belirtilerin yanısıra kendi başlarına önemli birer morbidite ve mortalite nedeni olan mikro ve makrovasku¨ler komplikasyonlar için de risk artışı ile ilişkili olup, oksidatif stresin ise diabetes mellitus ve ilgili komplikasyonları arasında köpru¨ vazifesi gördu¨ğu¨ kabul edilmektedir.

Amaç: Du¨şu¨k serum PON1 aktivitesinin KAH riski ile ilişkisi, diyabetik hastalarda tespiti13 ve diyabetle ilişkili komplikasyonlardan potansiyel koruyuculuğu14 temelinde, bu çalışma serum paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerinin biyokimyasal değişkenler ve yanısıra brakiyal arter çap ve intima-media kalınlığı (IMK) ile ilişkisinin diyabetik mikro ve makrovasku¨ler komplikasyonları olan ve olmayan diyabet hastalarında değerlendirilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya diyabetik mikrovasku¨ler [var (n=50), yok (n=150)] ve makrovasku¨ler [var (n=91), yok (n=108)] komplikasyonları olan ve olmayan toplam 201 diyabet hastası (ortalama(standart sapma (SS)) yaş: 52.4(13.4) yıl, %73.6’sı kadın) dahil edildi. Hastaların demografik (yaş, cinsiyet) ve yaşam stili (sigara içimi, alkol tu¨ketimi, du¨zenli fiziksel egzersiz) özellikleri, diyabetle ilişkili mikrovasku¨ler (nöropati, retinopati ve nefropati) ve makrovasku¨ler [hipertansiyon, koroner arter hastalığı (CAH), koroner bypass cerrahisi (CABG) öyku¨su¨, periferik arter hastalığı (PAH), inme ve miyokard enfarktu¨su¨ (MI) öyku¨su¨] komplikasyonlar, tam kan sayımı, kan biyokimyası (glukoz, HbA1c, serum lipidleri, AST, ALT, u¨re, kreatinin, u¨rik asit, PTH, Vit B12, C peptid ve homosistein du¨zeyleri), HOMA-IR değeri, mikroalbuminuri ve brakiyal arter çap ve IMK ölçu¨mlerine dair veriler her iki grupta serum paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri bazında kaydedildi. Bulgular: Ortalama(SS) paraoksonaz ( 107.5 ±30.7ve 123.9± 38.8) U/L), p=0.007 ve arilesteraz (132.1 ± 30.2 ve 154.7± 41.2 U/L), p=0.001 değerlerinin mikrovasku¨ler komplikasyonları olan hastalarda olmayanlara göre belirgin şekilde daha du¨şu¨k olduğu tespit edilmiştir. Makrovasku¨ler komplikasyonları olan ve olmayanlarda paraoksonaz (sırasıyla 120.6 ± 36.1 ve 119.6 ± 38.7 U / L) ve arilesteraz (sırasıyla 147.5 ± 36.6 ve 150.8 ± 42.3 U / L) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Makrovasku¨ler komplikasyonları olan diyabetik hastalarda, HOMA-IR du¨zeyleri ile paraoksonaz (r=-0.383, p=0.001) ve arilesteraz (r=-0.252, p=0.035) arasında anlamlı negatif korelasyon mevcut iken, mikrovasku¨ler komplikasyonları olan hastalarda HOMA-IR ile paraoksonaz (r=-0.247, p=0.083) ve arilesteraz (r=-0.196, p=0.173) değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Arilesteraz ve sağ brakiyal arter IMK arasında mikrovasku¨ler komplikasyonları olan hastalarda tespit edilen anlamlı pozitif korelasyon (r=0.374, p=0.042) hariç olmak u¨zere paroksonaz ve arilesteraz aktiviteleri ile brakiyal arter çap ve IMK ölçu¨mu¨ arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Sonuç olarak , bulgularımız du¨şu¨k serum paroksonaz ve arilesteraz aktivitelerinin diyabet hastalarında mikrovasku¨ler komplikasyonlar adına, makrovasku¨ler komplikasyonları olan diyabet hastalarında ise yetersiz glisemik kontrol adına olası belirleyici rolu¨ne ve ayrıca mikrovasku¨ler komplikasyonları olan diyabet hastalarında arilesteraz aktivitesi ile erken ateroskleroz arasındaki potansiyel ilişkiye işaret etmektedir.

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.