Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Eylül - Ekim 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:5
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Özellikle pediatride ayaktan antibiyotik (AB) kullanımı yaygın olup, sıklıkla hafif solunum yolu enfeksiyonları, deri ve u¨riner sistem enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Birçok antibiyotik, özellikle geniş spektrumlu olanlar sıklıkla Antibiyotik Kullanımına Bağlı İshale (AKBİ) neden olmaktadır. İntestinal floranın anaerobik kısmına etkili olan AB'ler daha çok ishale neden olurlar. 6 yaşından ku¨çu¨kler ve 65 yaşından bu¨yu¨kler daha bu¨yu¨k risk altındadır. AKBİ'de en sık etken Clostridium difficile'dir. Gu¨nu¨mu¨zde AKBİ uygunsuz AB kullanımı sonucu ortaya çıkan yan etkiler içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Summary

Outpatient use of antibiotics is common in pediatrics, most often for a variety of minor infections of the respiratory tract, integument, and urinary tract. Certain antibiotics, especially those with a relatively broad spectrum, frequently result in diarhea. The antibiotics that effecte the anaerobic portion of intestinal flora cause more diarrhea. Children under 6 years and over 65 years are at greater risk. The Clostridium difficile is most common factor in antibiotic associated diarrhea. Today, inappropriate use of antibiotics plays an important role in antibiotic associated diarrhea.

Dr. Alkım ÖDEN AKMAN

Dr. Nazile ERTÜRK


Özet

Yenidoğan dönemindeki acil hastalıklar, özellikle hızlı ilerlemeleri ve non-spesifik bulgularla karşımıza çıkmaları sebebiyle çoğu zaman hekimleri zor durumda bırakır. Gu¨nu¨mu¨zde tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen yenidoğan döneminde birçok hastalık hala daha yu¨ksek mortalite ve morbiditeyle seyretmektedir. Erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğu bu hastalık grubunda hikaye, fizik muayene ve laboratuvar bulgularının sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi; patolojik bulguları olan yenidoğan bebeklerin yoğun bakım şartlarında takip edilip erken tedaviye başlanması hayati önem taşır. Çocuk acil polikliniklerinde huzursuzluk, emmeme, uyuklama, ateş, morarma en sık karşımıza çıkan şikayet ve bulgular olmasına rağmen bu belirtilerin hiçbiri herhangi bir hastalığa spesifik değildir. Karşımıza beslenme intoleransı ile gelen bir yenidoğanda sepsis olabileceği gibi hipoglisemi, elektrolit dengesizliği, metobolik hastalık, konjenital kalp hastalığı hatta genitou¨riner hastalıklardan biri dahi olabilir. Bu makalede yenidoğandaki ciddi hastalığı du¨şu¨ndu¨recek klinik ve laboratuvar bulgulardan ve ayırıcı tanıda sık karşımıza çıkan hastalıklardan bahsedilmiştir.

Summary

Most of the time the physicians encountered difficulty because of rapid progress of emergent diseases and non-specific symptoms in the newborn. Despite recent advances in diagnosis and treatment of many diseases in newborn period, neonatal morbidity and mortality still remains high. To evaluate the patient’s history, physical examination and laboratory findings in a systematic approach is very important for early diagnosis and treatment of the patients. It is life-saving to follow up neonates in the neonatal intensive care unit and start early treatment with signs of pathological conditions. In pediatric emergency clinics irritability, poor feeding, drowsiness, fever, bruising, complaints and findings as well as the most frequently encountered symptoms are not specific to any disease. Sepsis in the newborn may be emerged with feeding intolerance, hypoglycemia, electrolyte imbalance, metabolic disease, congenital heart disease, or even the genito-urinary diseases. In this review, the differential diagnoses which are frequently encountered are discussed in which clinical and laboratory neonatal findings suggestive of severe diseases.

Dr. Hakan SARBAY

Uzm. Dr. Şirin GÜVEN

Uzm. Dr. Şenol BOZDAĞ

Prof. Dr. İsmail İŞLEK


Özet

Ateş, vu¨cut sıcaklığının santral sinir sisteminin isteği ve kontrolu¨ altında yu¨kselmesidir. Yararlı ve zararlı etkileri literatu¨r ışığı altında tartışılmıştır.

Summary

Fever is an increase in body temperature under the control and influence of the central nervous system. The benefits and harmful effects of fever was discussed in view of literature.

Prof. Dr. Ayça VİTRİNEL


Özet

Bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) insanlar tarafından sentez edilemediği için esansiyel yağ asidi olarak kabul edilir. Uzun zincirli omega-3 yağ asidi olan eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) ALA’dan sentezlenebilir, fakat EPA ve DHA sentezi belirli koşullarda yetersiz kalabilir. DHA görme ve nörolojik gelişim için önemli gibi göru¨nse de DHA ve aminoasit ile zenginleştirilmiş bebek mamaları ile beslenen prematu¨re veya zamanında doğmuş bebeklerin görme ve nörolojik gelişimi arttırıp arttırmadığı konusu henu¨z açıklığa kavuşmamamıştır. Bilimsel araştırmaların çoğu, diyetle alınan daha fazla omega-3 yağ asidi azalan kardiyovasku¨ler hastalık riski ile ilişkilidir. Sonuç olarak Amerikan Kalp Birliği özellikle yağlı balıklar olmak u¨zere yetişkinlerin haftada en az 2 kez balık tu¨ketmesini önermektedir. Randomize kontrollu¨ çalışmaların sonuçları omega- 3 yağ asitleri alımındaki artışın miyokard enfarktu¨su¨nu¨ (kalp krizi) ve koroner kalp hastalığı olan bireylerde ani kardiyak ölu¨mu¨ azalttığını göstermektedir. EPA ve DHA alımındaki artış, özellikle trigliserit seviyesi yu¨ksek olan tip 2 diyabetli hastalar için faydalı olabilir. Randomize kontrollu¨ çalışmalar balık yağı desteğinin eklem hassasiyetini azalttığını ve romatoid artriti olan hastalarda anti-inflamatuar ilaç gereksinimini azalttığını tespit etmiştir.

Summary

Alpha-linolenic acid (ALA), an omega-3 fatty acid, and linoleic acid (LA), an omega- 6 fatty acid, are considered essential fatty acids because they cannot be synthesized by humans. The long-chain omega-3 fatty acids, eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), can be synthesized from ALA, but EPA and DHA synthesis may be insufficient under certain conditions. While DHA appears to be important for visual and neurological development, it is not yet clear whether feeding infants formula enriched with DHA and aminoacids enhances visual acuity or neurological development in preterm or term infants. A large body of scientific research suggests that higher dietary omega-3 fatty acid intakes are associated with reductions in cardiovascular disease risk. Thus, the American Heart Association recommends that all adults eat fish, particularly oily fish, at least twice weekly. The results of randomized controlled trials indicate that increasing omega-3 fatty acid intake can decrease the risk of myocardial infarction (heart attack) and sudden cardiac death in individuals with coronary heart disease (CHD). Increasing EPA and DHA intake may be beneficial in individuals with type 2 diabetes, especially those with elevated serum triglycerides. Randomized controlled trials have found that fish oil supplementation decreases joint tenderness and reduces the requirement for anti-inflammatory medication in patients with rheumatoid arthritis.

Prof. Dr. Murat BAŞ


Özet

Akut romatizmal ateş (ARA) A grubu beta hemolitik streptokok farenjitini takiben yaklaşık 2-3 hafta sonra gelişen, başlıca artrit, kardit, kore, eritema marjinatum ve subku¨tan nodu¨llerle seyreden nonsu¨pu¨ratif inflamatuvar bağ dokusu hastalığıdır. En önemli hasarı kronikleşen, progresyon gösterebilen ve kalp yetmezliğine yol açabilen kardittir. Tanı başlıca klinik bulgulara dayandırılarak konulur. Bu yazıda ARA’nın epidemiyolojisi, patogenezi, klinik bulguları, tanısı, tedavisi ve korunma yöntemleri anlatılacaktır.

Summary

Acute rheumatic fever (ARF) is a non-suppurative sequelae that occurs two to three weeks following group A streptococcus pharyngitis and consist of arthritis, carditis, chorea, erythema marginatum, and subcutaneous nodules. The most important damage of ARF is carditis which may be chronic and progressive, resulting in cardiac decompensation. The diagnosis of ARF is established largely on clinical grounds. The epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment, and prevention of ARF are reviewed here.

Prof. Dr. Gu¨lendam KOÇAK


El-Ayak-Ağız Hastalığı (EAAH) picornaviridae ailesinden tek sarmal RNA’lı, enterovirus alt grubundaki bazı virusların neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Picornaviridae ailesinde enteroviruslar, rinoviruslar, hepatotropviruslar, kardioviruslar ve aftoviruslar yer alır. Bu virusun elektron mikroskobik yapısı ku¨bik şekildedir ve yu¨zeyinde viral V 1-4’e kadar sınıflandırılan antijenik yapılanması vardır. Bu antijenik yapılara göre de tiplendirilmektedir ve bu antijenik yapılar yıllar içinde değişime de uğrayabilir. Enterovirus ailesinde Coxsackievirus A1-6, Coxsackievirus B1-24, polio ve non-polio enteroviruslar yer alır. EAAH’na farklı tiplerde enteroviruslar neden olabilirse de en sık etkenler Coxsackievirus A16, A5, A6 ve enterovirus 71’dir.

Uzm. Dr. İsmail YILDIZ,

Prof. Dr. Emin ÜNÜVAR


Özet

Respiratuar Sinsityal Virus (RSV), bebeklik ve erken çocukluk döneminde alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. Prematu¨relik, kronik akciğer hastalığı ve konjenital kalp hastalığı gibi RSV bronşiyoliti açısından riskli olan hastalarda önemli komplikasyonlara neden olabilir. Çocuklarda RSV bronşiyoliti ve tekrarlayan hışıltı arasındaki ilişki bilinmektedir. Altta yatan akciğer sorunları gerek RSV bronşiyoliti ile gerekse tekrarlayan hışıltı ile ilişkilidir.

Summary

Respiratory syncytial virus (RSV) is the most important cause of lower respiratory tract infection in infants and young children. RSV infection increases morbidity from respiratory complications in the population at the highest risk of RSV bronchiolitis are severely preterm infants with chronic lung disease and congenital heart anomalies. There is clear association between RSV bronchiolitis and increased risk for subsequent wheezing. Pulmonary function abnormalities may underlie both the risk of RSV bronchiolitis and recurrent wheeze.

Doç. Dr. Ayla GÜNLEMEZ


Özet

Obezite hem gelişmiş hem de gelişmekte olan u¨lkelerde prevalansı artan, erişkinleri olduğu kadar, giderek çocukları da etkileyen kronik bir hastalıktır. Gu¨nu¨mu¨zde obezitenin göru¨lme sıklığı her yaş grubunda artmaktadır. Bunun nedeni modern yaşamın getirdiği fast-food tu¨ketiminin fazla miktarda tu¨ketilmesi, ailenin yanlış beslenme alışkanlıkları, çocukların fiziksel aktiviteden uzaklaşarak televizyon ve bilgisayar oyunlarına yönelmeleridir. Erken mu¨dahale ile çocuklara doğru beslenme alışkanları ve fiziksel aktivite kazandırılarak erişkinlikte obezitenin oluşması engellenebilir.

Summary

The prevalence of obesity is increasing in both developed and developing countries, is increasingly affecting children as well as adults, and is a chronic disease. Nowadays, the incidence of obesity is increasing in every age group. The reason for this is that consuming a lot of modern life, fast food consumption, physical activity away from the wrong family eating habits, children's inclining towards television and computer games. Early intervention with children with proper nutrition and physical activity by means of the formation of habits in late adolescence obesity can be prevented.

Diyetisyen Hatice KARSLIOĞLU

Kitaplarımız

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi

Selen Yayıncılık

225,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.