Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler Kasım - Aralık 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 140,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 2147-8201
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 1 Sayı:1
Yayın Periyodu :3 Ayda 1 - 1 Yılda 4 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2013

Probiyotikler, barsak florasını du¨zenleyerek ve bağışıklık sistemini uyararak konakçının sağlığını olumlu etkileyen canlı ve patojen olmayan mikroorganizmalardır. Probiyotiklerden 1900’den önce söz edilmeye başlanmış, terim olarak da ilk kez Lilly & Stillwel tarafından 1965 yılında kullanılmıştır (1). Bazı klinik durumlarda profilaksi veya tedavide probiyotiklerin yenidoğanlarda kullanımı son zamanlarda artmıştır.

Prof. Dr. Nejat NARLI


Özet

Özellikle pediatride ayaktan antibiyotik (AB) kullanımı yaygın olup, sıklıkla hafif solunum yolu enfeksiyonları, deri ve u¨riner sistem enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Birçok antibiyotik, özellikle geniş spektrumlu olanlar sıklıkla antibiyotik kullanımına bağlı ishale (AKBİ) neden olmaktadır. İntestinal floranın anaerobik kısmına etkili olan AB'ler daha çok ishale neden olurlar. 6 yaşından ku¨çu¨kler ve 65 yaşından bu¨yu¨kler daha bu¨yu¨k risk altındadır. AKBİ'de en sık etken Clostridium difficile'dir. Gu¨nu¨mu¨zde AKBİ uygunsuz AB kullanımı sonucu ortaya çıkan yan etkiler içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Summary

Outpatient use of antibiotics is common in pediatrics, most often for a variety of minor infections of the respiratory tract, integument, and urinary tract. Certain antibiotics, especially those with a relatively broad spectrum, frequently result in diarrhea. The antibiotics that affect the anaerobic portion of intestinal flora cause more diarrheas. Children fewer than 6 years and over 65 years are at greater risk. The Clostridium difficile is most common factor in antibiotic associated diarrhea. Today, inappropriate use of antibiotics plays an important role in antibiotic associated diarrhea.

Dr. Alkım ÖDEN AKMAN

Opr. Dr. Nazile ERTÜRK


Gastrointestinal sistem bağışıklık sisteminin birinci basamağını oluşturur. İç organların dış du¨nyayla iletişimini sağlamaktadır. Böyle bir sistemde dış etkenlerden korunmak için oluşturulmuş bir koruma mekanizması gereklidir. Bu koruma mekanizmasının en önemli bileşeni tu¨m gastrointestinal sistem boyunca yer alan probiyotik organizmalardır (1). Probiyotiklerin en çok kolonize olduğu bölge ise kolondur. Bu mikroorganizmalar konağın fizyolojisi, bağışıklık sistemi ve metabolizması için gerekli ve vazgeçilmezdir.

Yrd. Doç. Dr. Ayça Esra KUYBULU

Prof. Dr. Mustafa AKÇAM


Son yıllarda gastrointestinal sistem başta olmak u¨zere, çeşitli vu¨cut boşluklarında yerleşik olarak bulunan mikroorganizmaların insan sağlığını farklı açılardan etkilediği; bakteriler, viruslar ve ökaryotlardan oluşan bu havuzun yapıtaşlarının, konağın immu¨n sistemi ile etkileşerek bir dizi enfeksiyona duyarlığını değiştirebildiği; söz konusu mikroorganizma kitlesinde herhangi bir nedenle gerçekleşecek farklılaşmanın atopiden alerjiye, artritten inflamatuvar barsak hastalığına kadar değişen oldukça geniş bir yelpazedeki patolojilere yol açtığı saptanmıştır. Bu gerçeğin anlaşılmasını takiben, mikroorganizmalarla konak ilişkisi ayrıntılı olarak incelenmeye başlanmış ve söz konusu etkileşime yönelik tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. Bu yazıda gastrointestinal sistemde yer alan floranın özellikleri ve çeşitli patolojilere karşı savunma mekanizmamızı oluşturan immu¨n sistemin, söz konusu mikroorganizmalar ile ilişkisi ele alınacaktır.

Prof. Dr. Selim BADUR


Özet

Clostridium difficile (C. difficile) enfeksiyonunun klinik sonuçları asemptomatik enfeksiyondan (taşıyıcılık) ishal, kolit, psödomembranöz kolit ve ölu¨me kadar değişebilmektedir. Son yıllarda du¨nya genelinde hem primer C. difficile enfeksiyonunun hem de reku¨rren C. difficile enfeksiyonunun insidansının artması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Probiyotikler normal gastrointestinal sistem florasının bozulmasını engelleyen canlı mikroorganizmalardır. Bazı probiyotiklerin erişkin ve çocuklarda C. difficile enfeksiyonunun (özellikle C. difficile ilişkili ishalin) önlenmesi ve/veya tedavisinde etkili ve gu¨venli olduğu gösterilmiştir. Ancak bu bulguların daha geniş kapsamlı ve iyi planlanmış çalışmalar ile desteklenmesinin gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Gu¨nu¨mu¨zde destekleyici yu¨ksek kanıt du¨zeyinde yeterli veri bulunmadığından probiyotiklerin C. difficile enfeksiyonunun önlenmesi veya tedavisi için kullanılması önerilmemektedir.

Summary

The clinical outcomes of Clostridium difficile (C.difficile) infection range from asymptomatic infection (asymptomatic carriage) to diarrhea, colitis, pseudomembranous colitis and death. The increased incidence of both initial C. difficile infection and recurrent C. difficile in recent years is a serious problem worldwide. Probiotics are live microorganisms that prevent the degradation of normal gastrointestinal flora. It has been demonstrated that some probiotics are effective and safe in preventing and/or treating C. difficile infection (especially in C. difficile-associated diarrhea) in adults and children. However, it is emphasized that these findings need to be supported with more comprehensive and well-planned studies. Because there is currently no sufficient high-quality supportive evidence, probiotics are not recommended to be used for prevention or treatment of C. difficile infection.

Prof. Dr. Ali Bu¨lent CENGİZ


Özet

Obezite enerji alımı, harcaması ve depolanmasının vu¨cutta meydana getirdiği değişikliklerin bir sonucudur. Barsak mikroorganizmaları barsak dışındaki dokuların (karaciğer ve adipoz doku) metabolizmasını da etkiler ve bu nedenle konakçıda inflamasyonun yanı sıra lipit ve glukoz homeostasis du¨zenlenmesinde de etkilidir. Birçok mekanizma barsak mikroorganizmalarının konakçı dokusuyla etkileşime girmesini ve enerji metabolizmasının du¨zenlenmesini sağlar. Son yapılan çalışmalar probiyotik kullanımının barsak florasını du¨zenlediği ve vu¨cut ağırlığında azalmaya yardım ettiğini belirlemiştir. Sonuçta, obezitenin tedavisi ve önlenmesi için barsak mikrobiyotasının du¨zenlenmesinde pro-pre ve sinbiyotiklerin kullanıldığı uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır.

Summary

Obesity results from alterations in the body’s regulation of energy intake, expenditure, and storage. Gut microbes also influence the metabolism of cells in tissues outside of the intestines (in the liver and adipose tissue) and thereby modulate lipid and glucose homeostasis as well as systemic inflammation, in the host. Several potential mechanisms might allow gut microbes to interact with the host’s tissue and to regulate its energy metabolism. Some new studies showed that probiotics can be modulate intestinal microbiota and help weight loss. In conclusion, long term studies should be done using pro-pre and symbiotics to manipulate gut microbiota in order to treat and prevent obesity.

Doç. Dr. Efsun KARABUDAK


Özet

Probiyotik bakteriler ve probiyotik bakteriler kullanılarak u¨retilen gıdaların du¨nya çapındaki popu¨laritesi ile özellikle fermente gıdalar olmak u¨zere gıdalarda ve gastrointestinal koşullarda probiyotik bakterilerin canlılığının du¨şu¨k olması, araştırmacıları probiyotik bakterilerin canlılığını koruyucu farklı metotlar u¨zerinde çalışmaya teşvik etmektedir. Bu metotlar arasında en etkili olanlardan biri, olumsuz çevre koşullarına direnç gösterebilmesi için probiyotik bakterilere fiziksel bir bariyer sağlayan mikroenkapsu¨lasyondur. Mikroenkapsu¨lasyon, serbest kalıncaya kadar kapsu¨llenen materyali (çekirdek materyal) çevresinden ayırmak için yardımcı olmakta, böylelikle kapsu¨llenen materyalin dayanıklılığını arttırmakta, raf ömru¨nu¨ uzatmakta, su¨rekli ve kontrollu¨ salınım sağlamaktadır. Bu derlemede probiyotik bakterilerin canlılıklarının korunmasında kullanılan mikroenkapsu¨lasyon tekniği ile ilgili bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Summary

Worldwide popularity of probiotic bacteria and foods produced by probiotic bacteria and their weak viability in foods (especially in fermented foods) as well as in gastrointestinal conditions has encouraged researchers to innovate different methods on improvement of probiotic bacteria viability. Among these methods, microencapsulation, providing a physical barrier to probiotic bacteria for resistance to adverse environmental conditions, is one of the most effective methods available. Microencapsulation helps to separate a core material from its environment until it is released, thereby improving its stability, extending the core's shelf-life, and providing a sustained and controlled release. In this review, information about microencapsulation technique used for protection of probiotics viability is tried to give.

Öğr. Gör. Emine Mine ÇOMAK GÖÇER

Arş. Gör. Ayşe AŞCI ARSLAN

Gıda Mu¨h. Firuze ERGİN

Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜKÇETİN


Özet

Probiyotikler insan sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik kullanımının akut enfeksiyöz ishal tedavisinde, antibiyotikle ilişkili ishal, turist ishali, nekrotizan enterokolit ve Helicobacter pylori enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Klinik çalışmalar probiyotiklerin akut otitis media ve u¨st solunum yolu enfeksiyonlarında önleyici ve tedavi edici ajanlar olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Çocuklarda u¨riner enfeksiyonları önlenmesinde kullanılmaktadır.

Summary

Probiotics are live microorganisms with beneficial effects on human health. Use of probiotics has been shown to be effective in treating acute viral gastroenteritis, and preventing antibiotic-associated diarrhea, traveller diarrhea, necrotizing enterocolitis and Helicobacter pylori gastritis. Clinical trials have shown that probiotics can be used as preventive and therapeutic agents in upper respiratory tract infections and acute otitis media. Probiotics have been used to prevent urogenital tract infection.

Doç Dr. Solmaz ÇELEBİ

Kitaplarımız

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele

ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Pratik Neonatoloji

Tıbbi Yayınlar Merkezi

162,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.