Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mayıs - Haziran 2014 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN : ...........
Dil : Türkçe
Cilt : 6 Sayı:3
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Respiratuvar sinsisyal virus (RSV), bebeklik ve erken çocukluk döneminde alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. Prematu¨relik, kronik akciğer hastalığı ve konjenital kalp hastalığı gibi RSV bronşiyoliti açısından riskli olan hastalarda önemli komplikasyonlara neden olabilir. Çocuklarda RSV bronşiyoliti ve tekrarlayan hışıltı arasındaki ilişki bilinmektedir. Altta yatan akciğer sorunları gerek RSV bronşiyoliti ile gerekse tekrarlayan hışıltı ile ilişkilidir.

Summary

Respiratory syncytial virus (RSV) is the most important cause of lower respiratory tract infection in infants and young children. RSV infection increases morbidity from respiratory complications in the population at the highest risk of RSV bronchiolitis are severely preterm infants with chronic lung disease and congenital heart anomalies. There is clear association between RSV bronchiolitis and increased risk for subsequent wheezing. Pulmonary function abnormalities may underlie both the risk of RSV bronchiolitis and recurrent wheeze.

 

Doç. Dr. Ayla GÜNLEMEZ


Giriş

Gastrointestinal sistemin (GİS) her bölu¨mu¨ işlevine uygun olarak farklı bir yapılanmaya sahiptir. Bu bağlamda kalın barsak, rektum ve anu¨s birbirinin devamı olarak göru¨lmesine rağmen hem anatomik hem de fonksiyonel bakımdan birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Bu u¨ç oluşumun başlıca u¨ç ortak görevi vardır:

1. Su emilimini sağlamak,

2. Sindirime katkıda bulunmak,

3. Dışkılama kontrolu¨nu¨ sağlamak (=kontinans).

 

Prof. Dr. Billur DEMİROĞULLARI


Özet

Bebeklik ve erken çocukluk dönemlerini kapsayan ve beyin gelişiminin hızlı olduğu yaşamın ilk u¨ç yılında yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨, her bebeğin ilk altı ayda sadece anne su¨tu¨ ile beslenmesini (doğal beslenme), ardından uygun şekilde tamamlayıcı beslenmeye geçilmesini; emzirmenin 2 yaşına kadar devam edilmesini önermektedir. Ülkemizde emzirme yaygındır, ancak bebeğin ilk 6 ayda sadece anne su¨tu¨ ile beslenme oranı du¨şu¨ktu¨r, tamamlayıcı beslenmeye erken ve hatalı yöntemlerle başlanmaktadır.

Summary

Optimal nutrition is very important for neurocognitive development in the first three years of life. The World Health Organization has recommended exclusive breastfeeding for six months after birth. It is also recommended that breastfeeding continues for two years together with nutritionally-adequate complementary foods. Breastfeeding is common in our country, but the duration of exclusively breastfeeding has showed a progressive decline for the first six months of life, and the timing and introduction of complementary foods is generally incorrect. 

 

Doç. Dr. Sezin AŞIK AKMAN


Konstipasyon çocukluk çağında sık göru¨len bir yakınma olup, pediatrik gastroenteroloji polikliniklerinde göru¨len hastalıkların başında gelmektedir. Özellikle erken bebeklik yaşı sonrasında konstipasyon etiyolojisinde yapısal, endokrin ya da metabolik bozukluk saptanması nadir bir durumdur. Olguların çoğunda altta yatan bir organik neden bulunmaz ve bu durum fonksiyonel konstipasyon olarak adlandırılır. Fonksiyonel konstipasyonun tanısında çoğu zaman anamnez ve fizik bakı yeterli olmaktadır ve uygun tedavi ile başarı sağlanır. Olguların %30-50’sinde ise değişik nedenlerle tedaviye direnç göru¨lebilir .

 

Yrd. Doç. Dr. OÅNdu¨l EĞRİTAŞ

Prof. Dr. Buket DALGIÇ


Özet

Kistik fibrozis hastalığında solunum ve gastrointestinal komplikasyonların erken tanınması ile beklenen yaşam su¨resi artmıştır. Beklenen yaşam su¨resinin uzamasıyla hastalıkla birlikte bulunan diğer klinik tablolar ortaya çıkar. Uzun su¨reli beslenme desteği bu¨yu¨me ve gelişmeye katkıda bulunması yanında akciğer bulgularının ilerlemesinin yavaşlamasına neden olur. Yapılan çalışmalar nutrisyonel durumun en önemli prognostik gösterge olduğunu göstermiştir. Kistik fibrozis ile ilişkili diyabet, osteoporoz, gebelik ve transplantasyon gibi durumlar yeni nutrisyonel değişiklikleri gerektirir.

Summary

Early diagnosis and treatment of respiratory and gastrointestinal complications of cystic fibrosis have led to improved survival with many patients living beyond last fourth decade. Along with this increased life expectancy is the risk of further disease associated with chronic manifestations of their condition. Long-term nutritional support has been shown to improve nutritional status and stabilize (or slow) the rate of decline in lung function.

Doç. Dr. Fatih ÜNAL


Özet

İritabl barsak sendromu (IBS) multifaktoriyel fonksiyonel bir hastalık olup disbiyozisinde etiyolojide rol oynayabileceği du¨şu¨ncesinden yola çıkılarak probiyotiklerle ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışmalar, çoğunlukla farklı semptomları olan erişkinlerle değişik probiyotik tu¨rleri ile farklı dozlarda yapılmış ve farklı sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte bazı probiyotik tu¨rlerinin IBS semptomları u¨zerine olumlu etkilerinin olduğu söylenebilir. Ancak çocukları da kapsayan geniş serili, iyi standardize edilmiş çalışmalara gereksinim vardır. Prebiyotikler yu¨ksek dozlarda alındığında gaz oluşumunu artırarak IBS semptomlarını artırabilir. Du¨şu¨k dozlardaki prebiyotiklerin IBS u¨zerindeki etkilerinin değerlendirildiği çalışmalara gereksinim vardır.

Summary

Irritable bowel syndrome (IBS) is a multifactorial functional disorder and on the basis of the idea that disbiosis could play a role in the etiology of disease a larger number of studies with probiotics have been conducted. Studies have been done mostly with adults with different symptoms at different doses and different types of probiotics and gave different results. However, it can be said that some probiotic species have positive effects on the symptoms of IBS and including children, well standardized with larger series studies are needed. Prebiotics when taken in high doses may increase the symptoms of IBS by increasing the formation of gas. Studies which evaluated the effects on IBS with low dose of prebiotics are needed.

Doç. Dr. Aygen YILMAZ

Uzm. Dr. Ali İŞLEK


Özet

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi alanında sıkça antibiyotiğe başvurulan enfeksiyonlar arasında akut rinosinu¨zit, akut otitis media ve akut tonsillit sayılabilir. Akılcı antibiyotik kullanımıyla lu¨zumsuz antibiyotikle oluşabilecek hastaya ait zararın önu¨ne geçmek, direnç sorunlarını azaltmak ve ekonomik yararlanım hedeflenmiştir.

Summary

Infections that frequently used antibiotics include; Acute rhinosinusitis acute otitis media and acute tonsillitis at otolaryngology-Head and Neck Surgery practice. Rational use of antibiotics to prevent unnecessary harm to the patient, decreasing antibiotic resistance and cost effective.

Prof. Dr. Murat TOPRAK


Özet

Ekzokrin pankreas yetersizliği pankreas enzimlerinin yetersiz u¨retim ve aktivasyonu sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. Pankreas enzim du¨zeylerinin (amilaz, lipaz ve proteaz) normalin %10-15’ine azalması ile ortaya çıkar. Yetersiz salınımda başta pankreatik enzimler olmak u¨zere pankreas dışı sindirim ve emilim işlevi yeterince gerçekleşemediğinden başta yağlar olmak u¨zere karbonhidratların, proteinlerin ve yağda eriyen vitaminlerin sindirimi bozulur. Ekzokrin pankreatik yetersizlik nedenleri; 1-Pankreatik nedenler: Pankreasın konjenital anomalileri (anuler pankreas, pankreas divisum), kalıtsal hastalıklar (Kistik fibrozis, Shwachman-Diamond sendromu, Pearson sendromu, Johanson-Blizzard sendromu, Jeune sendromu, izole enzim eksiklikleri), akut/kronik pankreatitler, travmatik ve metabolik (organik asidozlar, Reye sendromu, 1- antitripsin eksikliği) hastalıklardır. 2-Non pankreatik nedenleri; Çölyak, Crohn, otoimmu¨n pankreatit, Zollinger- Ellison sendromu, GI cerrahisi sonrası olmak u¨zere başlıca iki alt grupta incelenir.

Summary

Exocrine pancreatic insufficiency is a clinical condition characterized by insufficient production and activation of the pancreatic enzymes. It occurs due to 10-15%decrease in pancreatic enzymes (amylase, lipase and protease). Digestion and absorption in other parts of digestive tract is also not working sufficiently besides insufficient release of pancreatic enzymes, thus primarily digestion of fat and also carbohydrates, proteins, and fatsoluble vitamins is impaired. The etiology of exocrine pancreatic insufficiency is divided into two groups including pancreatic and non-pancreatic causes. Pancreatic causes are congenital anomalies of pancreas (annular pancreas, pancreas divisum), inherited diseases (cystic fibrosis, Shwachman-Diamond syndrome, Pearson syndrome, Johanson-Blizzard syndrome, Jeune syndrome, and isolated enzyme deficiencies), acute/chronic pancreatitis, trauma and metabolic diseases (organic acidemias, Reye syndrome, and Alpha 1-antitrypsin deficiency). Non-pancreatic causes include celiac disease, Cohn’s disease, autoimmune pancreatitis, Zollinger- Ellison syndrome and gastrointestinal surgical procedures.

Doç. Dr. Nafiye URGANCI


Özet

Serebral palsi (SP), gelişmekte olan fetal veya infant beyninde oluşan progressif olmayan bir hasara bağlı olarak gelişen, aktivite limitasyonuna neden olan, hareket ve postu¨r gelişiminin primer sorun olduğu çocukluk çağı kalıcı bozukluğudur. Motor ve postu¨ral kontrol problemlerine çoğunlukla duyusal- algısal problemler, bilişsel bozukluklar, iletişimsel ve davranışsal problemler, epilepsi, yeme-yutma bozuklukları gibi ek problemler eşlik eder. Çeşitli kas iskelet sistemi deformiteleri gibi ikincil bozukluklar, zaman içinde farklı kompansasyon mekanizmalarının etkisi ile u¨çu¨ncu¨l bozuklukların tabloya eklenmesi sonucu çocukların gelişim ve motor fonksiyonel bağımsızlık seviyeleri olumsuz yönde etkilenir. Beyindeki etkilenme ilerleyici olmamasına rağmen; bu¨yu¨me ile birlikte yetersizlikler ve engelin şiddeti ilerleyebilir. SP rehabilitasyonunda, gu¨nu¨mu¨zdeki modern terapi yöntemleri, var olan motor potansiyeli kullanarak, çocuğa mu¨mku¨n olan maksimum fonksiyonelliği ve bağımsızlığı kazandırmayı amaçlamaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları; çocuğun değerlendirilmesi, uygun fizyoterapi yöntemlerinin belirlenmesi, fizyoterapi yaklaşımlarının uygulanması, medikal ve cerrahi uygulamaların desteklenmesi, ev programı, ailenin eğitimi, gerekli ortez, adaptif cihaz ya da ekipmanların önerilmesi, adaptasyonu ve du¨zenli takibi içerir.

Summary

Cerebral palsy (CP) refers to a group of permanent disorders at childhood, of the development of movement and posture, causing activity limitations, which are attributed to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. Problems such as sensorial and perceptual problems, cognitive impairments, communicative and behavioral problems, epilepsy, and oral-motor deficits associate to the motor and postural control problems. Secondary problems like several musculoskeletal deformities and by the effect of compensation mechanisms, tertiary problems also seen by the time and as a result of that, development and independency of motor function levels affect negatively, although brain lesion not progressive, severity of disability may increase. Today, in CP rehabilitation, modern therapy approaches aim, to gain maximum functionality and independency as possible as with using motor potation of the child. Physiotherapy and rehabilitation approaches include, evaluation of the child, decision of suitable therapy approaches, applying physiotherapy approaches, supporting medical and surgical interventions, home programs, parent training, recommendation of orthosis, adaptive devices or equipment’s, adaptations and follow up regularly.

Prof. Dr. Mintaze Kerem GÜNEL

Uzm. Fzt. Duygu TÜRKER

Uzm. Fzt. Cemil ÖZAL

Uzm. Fzt. Özgün Kaya KARA

Kitaplarımız

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ.

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.