Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mayıs - Haziran 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:3
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Du¨nyada her yıl 15 milyon bebek erken doğmakta ve bunların 1 milyonu erken doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle ölmektedir. Yaşayan prematu¨re bebeklerin birçoğu yaşam boyu devam eden; öğrenme gu¨çlu¨ğu¨, görme ve işitme sorunları yaşamaktadır. Spontan erken doğumlar, multifaktöriyel nedenlerden kaynaklanır. Çoğul gebelik, enfeksiyonlar, yaşam şekli, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar ve genetik nedenler arasında sayılabilir. Erken doğumun getirdiği sorunların çözu¨mu¨: erken doğumları önleme ve bakımdır.

Summary

In the world, 15 million babies are born too soon every year. More than 1 million children die each year due to complications of preterm birth. Many survivors face a lifetime of disability, including learning disabilities, visual and hearing problems. Preterm birth occurs for variety of reasons. Most preterm births happen spontaneously. Common causes include multiple pregnancies, infections, life style, chronic conditions, such as diabetes and high blood pressure. There is also genetic influence. Reducing the burden of preterm birth has a dual track: prevention and care.

Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP

Doç. Dr. Ayla GÜNLEMEZ


Özet

Prematu¨re yenidoğanlar, term yenidoğanlara göre daha fazla canlandırma gereksinimine ihtiyaç duyarlar ve canlandırma girişimlerinden kolayca olumsuz etkilenebilirler. Hipotermi, yetersiz ventilasyon, enfeksiyon ve organ hasarı prematu¨re yenidoğanlarda kolayca gelişebilir. 28 haftadan ku¨çu¨k prematu¨re yenidoğanlarda polietilen plastik torba ve giysiler kullanılarak normal vu¨cut ısısı sağlanabilir. Özellikle doğum ağırlığı 1500 gramdan du¨şu¨k olan prematu¨re yenidoğanlar, doğum odasında yu¨ksek konsantrasyonda oksijen kullanımına bağlı hasara oldukça duyarlıdırlar. Canlandırma gereksinimi duyan yenidoğanlar canlandırma sonrası gelişebilecek komplikasyonlar açısından risk altındadırlar. Bu yenidoğanlar canlandırma sonrası gelişebilecek komplikasyonlar açısından takip edilmelidir. Bu yazıda, normal doğum odasındaki yenidoğan canlandırması anlatılmayıp prematu¨re canlandırmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmaya çalışılacaktır.

Summary

Preterm infants are more likely to require resuscitation than term infants and easily vulnerable from the resuscitative process easily. Hypothermia, inadequate ventilation, infection, organ damage may develop easily in preterm infants. Polyethylene bags and wraps can be used for to maintain body temperature in preterm infants less than 28 weeks gestation. Preterm infants especially birth weight lower that 1500 grams may be particularly susceptible to oxidant injury from the use of excess supplemental oxygen in the delivery room. Infants who required resuscitation are at risk of developing post-resuscitative complications. These infants should be followed up in terms of post-resuscitative complications. In this paper, normal neonatal resuscitation in the delivery room is not described, only considerations are explained at the resuscitation of the premature infants.

Doç. Dr. Mehmet MUTLU

Prof. Dr. Yakup ASLAN


Normal doğumların ortalama %10’unu oluşturan prematu¨re bebeklerin ilk dakikalardan itibaren doğru yönetimi bu¨yu¨me, uzun dönem sonuçları ve prematu¨relikle ilişkili morbiditelerin azalması açısından bu¨yu¨k önem taşımaktadır. Prematu¨re bebek gebeliğin 37. haftasından önce doğan bebektir. Yenidoğan alanında sağlanan gelişmeler bu bebeklerin yaşam şansını bu¨yu¨k oranda artırmıştır (1). Özellikle immatu¨r bebeklerin (24-26 hafta) sağ kalım oranı arttıkça uzun dönem sorunlar ön plana çıkmaktadır. Bu bebeklerde geç başlangıçlı sepsis, kronik akciğer hastalığı, ciddi ventriku¨l içi kanama, nekrotizan enterokolit gibi sorunlar daha geç dönem sorunları olarak gözu¨kmektedir.

Prof. Dr. Rahmi ÖRS


Özet

Amnion sıvısının mekonyumla boyalı olma sıklığı gestasyonel yaşın ilerlemesi ile artmaktadır. Mekonyum aspirasyon sendromu (MAS) genellikle term ve post-term yenidoğanlarda göru¨len kompleks solunum sistemi hastalığıdır. MAS, kısa dönemde hava yolu tıkanıklığı, atelektazi, epitel hasarı, surfaktan inhibisyonu ve pulmoner hipertansiyon; uzun dönemde ise astım ve havayolu hiper-reaktivitesi gibi solunum sistemi komplikasyonlarına ve nörogelişimsel sekellere yol açan bir hastalıktır. Bu komplikasyonlar, etkin tedavi ile azaltılabilir. Oksijen desteği tedavinin en önemli bölu¨mu¨nu¨ oluşturur ve vakaların yaklaşık 1/3’u¨ entu¨basyon ve mekanik ventilasyona gereksinim gösterir.

Summary

Frequency of meconium staining of the amniotic fluid increases with gestational age. Meconium aspiration syndrome (MAS) is complex respiratory system disease often seen in infants with term and post-term. MAS is a disease with severe shortterm respiratory complications such as airway obstruction, atelectasis, epithelial injury, surfactant inhibition, and pulmonary hypertension, and long term respiratory complications such as asthmatic symptoms and bronchiolar hyper-reactivity and neurodevelopmental sequelae. These complications can be reduced by effective treatment of MAS. Oxygen supplementation is the mainstay of therapy for MAS, with around one-third of infants requiring intubation and mechanical ventilation.

Doç. Dr. Mehmet MUTLU

Prof. Dr. Yakup ASLAN


Anne su¨tu¨ ile beslenmenin term ve preterm bebeklerin immu¨n sistemine, gastrointestinal sistemine, nörogelişimine belirgin faydası olduğu ve enfeksiyon oranlarında azalmayı sağladığı bilinmektedir (1). Preterm bebeğin bu¨yu¨me hızının aynı gestasyonel haftadaki fetusun bu¨yu¨me hızına (10-15 gr/kg/gu¨n) yakın olması hedeflenmektedir, ancak bunun başarılabilmesini zorlaştıran pek çok faktör vardır. Respiratuvar distress sendromu (RDS) ve bronkopulmoner displazi (BPD) gibi respiratuvar hastalıklar, nekrotizan enterokolit (NEK) veya periventriku¨ler hemoraji (PVH) ve periventriku¨ler lökomalazi (PVL) gibi kraniyal patolojiler, geçirilen sepsis atakları, prematu¨re anemisi ve kardiyak patolojiler prematu¨re bebeklerin kilo alımı ve somatik bu¨yu¨melerini yavaşlatan faktörlerdir. Bu¨yu¨me geriliği önemli bir sorun olup, özellikle de protein eksikliğinde organların bu¨yu¨melerinde yetersizlik, nöronların sayılarında ve dentritlerin bağlantısında eksiklik ile sonrasında davranışsal ve kognitif bozukluklar ortaya çıkabilir (2). Anne su¨tu¨ ile beslenen prematu¨relerde NEK, sepsis, BPD ve ROP gelişiminin anne su¨tu¨ ile beslenmeyen prematu¨relere göre belirgin olarak daha az olduğuna dair çalışmalar vardır.

Prof. Dr. İpek AKMAN

Uzm. Dr. Yeşim COŞKUN


Özet

Bifidobacteria ve Lactobacilli gibi sağlık u¨zerine yararlı bakteriler ile oluşan ilk bakteriyel kolonizasyon infantlarda doğuştan ve adaptif immu¨n savunma sisteminin normal gelişmesi için gereklidir. Prebiyotikler mide ve ince barsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçerek sınırlı sayıda bakterinin gelişmesini ve aktivitesini destekleyen, konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen gıda bileşenleridir. Başlıca prebiyotik oligosakkaritler inulin, frukto-oligosakkaritler, galakto-oligosakkaritler ve laktulozdur. Yeterli miktarda seçili prebiyotikler ile zenginleştirilmiş infant formulaları Bifidobacteria ve Lactobacilli gelişimini olumlu yönde etkileyerek yararlı etkiler sağlayabilirler. Prebiyotiklerin infant döneminde kullanımının çocukluk çağında alerjik hastalıkları ve enfeksiyon sıklığını azaltan ve karsinojenik su¨reçte önleyici etkileri olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur. Bu derlemede son bilgilerin ışığında içeriklerine prebiyotik eklenmiş formulaların infant sağlığı u¨zerine olan etkileri incelenmiştir.

Summary

Initial bacterial colonization, including colonization with health-positive bacteria, such as bifidobacteria and lactobacilli, is necessary for the normal development of intestinal innate and adaptive immune defenses. Prebiotics nondigestible food ingredient that beneficially affects the host by selectively stimulating the growth and/or activity of one or a limited number of bacteria in the colon, and thus improves host health. Examples of prebiotic oligosaccharides include fructooligosaccharides (FOSs), inulin, galacto-oligosaccharides (GOSs), and soybean oligosaccharides. The addition of appropriate amounts of selected prebiotics to infant formulas can enhance the growth of bifidobacteria or lactobacilli in the colonic microbiota and, thereby, might produce beneficial effects. It was shown in a lot of studies that use of prebiotics in infants prevents allergic and infectious diseases in childhood, and carcinogenic process in later life. In this paper, it was reviewed the effect of prebiotics added infant formulas on the infantile health in light of recent knowledge.

Uzm. Dr. Yavuz TOKGÖZ

Prof. Dr. Nur ARSLAN


Özet

Anne su¨tu¨ ve mama ile beslenen bebeklerin bağırsak florası birbirinden farklıdır. Mamayla beslenen bebeklerdeki bifidobakteri sayısı anne su¨tu¨yle beslenen bebeklerden daha azdır. Bifidobakteri suşları, potansiyel olarak zararlı mikroorganizmalara karşı organizmanın korunmasında ve bağırsağın immu¨n sisteminin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Anne su¨tu¨ oligosakkaridlerinin bifidojenik etkisi uzun zamandır bilinmektedir. Özel bir prebiyotik olan galakto-/frukto-oligosakkarid (GOS/FOS) karışımı anne su¨tu¨ndeki prebiyotik oligosakkaridlerin etkisini taklit etmek için tasarlanmıştır. Bu GOS/FOS karışımı hem preterm hem de term bebek mamalarında kullanılmaktadır. Mamaların prebiyotik GOS/FOS karışımıyla takviye edilmesi bifidobakterinin bağırsak içindeki bu¨yu¨mesini uyarır. Bu yazıda bebek mamalarındaki GOS/FOS karışımının bebeklerin sağlık durumu u¨zerindeki etkisi gözden geçirilmiştir.

Summary

Breast-fed and formula-fed infants have different intestinal flora. The number of bifidobacteria in formula-fed infants is lower than that in breast-fed infants. Bifidobacterium strains play an important role in the protection of the organism against potentially harmful micro-organisms and for the maturation of the intestinal immune system. The bifidogenic effect of breast milk oligosaccharides has long been known. A spesific prebiotic galacto-/fructo-oligosaccharides (GOS/FOS) mixture has been designed to mimic the effect of prebiotic oligosaccharides in breast milk. This GOS/FOS mixture has been used in both preterm and term infant formulas. Supplementing formulas with a mixture of prebiotic GOS/FOS stimulates the growth of bifidobacteria in the gut. In this article, the effect of GOS/FOS mixture in infant formulas on the health status of infants has been reviewed.

Prof. Dr. Erhun KASIRGA


Fetu¨s ve su¨tçocuklarının erken dönemdeki beslenmeleri erişkin hayatı u¨zerinde birtakım etkilere sahiptir. Erişkin hayatın seyrini değiştiren bu etkiler; dikkat eksikliği, kronik akciğer hastalığı, dislipidemi, insu¨lin direnci, hipertansiyon, nöro-gelişimsel gecikme ve renal yetmezlik şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Tablo 1). Son 20 yılda yapılan çalışmalarda aslında eskiden beri bilinmekte olan bu durumun daha çok u¨zerinde durulmuş ve özellikle de erişkin dönemde ortaya çıkan diyabet, obezite, hipertansiyon gibi hastalıklarla ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu epidemiyolojik çalışmalar sonucunda da söz konusu hastalıkların önlenmesinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Emel ÜNSUR,

Doç. Dr. Fu¨sun OKAN

Kitaplarımız

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ.

Selen Yayıncılık

0,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.