Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mart - Nisan 2013 TÜKENDİ.

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN : 1309-0453
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:2
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Uzm. Dr. Mehmet Yekta ÖNCEL, Prof. Dr. Uğur DİLMEN

Özet

Probiyotikler ağız yoluyla yeterli miktarda alındığında konağın sağlığını olumlu

yönde etkileyen canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır. Bağırsak florasının du¨zenlenmesi

ve immu¨n sistemin uyarılmasında rol oynar. Probiyotik olarak kullanılan

mikroorganizmalar çoğunlukla Laktobasil ve Bifidobakteri grubundandır. Probiyotiklerin

sağlığımız u¨zerindeki olumlu etkileri arasında ishallerinin su¨resinin kısaltılması,

laktoz intoleransı semptom ve bulgularının hafifletilmesi, infantil kolikte

semptomların azalması, atopik bu¨nyeli bireylerde alerji riskinin azaltılması, bazı besin

ögelerinin biyolojik yararlılığının arttırılması ve vu¨cutta sentezlenmesi sayılabilir.

Probiyotik mikroorganizmalar bu yararlı etkilerini ortaya koyabilmek için bağırsak

duvarına tutunma ve lu¨mende bulunan besin maddelerinin tu¨ketimi için patojen

mikroorganizmalar ile yarışır, antimikrobiyal özellikte maddeler u¨retir ve bağırsak

mukozası ile ilişkili immuu¨n işlevleri du¨zenler. Bu yazıda probiyotiklerin su¨tcocukluğu

dönemindeki kullanım alanları olan akut ishal, kabızlık, infantil kolik ve atopik

dermatit anlatılmıştır.

Abstract

Probiotics can be defined as live microorganisms, when administered in adequate

amounts, confer a health benefit on the host. They play a role in the maintenance

of intestinal flora and stimulating immune system. Probiotic microorganisms

are mostly from the Lactobacillus and Bifidobacterium family. Beneficial

health effects attributed to probiotics are shortening of the duration of diarrhea,

relief of signs and symptoms of lactose intolerance, decreasing the symptoms

of infantile colic, decreasing the risk of allergy in atopic individuals, synthesis and

enhancement of the bioavailability of nutrients. Probiotic bacteria may compete

with pathogens for nutrients and mucosal adherence, produce antimicrobial substances,

and modulate mucosal immune functions. In this article, we reported the

use of probiotics such as acute diarrhea, constipation, infantile colic and atopic

dermatitis in infancy period.


Prof. Dr. Raşit Vural YAĞCI

İnsanoğlu var olduğundan beri tabiat denen bir ortamda diğer canlılar ile birlikte

yaşar ve tu¨m canlılar ile ilişki içindedir. Gastrointestinal sistem insanoğlunun dış

du¨nya ile ilişkisini sağlayan sistemdir. Aslında içimizdir ama gerçekte dışımız veya

içimizdeki “evren” dir. Ağız yolu ile aldığımız yiyecek ve içecekler ile aynı zamanda

tabiatın goÅNru¨nmeyen canlıları olan bakterileride sindirim sistemimize iletmiş oluruz.

Bunların çoğu dost bakterilerdir. Mide asidi, safra ve pankreas enzimlerinden

etkilenmeden sağ salim yoluna devam edebilenler sindirim sitemindeki reseptörlere

bağlanarak veya yapışarak bizler ile birlikte yaşamaya başlar ve adeta bizim bir

parçamız olurlar. Sindirim sistemimizdeki bu bakteriler tıpkı vu¨cudumuzun diğer elamanları

gibi örneğin lökositler, eritrositler gibi yıkılır veya oÅNlu¨rler yerine yenileri gelir.

Mantar kökenliler için ortalama 5 gu¨n olan yaşam su¨resi bakteri orijinli olanlar

için 2-3 hafta kadardır. Yeme ve içme işlemi su¨reklilik gösterdiği için yerine yenileri

gelerek organizmanın bir sakini ama önemli bir sakini olarak bizler ile yaşamaya

devam ederler. Sayıları vu¨cudumuzdaki toplam hu¨crelerin 10-100 katı kadardır.

Bu sayıdaki bakterilerin sindirim sistemindeki ağırlığı toplam 1-1.5 kg kadardır. Aristo

(u¨nlu¨ du¨şu¨nu¨r) derki tabiatta her şeyin bir nedeni vardır.


Uzm. Dr. Şu¨kran ÜLGER

Özet

Probiyotikler, yeterli oranda tu¨ketildiklerinde insanda sağlığa katkı sağlayan, canlı

bakteri içeren yiyecekler olarak tanımlanmaktadırlar. Patojen olmayan ve var olmaları

dengeli intestinal florayı ve dolayısı ile sağlıklı yaşamı destekleyen bu canlı

mikroorganizmaların pek çok hastalıkta etkinliği ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır.

Daha az olmakla birlikte kanser ve probiyotiklerin etkinliği konusunda da çalışmalar

mevcuttur. Klinik çalışmaların ve verilerin yetersizliğine rağmen kanseri önlemede

ve kanser tedavisi gören hastalarda çeşitli komplikasyonların kontrolu¨nde probiyotiklerin

etkin olabileceği du¨şu¨nu¨lmektedir. Çocuklarda çok daha az veri bulunmakta

ve bu konuda hem çocukluk çağı kanserlerinde hem de erişkin kanserinde daha

geniş çapta çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Abstract

Probiotics are defined as live bacterial food supplements that beneficially affect

human health with sufficient amounts. They are non-pathogenic live microorganisms

that balance the ‘normal’ gut microflora and healthy life with beneficial affects on

many human disease shown in the literature. There are also studies on cancer and

probiotics. Although the literature data of cancer and probiotics is insufficient, probiotics

are thought to be effective on cancer preventing and on control of various complications

in patients treated for cancer. There is much less data in children. Clinical

studies with large number of patients are needed on childhood cancer as well

as on adult cancer.


Uzm. Dr. Ahmet TÜRKELİ, Prof. Dr. Hasan YÜKSEL

Giriş

Allerjik hastalıklar son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir (1,2).

Atopik dermatit, besin allerjisi, allerjik rinit ve astım özellikle batı toplumlarında olmak

u¨zere son yirmi otuz yılda belirgin şekilde artmıştır (1,2). Batı toplumlarında

yaşayan bireylerin %20-30 oranında allerjik hastalıkların en az bir tanesinden etkilendiği

du¨şu¨nu¨lmektedir (2). Allerjik hastalıklar hastaneye yatışların ve okula devamsızlığa

neden olan olan en sık kronik hastalık grubunu oluşturmaktadır (3).

Astım, allerjik rinit ve atopik dermatit gibi farklı allerjik hastalıklardaki inflamatuvar

su¨rec paylaşılan bazı ortak özelliklere sahiptir (4). Allerjik hastalıkların tamamında

IgE aracılı enflamasyon goÅNru¨lmektedir (4). Allerjik hastalıklar çevresel ve gıda

antijenlerine karşı uygunsuz bir Th2 hu¨creli immu¨n yanıt ile karakterizedir (2,4). Th2

hu¨creli immu¨n yanıtın aktivasyonu sonucunda IL-4, IL-5 ve IL-13 sekresyonu ve

allerjen spesifik IgE u¨retimi olur. Th2 sitokin yanıtı allerjik fenotipin idamesine yardım

eden Th1 sitokin yanıtını aynı zamanda Th1 aktivitesini baskılar. Th1 ve Th2

arasındaki bu denge GATA-3 (Th2) ve T bet (Th1) transkripsiyon faktörlerinin aracılığıyla

olmaktadır. Ancak dendritik hu¨cre (DH) ve du¨zenleyici T hu¨cresi (Treg)

biyolojilerine yeni bakış açıları ile allerjik yanıtın kontrolu¨nde bu hu¨crelerin önemli

kritik efektör fonksiyonları ortaya konmuştur (6).


Doç Dr. Solmaz ÇELEBİ

Özet

Probiyotikler insan sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır.

Probiyotik kullanımının akut enfeksiyöz ishal tedavisinde, antibiyotikle ilişkili ishal,

turist ishali, nekrotizan enterokolit ve Helicobacter pylori enfeksiyonlarının önlenmesinde

etkili olduğu gösterilmiştir. Klinik çalışmalar probiyotiklerin akut otitis media

ve u¨st solunum yolu enfeksiyonlarında önleyici ve tedavi edici ajanlar olarak kullanılabileceğini

göstermektedir.

Summary

Probiotics are live microorganisms with beneficial effects on human health. Use

of probiotics has been shown to be effective in treating acute viral gastroenteritis,

and preventing antibiotic-associated diarrhea, traveller diarrhea, necrotizing enterocolitis

and Helicobacter pylori gastritis. Clinical trials have shown that probiotics

can be used as preventive and therapeutic agents in upper respiratory tract infections

and acute otitis media.


Prof. Dr. İlknur KILIÇ, Uzm. Dr. Özlem ŞAHİN

Özet

Probiyotik yunanca bir terim olup “yaşam için” anlamına gelmektedir. Prematu¨re

bebeklerde sezaryen, anne su¨tu¨ alımının gecikmesi, yoğun bakım u¨nitesi florası,

geniş spektrumlu antibiyotiklerin sık kullanılması, motilitenin azlığı, oral beslenmenin

geç başlanması nedeniyle Bifidobakteri kolonizasyonu gecikir ve prematu¨releri

enfeksiyonlara yatkın hale getiren patojen bakterilerle kolonizasyon sıklaşır.

Özellikle bu dönemde kullanılan probiyotik mikroorganizmalar mukozal koruyucu

sistemin gelişmesini ve patojen mikroorganizmaların inhibisyonunu sağlar. Nekrotizan

enterokolit, nazokomiyal enfeksiyonlar, sepsis, beslenme intoleransı probiyotiklerin

yenidoğanlarda başarı ile kullanıldığı durumlardır. Probiyotikler doğal

florayı oluşturmaya yönelik noninvaziv, basit bir girişim olması nedeniyle iyi bir alternatif

tedavi olarak göru¨lmektedir.


Uzm. Dr. Yavuz TOKGÖZ, Prof. Dr. Nur ARSLAN

Özet

Bifidobacteria ve Lactobacilli gibi sağlık u¨zerine yararlı bakteriler ile oluşan ilk

bakteriyel kolonizasyon infantlarda doğuştan ve adaptif immu¨n savunma sisteminin

normal gelişmesi için gereklidir. Prebiyotikler mide ve ince barsakta sindirilmeden

kalın barsağa geçerek sınırlı sayıda bakterinin gelismesini ve aktivitesini destekleyen,

konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen gıda bileşenleridir. Başlıca prebiyotik

oligosakkaritler inulin, frukto-oligosakkaritler, galakto-oligosakkaritler ve laktulozdur.

Yeterli miktarda seçili prebiyotikler ile zenginleştirilmiş infant formulaları

Bifidobacteria ve Lactobacilli gelişimini olumlu yönde etkileyerek yararlı etkiler

sağlayabilirler. Prebiyotiklerin infant döneminde kullanımının çocukluk çağında

allerjik hastalıkları ve enfeksiyon sıklığını azaltan ve karsinojenik su¨recte önleyici

etkileri olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur. Bu derlemede son bilgilerin ışığında

içeriklerine prebiyotik eklenmiş formulaların infant sağlığı u¨zerine olan etkileri

incelenmiştir.

Summary

Initial bacterial colonization, including colonization with health-positive bacteria,

such as bifidobacteria and lactobacilli, is necessary for the normal development

of intestinal innate and adaptive immu¨ne defenses. Prebiotics nondigestible food ingredient

that beneficially affects the host by selectively stimulating the growth and/or

activity of one or a limited number of bacteria in the colon, and thus improves host

health. Examples of prebiotic oligosaccharides include fructooligosaccharides

(FOSs), inulin, galacto-oligosaccharides (GOSs), and soybean oligosaccharides. The

addition of appropriate amounts of selected prebiotics to infant formulas can enhance

the growth of bifidobacteria or lactobacilli in the colonic microbiota and, thereby,

might produce beneficial effects. It was shown in a lot of studies that use of prebiotics

in infants prevents allergic and infectious diseases in childhood, and carcinogenic

process in later life. In this paper, it was reviewed the effect of prebiotics added

infant formulas on the infantil health in light of recent knowledge.

Kitaplarımız

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar

Selen Yayıncılık

25,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.