Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Temmuz - Ağustos 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:4
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Hepatit, karaciğerin enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan inflamasyon tablosudur. Karaciğere ait bazı ortak mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak, farklı hastalıklar benzer semptom ve bulguların gelişmesine yol açmaktadır. Hepatit, en sık enfeksiyonlara, özellikle viral ajanlara bağlı olarak akut gelişen bir tablo şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hepatotrop viruslar olarak adlandırılan bu viruslar arasında en sık akut viral hepatite neden olan ise Hepatit A virusudur.

Prof. Dr. Ayper SOMER

Uzm. Dr. Selda HANÇERLİ TÖRÜN


İshal çocukluk çağında en sık göru¨len hastalıklardan biri olup tu¨m du¨nyada her yıl 5-10 milyon çocuğun ölu¨mu¨ne neden olmaktadır (1-3). Gelişmekte olan u¨lkelerde ishal 5 yaşın altındaki çocuklarda mortalitenin, gelişmiş u¨lkelerde de ise morbiditenin en önemli nedenidir. Gelişmekte olan u¨lkelerde 5 yaş altındaki çocukların yılda 3-9 ishal atağı geçirdiği bildirilmektedir. Buna karşın, gelişmiş u¨lkelerde de ufak çocuklarda yılda ortalama 2 ishal atağı göru¨lebilmektedir.

Prof. Dr. Ayper SOMER,

Uzm. Dr. Selda HANÇERLİ TÖRÜN


Çocukların aşılanması, son yu¨zyılın en önemli koruyucu sağlık uygulamasıdır. Aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmak her çocuğun en doğal hakkıdır. Ancak bulaşıcı hastalıkların göru¨lme sıklığı azaldıkça bu hastalıklara karşı aşılanmak konusunda toplumlarda çekinceler oluşmakta ve bu durum tekrar bulaşıcı hastalıkların salgınlar şeklinde göru¨lmesine çok sayıda çocuğun ve ailelerinin acı çekmesine yol açmaktadır. Böyle bir durum son dönemde Kızamık aşılaması ile ilgili olarak Avrupa’da yaşanmış ve sonuçta kızamık salgınları ortaya çıkmıştır.

Prof. Dr. Gu¨lbin GÖKÇAY

Uzm. Dr. Esra DEVECİOĞLU


Hepatit B virus (HBV) enfeksiyonunun sıklığı ve bulaşma yolları u¨lkeden u¨lkeye farklılık göstermektedir. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ (DSÖ) verilerine göre, global nu¨fusun 1/3’u¨ (2 milyar insan) HBV ile enfektedir ve 350 milyon kişinin de kronik HBV enfeksiyonu olduğu bilinmektedir. Her yıl 600,000 kişi, siroz ve hepatosellu¨ler karsinoma olguları da dahil olmak u¨zere HBV’ye bağlı karaciğer hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (1-3). Dolayısıyla, HBV enfeksiyonlarının sık göru¨lmesi, kronik karaciğer hastalığı ve kanser gibi önemli komplikasyonları neden olması önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir.

Dr. Meltem POLAT

Doç. Dr. Hasan TEZER


Giriş

Etkin tedaviler olmasına rağmen tu¨berku¨loz hala global bir sağlık problemi olup enfeksiyonla ilişkili mortalitenin ikinci nedenidir. Du¨nya nu¨fusunun yaklaşık 1/3’u¨ Mycobacterium tuberculosis ile enfektedir. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ (DSÖ) 2010 yılında du¨nyada 8.5-9.2 milyon tu¨berku¨loz olgusu ve 1.2-1.5 milyon tu¨berku¨loz ile ilişkili ölu¨m meydana geldiğini bildirmiştir (1). Tu¨berku¨loz olgularının bu¨yu¨k çoğunluğu human immunodeficiency virus (HIV) enfeksiyonu prevalansının yu¨ksek olduğu u¨lkelerde göru¨lu¨r. Tu¨berku¨loz ilaçlarına giderek artan oranda direnç gelişimi de tedavide gu¨çlu¨klere yol açmaktadır. Du¨nyada tu¨berku¨loz kontrolu¨nu¨ sağlamada en maliyet etkin yaklaşım tu¨berku¨loz hastalığı gelişimini önleyecek bir aşıdır. Fransa’da 1921’de geliştirilmiş olan Bacille Calmette- Guérin (BCG) aşısı halen tu¨berku¨loz hastalığını önlemek için kullanımda olan tek aşıdır. BCG aşısı çocuklarda miliyer tu¨berku¨loz ve tu¨berku¨loz menenjit gelişimini önlemede etkilidir, ancak erişkinlerde akciğer tu¨berku¨lozunu önlemede etkinliği azdır. Ayrıca immu¨n yetersizliği olan kişilerde kullanımı dissemine BCG enfeksiyonlarına yol açabilmektedir (2-4). Bu nedenle etkili ve gu¨venli tu¨berku¨loz aşısı geliştirme çalışmaları su¨rmektedir. İdeal tu¨berku¨loz aşısı mikroorganizma ile karşılaşmamış kişilerde enfeksiyonun primer alımını, enfekte kişilerde latent enfeksiyonun reaktivasyonunu önlemeli ve ilaçlara duyarlı ve dirençli tu¨m suşlara eşit şekilde etki edebilmelidir. Ayrıca ideal aşı aktif hastalıkta da etkili olabilmeli, tedavi rejimlerinin basitleşmesine ve kısalmasına yardımcı olmalı, tu¨m yaş gruplarında gu¨venle kullanılabilmelidir. Etkisi uzun su¨rmeli ve rapel doz gerekmemeli, immu¨n sistemi baskılanmış olan kişilere de uygulanabilmelidir (2,4,5). Bu makalede halen kullanımda olan BCG aşısı ve geliştirilmekte olan tu¨berku¨loz aşıları gözden geçirilecektir.

Prof. Dr. Gu¨lnar ŞENSOY


İnsanlık tarihi boyunca elde edilen başarılar, özellikle insan sağlığı ve yaşamı u¨zerinde etkisi olan gelişmeler değerlendirildiğinde aşıların bulunması ve klinik uygulamaya girmesi bu¨yu¨k olasılıkla herkes tarafından ilk sıralarda sayılacaktır. Kızamık – kızamıkçık – kabakulak aşısının geliştirilmesinden kısaca bahsedecek olursak; çiçeğe karşı variolizasyonun uygulanmasından çok sonra, 1916 yılında Fransız araştırıcılar; Dr. Charles Nicolle ve Dr. Ernest Conseil tarafından kızamık geçiren kişilerin kanında koruyucu kızamık antikorunun varlığı ve bu kişilerden alınan serumun kişileri kızamıktan koruduğu gösterilmiştir. 1951’de Grönland’da daha önce kızamığın göru¨lmediği bölgede kızamıklı bir vakanın gelişi ile 4262 kişilik toplulukta, beş kişi hariç tamamında, bir diğer ifade şekli ile %99.9’luk atak hızı ile kızamık salgını ortaya çıkmış; ancak Danimarka’nın erken mu¨dahalesi ile hazırlanan antikorlar sayesinde çok ciddi mortalite rakamları ortaya çıkmadan (antikor alanlarda mortalitenin önlendiği, almayanlarda kayıpların olduğunun tespiti ile) salgın kontrol altına alınabilmiştir. Bu salgın sırasında antikorların işe yaradığının kesin olarak gösterilmesi geliştirilebilecek bir aşının da etkili olabileceği umutlarını yeşertmiştir.

Prof. Dr. Ateş KARA


Özet

İnsan papillomavirus aşıları (HPV) gu¨nu¨mu¨zde 100’den fazla u¨lkede lisans almıştır. Ulusal ve bölgesel aşılama programları özellikle genç adolesan kızların aşılanmasını hedeflemektedir ve bazı u¨lkelerde yakalama programları ile 18 yaş ve u¨zerindeki kadınların da aşılanması hedeflenmektedir.

Summary

Human papillomavirus (HPV) vaccines are now licensed in more than 100 countries. National and regional immunization programs aimed at young adolescent girls have been widely implemented, and include catch-up programs in some countries up to the age of 18 years or older.

Doç. Dr. Ayşe KILIÇ


Özet

Varicella-Zoster virus (VZV) özellikle insanları etkileyen, oldukça nörotropik bir alfa-herpesvirustur. Birincil enfeksiyon suçiçeği olup genellikle ağır hastalığa yol açmaz. Virus daha sonra kafa çiftlerinde, dorsal kök ganglionlarında ve tu¨m nöral aks boyunca otonom ganglionlarda latent hale geçer, yıllar sonra aktive hale geçerek 1- 3 dermatomda ağrı ve döku¨ntu¨ ile karakterize zona hastalığını oluşturur. VZV reaktivasyonu sonrası postherpetik nevralji, vasku¨lopati, miyelit, nekrotizan retinit ve döku¨ntu¨ olmaksızın ağrı ile karakterize “zoster sine herpete” gelişebilir. Birçoğu döku¨ntu¨ olmaksızın geliştiği için ayırıcı tanı zordur. 1974’te ilk suçiçeği, 2005’te zona için olmak u¨zere VZV için gu¨venilir ve etkin aşılar geliştirilmiştir. VZV, aşı ve antiviral ilaçların varlığına rağmen du¨nya genelinde toplum sorunu olmaya devam etmektedir.

Summary

VZV is an exclusively human, highly neurotropic alphaherpesvirus. Primary infection causes chickenpox (varicella) and, usually does not cause severe illness. After primary infection virus becomes latent in cranial nerve ganglia, dorsal root ganglia, and autonomic ganglia along the entire neuraxis. Decades later, VZV may reactivate to cause herpes zoster (shingles), pain, and rash in one to three dermatomes. Multiple neurologic complications after VZV reactivation include PHN; vasculopathy; myelitis; necrotizing retinitis; and “zoster sine herpete” (pain without rash). Many may occur without rash and are difficult to recognize. The safe and effective live attenuated vaccines were developed for VZV: against varicella in 1974 and against herpes zoster in 2005. However, VZV remains a public health problem worldwide despite the presence of vaccines and antiviral agents.

Uzm. Dr. Melike KESER EMİROĞLU

Kitaplarımız

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.