Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mart-Nisan 2010 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 2 Sayı:2
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Senkop çocuk ve adolesanlarda s›k göru¨len bir klinik problem olup çocuklar›n yaklafl›k %15-25 kadar› adolesan dönemin sonuna kadar en az bir kez senkop ata¤› geçirmektedir. Senkop ani, geçici fluur ve tonus kayb› olarak tan›mlanmakta ve mu¨dahale gerektirmeden du¨zelmektedir. Senkop olgular›n›n ço¤u selim bir seyir gösteren nörokardiyojenik (vazovagal) senkoptur. Ayr›nt›l› bir öyku¨, fizik muayene ve elektrokardiyografi ile selim ve ciddi senkop nedenlerinin tan› ve ayr›c› tan›s› yap›labilmektedir. Senkoplu hastalarda tedaviyi belirleyen altta yatan nedendir. Nörokardiyojenik senkoplu çocuklar›n tedavisinde; aileyi ve hastay› bu olay›n iyi ve geçici bir tablo oldu¤una inand› rmak, e¤itim, yaflam flekli de¤iflikli¤i tuz ve s›v› al›m›n›n art›- r›lmas› en önemli noktalar› oluflturmaktad›r. ‹laç tedavisi çok s›k ve ciddi senkop ataklar› olan hastalara saklanmal›d›r. Anahtar kelimeler; Vazovagal senkop, çocuk, ani ölu¨m, beta bloker tedavi.

Summary

Syncope is a common clinical problem in children and adolescents, with as many as 15-25% of children experiencing at least one episode of syncope before the end of adolescence. Syncope was defined as a sudden and transient loss of consciousness and postural tone that reverses without intervention. The vast majorities of episodes are benign, and are due to neurocardiogenic (vasovagal) syncope. The diagnosis and differentiation of benign from more serious causes of syncope is made primarily by the history, physical examination and standard electrocardiography. The cause of the syncopal event determines the appropriate therapy. The mainstay of management of neurocardiogenic syncope in childhood includes reassurance, education, behavior modification, salt and increase fluid. Drug treatment is reserved for those with more frequent and severe attacks.

Uzm. Dr. Yakup ERGÜN, Prof. Dr. Aygu¨n DİNDAR


Nezle veya soğuk algınlığı virusların neden olduğu, burun akıntısı, hapşırma, öksu¨rme, gözlerde ve boğazda yanma hissiyle seyreden bir tablodur. Soğuk algınlığı toplumda en sık rastlanan hastalıktır. Genellikle sonbahar ve kış aylarında göru¨lu¨r. Çok bulaşıcı olan bu hastalık sıklıkla kendiliğinden 3-7 gu¨nde du¨zelir, hatta eriflkinlerin çoğu hastalığı ayakta geçirirler. Ancak bazen hastalık 2 haftaya uzayabilir. Tu¨m du¨nyada soğuk algınlığı doktora başvurunun en sık nedenidir. Ayrıca önemli oranda okul ve iş gu¨nu¨ kaybına da neden olmaktadır.


Özet

Çocukluk çağında genel poliklinik baflvurularının %3’u¨nu¨n, çocuk gastroenteroloji konsultasyonlarının ise yaklaşık %25’inin kabızlığa bağlı olduğu bildirilmiştir. Kronik kabızlık gu¨nlu¨k yaşamda çocukları rahatsız ettiği kadar aileler için de ciddi bir kaygı nedenidir. Kabızlığa bağlı yakınmalar seyrek dışkılama, dışkı çapında artış, sert ve ağrılı dışkılama olarak sıralanabilir. Sık rastlanan bu çocukluk çağı sorunu çoğunlukla fonksiyoneldir ve idiyopatik kabızlık, fonksiyonel fekal retansiyon gibi isimlerle anılır. Bu yazıda çocukluk çağında fonksiyonel kabızlığın oluş mekanizması, organik nedenlerden ayrılması ve tedavisi, birinci basamak hekimliği açısından pratik noktalar vurgulanarak gözden geçirilmiştir.

Summary

Constipation, defined as a delay or difficulty in defecation is a common pediatric problem. Approximately 3% of general pediatric outpatient visits and 25% of pediatric gastroenterology consultations are related to a perceived defecation disorder. Functional constipation accounts for most constipation-related symptoms. The diagnosis and etiology of constipation and treatment options in children will be reviewed here, especially underlying practical issues for primary medical providers.

Yard. Doc. Dr. Ayşen AYDOĞAN


Özet

Kawasaki hastalığı, koroner arter anomalisi geliflme riski taşıyan önemli bir multisistemik hastalıktır. Sıklıkla 5 yaş altındaki çocuklarda gelişir. Ateşin ortaya çıktığı birkaç gu¨n içinde hastalığın diğer klinik bulguları da genellikle ortaya çıkar. Diğer klinik bulgular: Eksu¨datif olmayan bulber konjunktivit, eritemli ağız ve farinks, çilek dili ve kırmızı, çatlamış göru¨nu¨mde dudaklar, bazen morbiliform, maku¨lopapu¨ler, kızıl benzeri döku¨ntu¨yu¨ veya eritema multiformeyi andıran yaygın, polimorfik ve eritematöz bir döku¨ntu¨, eritemli el ayası ve ayak tabanı ile birlikte olan el ve ayaklarda endu¨rasyonla karakterize ekstremite uçlarında değişiklikler; en az 1.5 cm boyutundaki tek taraflı servikal lenf bezi varlığıdır. Tanı için hastaların 5 gu¨nden uzun su¨redir var olan ateşe ek olarak diğer 5 klinik bulgudan 4 tanesine sahip olmaları veya ateşe ilave olarak dörtten daha az diğer klinik bulgusu olanların ise koroner arter anomalisinin tespit edilmiş olması gereklidir. Epidemiyolojik ve klinik bulgular etiyolojik olarak enfeksiyöz bir nedeni kuvvetle desteklese de, hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Tedavi edilmeyen hastaların %15-25’inde koroner arter anomalisi gelişmekte, fakat intravenöz immu¨nglobulin ve aspirinle insidans %2-7’lere du¨şmektedir. Gu¨nu¨mu¨zde hastalığın mortalite oranı %0.1’den azdır.

 

Summary

Kawasaki disease is a febrile, multisystem illness of importance because of the risk of development of coronary artery abnormalities. Kawasaki syndrome occurs predominantly in children younger than 5 years of age. Within several days of the onset of fever, other characteristic features of the illness usually appear, including the following: Discrete bulbar conjunctival injection without exudate; erythematous mouth and pharynx, strawberry tongue, and red, cracked lips; a polymorphous, generalized, erythematous rash that can be morbilliform, maculomaculopapular, or scarlatiniform or may resemble erythema multiforme; changes in the peripheral extremities consisting of induration of the hands and feet with erythematous palms and soles; a unilateral cervical lymph node enlarged to at least 1.5 cm in diameter. For the diagnosis of classic Kawasaki syndrome, patients should have fever for at least 5 days and at least 4 of these 5 features or fever with fewer than 4 features and evidence of coronary artery abnormalities. The cause is unknown. However, the epidemiologic and clinical features strongly suggest an infectious cause. Coronary artery abnormalities develop in about 15% to 25% of untreated patients, but the incidence decreases to about 2% to 7% when patients are appropriately treated with intravenous gamma globulin and aspirin. The mortality rate is now less than %0.1.

Uzm. Dr. Halil ÖNZDEMİR, Doc. Dr. Ergin ÇİFÇİ


Manyetik alan hareketli ve elektrik yu¨klu¨ zerrelerin, gu¨ç etkisinde kaldığı boşluk olup atomların içindeki elektronların çekirdek etrafında ve kendi etraflarında dönmeleri sonucu oluşur.


Giriş

İlk kez entérocoque terimi 1889 yılında Fransız literatu¨ru¨nde kullanılmıştır (1). İlk klinik ve patolojik enterokok enfeksiyonu tanımlanması ise 1889 yılında endokardit bulgusu olan bir hastada yapılmışı›r (2). Bu hastanın post-mortem kan ve diğer dokularında kısa zincirler oluşturan ve çiftler halinde bulunan gram-pozitif koklar izole edilmiştir. İlk başlarda Micrococcus zymogenes olarak adlandırılan enterokoklar daha sonraları Streptococcus faecalis olarak adlandırılmıştır. Daha sonra ise barsakta bulunan streptokok olarak tanımlanmaya başlanmışlar ve ilk kez 1937 yılında barsaktan izole edilen streptokokları tanı mlamak amacı ile enterokok deyimi kullanılmıştır (3). DNA hibridizasyon çalışmaları sonrası bu bakterilerin streptokok cinsinin u¨yesi olmadığı gösterilmiş ve 1984 yılından sonra enterokoklar Enterococcus cinsi içinde yeniden sınıflandırılmıştır.

Doc.Dr. Ahmet SOYSAL

 


Özet

Otozomal resesif serebellar ataksiler santral ve periferik sinir sistemini birlikte tutabilen, diğer organ bozukluklarının da efllik edebildiği, farklı nörolojik hastalık tablolarından oluşur. Başlangıç yaşı genellikle 20 yaşından öncedir. Otozomal resesif serebellar hastalıklar 4 ana grupta incelenir: 1) dejeneratif ataksiler; 2) konjenital ataksiler; 3) metabolik ataksiler; 4) DNA onarım bozukluklarıyla birliktelik gösteren ataksiler. Bu hastalıklar özgu¨l genlerdeki mutasyonlar sonucu geliflir. En sık Friedreich ataksisi (2-4/100,000) ve ataksi-telenjiektazi (1- 2.5/100,000) göru¨lmektedir. Klinik tanı kraniyal göru¨ntu¨leme, biyokimyasal testler, elektrofizyolojik çalışmalar ve sorumlu gen biliniyorsa moleku¨ler genetik çalışmalarla desteklenir. Genetik danışmanlık ve prognozun belirlenmesi için kesin klinik ve genetik tanı önemlidir. Koenzim Q10 eksikliği, E vitamini eksikliği ve abetalipoproteinemi dışında, özgu¨l tedavileri yoktur.

Summary

Autosomal recessive cerebellar ataxias (ARCAs) are a heterogeneous group of neurologic disorders involving both central and peripheral nervous system and in some case other systems and organs. Onset is usually before the age of 20 years. ARCAs are divided into four main groups: 1) degenerative ataxias; 2) congenital ataxias; 3) metabolic ataxias; 4) ataxias with DNA repair defects. ARCAs are due to mutations in specific genes. Friedreich ataxia (2-4/100.000) and ataxia-telengiectasia (1- 2.5/100.000) are the most frequent diseases of ARCAs. Clinical diagnosis is confirmed by biochemical tests, cranial neuroimaging, electrophysiological examination and mutation analysis when the causative gene is identified. Correct clinical and genetic diagnosis is important for appropriate genetic counseling and prognosis. There is no specific drug treatment for ARCAs except Co-Q10 deficiency, ataxia with vitamin E deficiency (AVED) and abetalipoproteinemia.

Yard. Doc. Dr. Bu¨lent KARA

Kitaplarımız

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.