Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Kasım - Aralık 2014 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 6 Sayı:6
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Çocukların istismara, kötu¨ muameleye uğraması ya da sağlıklı gelişimleri için gerekenlerin yapılmaması, ihmal edilmesi ile ilişkili olarak ortaya çıkan agresyon, şiddet davranışları, akran zorbalığı önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktadır. Şiddetin çocuğa, çocuktan diğerlerine yönelmesi, çocuğun biyopsikososyal gelişimini bozucu etki göstermektedir. Şiddet davranışının zararlarını du¨zeltici çalışmalar zor ve uzun su¨relidir. Şiddetin ortaya çıkmasına neden olan koşulların du¨zenlenmesi, şiddetle baş etmeyi sağlayacak iletişim becerilerinin edinilmesi, aile eğitim programlarının yaygınlaştırılması öncelikli ve daha önemlidir.

Abstract

Abuse, neglect, and maltreatment in children and adolescents are causes that trigger aggression, violent behavior, and bullying which are major health problems, and these problems are getting widespread. Effect of violence on child, following child's violence on others, causes disruptive effect on the child's bio-psychosocial development. Aggressive behavior’s treatment is a difficult and long-lasting process. Acquisition of communication skills that would prevent violent actions to emerge and family education programs are should be the primary goals in order to prevent violence.

Doç. Dr. Behiye ALYANAK


Özet

Bağırsaklarınızda 100 trilyon= 1.5 kg faydalı bağırsak mikrobu (probiyotik) bulunmaktadır (bağırsak florası) . Bağırsaklarınızdaki bakteriler vu¨cudunuzdaki 10 katı kadardır. Bu bağırsak florası immu¨n sisteminiz u¨zerindeki inanılmaz etkisiyle sizi sağlıklı tutar. Bağırsağınızdaki probiyotikler immu¨n sistemi gu¨çlendirerek alerjik, inflamatuvar, otoimmu¨n ve enfeksiyöz hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Abstract

There are 100 trillion beneficial bacteria (probiotics) = 1.5 kg in your bowels (gut flora). Bacteria in your bowels outnumber the cells in your body by a factor of 10 to one. This gut flora has incredible power over your immune system that keeps you healthy. Probiotics in your gut can help to boost the immune system, prevent allergic, inflamatory, otoimmune and infectious diseases.

Prof. Dr. Ahmet AYDIN


Özet

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gu¨nu¨mu¨zde çocukların okul başarısını etkileyen en önemli bozuklukların başında gelmektedir. Bu bozukluk çocukların sadece okul başarısını değil kişisel yaşantılarını, aile ilişkilerini, sosyal yaşantılarını da etkilemektedir. DEHB’nin sınırları bu bozukluğun klinik du¨zeyi ile belirlenmekte ve klinik du¨zeyin ele alınıp du¨zeltilmesinde bu sınırlar göz önu¨ne alınmaktadır. Bu sınırların iyi tespiti, ilaç kullanıp kullanmamanın değerlendirilmesinde, kullanılacaksa ne kadar su¨re kullanılacağının belirlenmesinde ve ilaç dışı yöntemlerin seçiminde faydalı olacaktır.

Summary

At the present day Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the main disorders that affect childrens academic success. This disorder affects not only childrens success at school but also personal experience, family relations and social life. The boundaries of ADHD is determined by the clinic level of this disorder and this borders are taking into consideration while treatment and improving of this clinic level. Well fixation of the boundaries will help while consideration of drug therapy and setting the reasonable time of this treatment and also selection of althernative methods.

Dr. Reşat Sabri YURDAKUL


Özet

Ailevi Akdeniz Atesi (AAA) ateş, periton, sinovya ve plevra gibi seröz zarların oto-inflamasyonu ile karakterize genetik bir hastalıktır. Ataklar sırasında etkilenen seröz zara bağlı olarak karın, göğu¨s veya eklem ağrıları olur. Böbrek yetmezliğine kadar gidebilen amiloidoz en sık göru¨len ve en ağır komplikasyonudur; belirgin krizler olmadan da amiloidoz göru¨lebileceği için erken tanı önemlidir. Aslında AAA binyu¨zlu¨ bir hastalıktır, klasik bulgularla gelen hastalar buzdağının suyun u¨stu¨nde kalan bölu¨mu¨ndekilerdir. Çok farklı klinik bulgular ve farklı yaşlardaki vakalarla karşımıza çıkabildiği için tanıda gecikme sıklıkla yaşanan bir durumdur. Literatu¨rde farklı klinik tabloların ve erken başlangıçlı vakaların tanımlanması çocuk hekimleri ve iç hastalıkları uzmanlarında farkındalığı arttırmış, genetik testlere ulaşım imkanlarının da kolaylaşmasına paralel olarak her geçen gu¨n daha çok tanı konmaya başlanmıştır. Ancak bu farkındalığı arttıracak daha fazla çalışmaya ve vaka sunumlarına ihtiyaç vardır. Biz de bu zincire bir halka daha eklemek amacıyla bu 2 vakayı, literatu¨r derlemesi eşliğinde sunmak istedik.

Abstract

Familial Mediterranean fever (FMF) is an autosomal recessive disease, characterized by recurrent, self limited attacks of fever and inflammation in the peritoneum, synovium, or pleura, accompanied by pain. Amyloidosis with renal failure is the most common and severe complication and may develop without overt crises. FMF is a disease with thousand faces, the patients with classical symptoms are only at the outside of the Iceberg. In early life, FMF often begins with an atypical presentation, characterized by attacks of fever alone, and its diagnosis is therefore significantly delayed. The awarenes of the medical doctors about FMF are enhanced by the new publications of patients with different clinical signs and early begining symptoms. The genetic analysis are now more accessible, FMF was diagnosed more frequently, but still not enough. In this context we reported 2 casses identifed in different ages and clinical presantations with a review of the litterature.

Uzm. Dr. Anıl YEŞİLDAL

Prof. Dr. Ilmay BİLGE


Abstract

Maternal smoking in pregnancy is associated with an increased rise in total cholesterol levels and a tendency towards an adverse lipoprotein profile in the offspring. Passive smoking is associated with early arterial damage in adults, but its effect on endothelial function in children is unknown. Exposure to environmental tobacco smoke confirmed by serum cotinine concentrations impairs endothelial function in a dosedependent manner in 11-year-old children. Among children, ETS exposure was associated with a low-grade inflammatory response and altered markers of lipid metabolism, which may initiate atherosclerosis in early life. However, longitudinal studies are necessary to determine the potential causal relevance of these associations.

Dr. Gökhan KARADENİZ

Dr. Hatice KURUCU

Dr. Cansın MEDİN

Doç. Dr. Ayşe KILIÇ


Psikomotor gerilikte (PSMG) motor ve mental becerilerde gelişmenin gecikmesi ile ulaşılması gereken gelişim basamaklarında geri kalma söz konusudur. Sıklıkla santral sinir sisteminin hasarı veya anormal gelişmesi ile birliktedir ve heterojen bir grup olduğu için etiyolojik açıdan geniş kapsamlı araştırmalar gerektirir.

Prof. Dr. Mine ÇALIŞKAN


Özet

Okul öncesi çocukların hızlı bu¨yu¨me ve gelişme su¨recinde oldukları için ve genellikle fiziksel olarak aktif oldukları için enerji ve besin ögesi gereksinmeleri yu¨ksektir. Bu grup çocuklar için sağlıklı bir beslenme programı bilimsel ve pratik verilere dayanarak planlanmalıdır. Bilimsel veriler normal bu¨yu¨me ve gelişmeyi desteklemek için yeterli enerji ve besin ögesi alımı önerileridir. Bu öneriler yeterli ve dengeli beslenme programının yetişkinlikteki kronik hastalıklar u¨zerine önleyici etkileri du¨şu¨nu¨lerek planlanmaktadır. Pratik veriler ise yöresel veya ulusal beslenme alışkanlıkları, besine ulaşabilme, besinin maliyeti ve çocukların tat tercihleridir. Okul öncesi çocuklara eşit aralıklarla du¨zenli öğu¨n tu¨ketmeleri, öğu¨n aralarında da miktar olarak az, uygun besinleri tu¨ketmeleri önerilmelidir.

Abstract

Preschool children have high energy and nutrient requirements, as they are still undergoing quite rapid growth and development and are usually physically active. A healthy diet for small children should be devised on the basis of both scientific and practical considerations. Scientific data are the adequacy of the intake in comparison to recommendations for energy and nutrient intake to support normal development and growth, taking into account the preventive effects of an adequate diet on chronic diseases of adulthood. Practical data are regional or national dietary habits, availability and cost of foods, and taste preferences of children. Preschool children should be offered small meals at regular times as well as small, suitable, snacks in between meals.

Dr. Hu¨lya Gökmen ÖZEL


Özet

Obezite hem gelişmiş hem de gelişmekte olan u¨lkelerde prevalansı artan, erişkinleri olduğu kadar, giderek çocukları da etkileyen kronik bir hastalıktır. Gu¨nu¨mu¨zde obezitenin göru¨lme sıklığı her yaş grubunda artmaktadır. Bunun nedeni modern yaşamın getirdiği fast-food tu¨ketiminin fazla miktarda tu¨ketilmesi, ailenin yanlış beslenme alışkanlıkları, çocukların fiziksel aktiviteden uzaklaşarak televizyon ve bilgisayar oyunlarına yönelmeleridir. Erken mu¨dahale ile çocuklara doğru beslenme alışkanları ve fiziksel aktivite kazandırılarak erişkinlik te obezitenin oluşması engellenebilir.

Abstract

The prevalence of obesity is increasing in both developed and developing countries, is increasingly affecting children as well as adults, and is a chronic disease. Nowadays, the incidence of obesity is increasing in every age group. The reason for this is that consuming a lot of modern life, fast food consumption, physical activity away from the wrong family eating habits, children's inclining towards television and computer games. Early intervention with children with proper nutrition and physical activity by means of the formation of habits in late adolescence obesity can be prevented.

Diyetisyen Hatice KARSLIOĞLU


Pankreas rezeksiyonları pankreasın gerek benign, gerekse malign hastalıklarında uygulanmaktadır. Pankreasın benign hastalıkları arasında; pankreatitler ve bunlara bağlı komplikasyonların tedavisi, kistleri, benign kitleleri; malign hastalıkları arasında pankreas kanseri başta olmak u¨zere periampuller bölge tu¨mörleri yer almaktadır. Pankreas rezeksiyonlarının tanımı ve daha iyi anlaşılabilmesi için pankreasın anatomisi, vasku¨ler ve lenfatik yapısının bilinmesi oldukça önemlidir.

Dr. Merter GÜLEN

Dr. Sezai LEVENTOĞLU

Kitaplarımız

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar

Selen Yayıncılık

25,00
İncele

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.