Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00

Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar

Tıbbi Yayınlar Merkezi

108,00

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi


Yıllık Abonelik Fiyatı: 240,0000
Birim Fiyatı: 25,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yayın Tarihi : 2009 / Kargo karşı ödemelidir.
Yayın Türü : Yerel - Süreli
Yayın Periyodu : 2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
ISBN : 1309-0461
Online ISSN :
Cilt : 10 Sayı: 1
Dergi Sayısı : Ocak - Şubat 2018
Dil : Türkçe

Açıklaması

Adı: Diyabet Komplikasyonları ile PON-1 Aktivitesinin Brakiyal Arter İntima- Media Kalınlığı (IMK) İlişkisi

Açıklaması:

Giriş:

Diabetes mellitus, kardiyovasku¨ler belirtilerin yanısıra kendi başlarına önemli birer morbidite ve mortalite nedeni olan mikro ve makrovasku¨ler komplikasyonlar için de risk artışı ile ilişkili olup, oksidatif stresin ise diabetes mellitus ve ilgili komplikasyonları arasında köpru¨ vazifesi gördu¨ğu¨ kabul edilmektedir.

Amaç: Du¨şu¨k serum PON1 aktivitesinin KAH riski ile ilişkisi, diyabetik hastalarda tespiti13 ve diyabetle ilişkili komplikasyonlardan potansiyel koruyuculuğu14 temelinde, bu çalışma serum paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerinin biyokimyasal değişkenler ve yanısıra brakiyal arter çap ve intima-media kalınlığı (IMK) ile ilişkisinin diyabetik mikro ve makrovasku¨ler komplikasyonları olan ve olmayan diyabet hastalarında değerlendirilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya diyabetik mikrovasku¨ler [var (n=50), yok (n=150)] ve makrovasku¨ler [var (n=91), yok (n=108)] komplikasyonları olan ve olmayan toplam 201 diyabet hastası (ortalama(standart sapma (SS)) yaş: 52.4(13.4) yıl, %73.6’sı kadın) dahil edildi. Hastaların demografik (yaş, cinsiyet) ve yaşam stili (sigara içimi, alkol tu¨ketimi, du¨zenli fiziksel egzersiz) özellikleri, diyabetle ilişkili mikrovasku¨ler (nöropati, retinopati ve nefropati) ve makrovasku¨ler [hipertansiyon, koroner arter hastalığı (CAH), koroner bypass cerrahisi (CABG) öyku¨su¨, periferik arter hastalığı (PAH), inme ve miyokard enfarktu¨su¨ (MI) öyku¨su¨] komplikasyonlar, tam kan sayımı, kan biyokimyası (glukoz, HbA1c, serum lipidleri, AST, ALT, u¨re, kreatinin, u¨rik asit, PTH, Vit B12, C peptid ve homosistein du¨zeyleri), HOMA-IR değeri, mikroalbuminuri ve brakiyal arter çap ve IMK ölçu¨mlerine dair veriler her iki grupta serum paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri bazında kaydedildi. Bulgular: Ortalama(SS) paraoksonaz ( 107.5 ±30.7ve 123.9± 38.8) U/L), p=0.007 ve arilesteraz (132.1 ± 30.2 ve 154.7± 41.2 U/L), p=0.001 değerlerinin mikrovasku¨ler komplikasyonları olan hastalarda olmayanlara göre belirgin şekilde daha du¨şu¨k olduğu tespit edilmiştir. Makrovasku¨ler komplikasyonları olan ve olmayanlarda paraoksonaz (sırasıyla 120.6 ± 36.1 ve 119.6 ± 38.7 U / L) ve arilesteraz (sırasıyla 147.5 ± 36.6 ve 150.8 ± 42.3 U / L) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Makrovasku¨ler komplikasyonları olan diyabetik hastalarda, HOMA-IR du¨zeyleri ile paraoksonaz (r=-0.383, p=0.001) ve arilesteraz (r=-0.252, p=0.035) arasında anlamlı negatif korelasyon mevcut iken, mikrovasku¨ler komplikasyonları olan hastalarda HOMA-IR ile paraoksonaz (r=-0.247, p=0.083) ve arilesteraz (r=-0.196, p=0.173) değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Arilesteraz ve sağ brakiyal arter IMK arasında mikrovasku¨ler komplikasyonları olan hastalarda tespit edilen anlamlı pozitif korelasyon (r=0.374, p=0.042) hariç olmak u¨zere paroksonaz ve arilesteraz aktiviteleri ile brakiyal arter çap ve IMK ölçu¨mu¨ arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Sonuç olarak , bulgularımız du¨şu¨k serum paroksonaz ve arilesteraz aktivitelerinin diyabet hastalarında mikrovasku¨ler komplikasyonlar adına, makrovasku¨ler komplikasyonları olan diyabet hastalarında ise yetersiz glisemik kontrol adına olası belirleyici rolu¨ne ve ayrıca mikrovasku¨ler komplikasyonları olan diyabet hastalarında arilesteraz aktivitesi ile erken ateroskleroz arasındaki potansiyel ilişkiye işaret etmektedir.

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.