Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Temmuz - Ağustos 2015

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 7 Sayı 4
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Prof. Dr. Gülendam KOÇAK

Fallot tetralojisi (FT) siyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde en sık görülenidir. Klasik olarak dört patolojik bulgusu vardır: büyük perimembranöz ventriküler septal defekt (VSD), sağ ventrikül çıkış yolu darlığı, aort dekstrapozisyonu (ata binen aorta) ve sağ ventrikül hipertrofisi (Şekil 1). Anatomik spektrum geniştir, pulmoner atreziyle birlikte veya pulmoner kapak yokluğuyla birliktelik gösterebilir. Klinik de değişkendir, pulmoner darlığın orta derecede olduğu olgularda siyanoz görülmezken, ağır pulmoner darlıklarda hasta ağır siyanotik olabilir. Cerrahi tedavisi çoğu zaman mümkün olup, prognoz genellikle diğer siyanotik kalp hastalıklarına göre daha yüz güldürücüdür.


Doç. Dr. Tuğrul TİRYAKİ

Özet

Hipertrofik pilor stenozu (HPS) infantlarda fışkırır tarzda safrasız kusma ile karakterize en sık cerrahi girişim gerektiren durumdur. Midenin pilorik kısmının anormal derecede kalınlaşması ve mide çıkış tıkanıklığı ile belirginleşir. Nedeni bilinmemektedir. Piloromiyotomi halen standart tedavi yöntemidir ve sonuçları yüz güldürücüdür. Bu makalede tanısal çalışmalar, görüntüleme yöntemleri, ameliyat öncesi hazırlık, operatif tedavi ve sonuçları ile intra ve post-operatif komplikasyonlar değerlendirildi. Ayrıca cerrahi tedavi yerine uygulanan medikal tedavide tartışıldı.

Abstract

Hypertrophic pyloric stenosis (HPS) is the most common surgical condition of infants that presents with progressive projectile nonbilious vomiting. The pyloric portion of the stomach becomes abnormally thickened and manifests as gastric outlet obstruction. The cause is unknown. Pyloromyotomy remains the standard of treatment and outcome is excellent. This article reviews the diagnostic work up and imaging, preoperative resuscitation, operative treatment and outcomes after pyloromyotomy. Post-operative care after pyloromyotomy are reviewed, as well as intra- and post-operative complications. And also medical management, instead of surgery, is discussed.


Uzm. Dr. Ali GÜNGÖR, Doç. Dr. S. Tolga YAVUZ

Özet

Astım, alerjik rinit, atopik dermatit, ürtiker vb. alerjik hastalıklar, çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalık grubunu oluşturmaktadır. Her yaş grubu için farklı alerjenler, alerjik hastalıkların patogenezinde veya semptomların ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Belirli özellikleri taşıyan maddelerin alerjen olarak vücutta reaksiyonlara yol açması için mutlaka o maddeye belirli bir süre maruziyet gerekmektedir. Dolayısıyla bebeklik döneminde en sık olarak besin alerjenlerinin sorumlu olduğu reaksiyonlar ortaya çıkarken daha büyük çocuklarda iç ve dış ortamda bulunan aeroalerjenler hastalıkların oluşumu veya semptomların tetiklenmesinden sorumlu tutulmaktadır. 3 yaşından küçük çocuklarda en sık görülen besin ve aeroalerjen duyarlılıkları toplumlara göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde en sık görülen besin alerjileri inek sütü, yumurta akı, fındık, fıstık, ceviz ve buğday alerjisi olarak sıralanmaktadır. Özellikle 2 yaşından büyük çocuklarda ise başlıca ev tozu akarı ve çayır polen duyarlılığı gözlenmektedir.

Abstract

Allergic diseases such as asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis, urticaria, etc. are the most frequent chronical diseases of childhood. Different allergens are responsible for the disease pathogenesis or symptoms in various age groups. A certain exposure period is required for a substance to be regarded as an allergen and to cause allergic reactions. Therefore, food allergens are predominantly responsible for allergic reactions in infancy, whereas indoor and outdoor aeroallergens are reported to be associated with the pathogenesis of allergic diseases or symptoms in older children. Most common allergens in children younger than 3 years old vary between different populations. Cow’s milk, hen’s egg, hazelnut, peanut and walnut are reported to be the most frequent allergen foods in Turkey. House dust mite and grass pollen sensitivities are predominantly seen in older children.


Dr. Gülay ÇİLER ERDAĞ

Başağrısı, uygarlığın en eski dönemlerinden itibaren, insanoğlunu rahatsız eden şikayetlerden birisi olagelmiştir(1). Bin yıllar boyunca tıbbi ve popüler literatür; başağrısı tetikleyicilerini, rahatlacı faktörleri, migren bileşenlerini ve tedavilerini tanımlamıştır (1). Bunların çoğu erişkin hastalar için tanımlanmış olmakla birlikte, başağrısı aslında çocukluk çağında da önemli bir sorundur (2).


Doç. Dr. Nafiye URGANCI

Özet

Akut veya kronik karın ağrısı çocuk hekimleri için oldukça sorun oluşturan bir klinik bulgudur. Karın ağrısı başlıca viseral, pariyetal ve yansıyan ağrı olmak üzere üç tiptir. Viseral ağrı, karın içi organlarının çekilmesi, gerilmesi, inflamasyonu veya iskemisi ile miyelinsiz duyu sinirlerinin (sempatik) uyarılması sonucu oluşur. Viseral ağrı esas olarak az miyelinize ince C lifleri aracılığı ile iletilmektedir. Pariyetal (somatik) ağrılar ise etkilenen organın pariyetal peritonu uyarması ile meydana gelir. Hem C hem de daha kalın ve daha iyi miyelinize olmuş olan A lifleri ile iletilir. Yansıyan ağrı ise pariyetal ağrı ile aynı özelliklere sahiptir. Karın ağrıları nedenlerine göre; Akut, kronik tekrarlayıcı karın ağrısı ve psikolojik olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Akut karın ağrısı, kendi kendini sınırlayabileceği gibi, acil cerrahi girişim /cerrahi gerektiren organik bir hastalığın habercisi de olabilir. Karın ağrısının nedenleri ve klinik bulguları yaşlara göre farklılık göstermektedir Kronik karın ağrısı ise çocuklarda sık rastlanan bir yakınma olup hasta, aile ve takip eden doktor için, tanı süreci bazen oldukça zorlu geçmekte ve gereksiz pahalı testlerin ve invazif girişimsel işlemlerin yapılmasına neden olmaktadır. Kronik veya tekrarlayan karın ağrısı organik ve fonksiyonel karın ağrısı olmak üzere iki alt grupta incelenmektedir Karın ağrısının değerlendirilmesinde öykü, fizik muayene çok önemlidir Kronik karın ağrısı olan hastalarda alarm bulgulardan herhangi birinin varlığında laboratuvar, radyolojik ve endoskopik gibi ileri incelemeler yapılmalıdır. Bu derlemede çocuklarda sık rastlanan karın ağrısının oluşumu, tipleri, klinik özellikleri ve tanı yöntemleri tartışılmıştır

Abstract

Acute or chronic abdominal pain is a clinical sign which fairly poses problem for pediatricians. Abdominal pain is divided in three types; visceral, parietal and referred. Visceral abdominal pain is usually caused by stretching, distention, inflammation or ischemia of solid organs with innervation of unmyelinated fibers (sympathetic). Visceral pain fundamentally is conducted by thinly small myelinated C fibers. Parietal (somatic) pains are caused by irritation of fibers that innervate the parietal peritoneum and conducted by C fibers and also thickly myelinated A fibers. Referred pains have similar characteristics with parietal pains. Abdominal pains are categorized in three groups; acute, chronic recurrent and psychological. Acute abdominal pain may restrict itself or may be precursor of an organic disease which requires emergency surgery. The causes and clinical signs of abdominal pain vary with age.Chronic abdominal pain is a frequent complaint among children. The period of diagnosis which resulted in unnecessary,expensive and invasive examinations, is often difficult for the patient, parents and physicians. Chronic abdominal pain is divided into two groups as organic and functional abdominal pains. The history and physical examination is very important in evaluation of abdominal pain. The laboratory tests, radiological and endoscopic examinations should be done in patients with abdominal pain if any warning signs exist. In this review,physiologic and clinical view, diagnosing methods and the types of the common abdominal pain in children is discussed.


Dr. Esra AKYÜZ ÖZKAN Dr. Haşim HÜSREVŞAHİ 

Özet

Anemi, hemoglobin konsantrasyonu, hematokrit ya da eritrosit sayısının azalması olarak tanımlanır. Tüm yaş gruplarında özellikle 6-24 aylar arasındaki bebek ve çocuklarda aneminin en yaygın nedeni demir eksikliğidir. Hastalıktan korunma, tedaviden çok daha etkili ve önemlidir. Tüm dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan profilaktik tedaviler gelecek yıllarda demir eksikliği anemisi sıklığını büyük ölçüde azaltacaktır. Bu derlemenin amacı çocuklarda anemi nedenleri, tanı, tedavi ve korunma yollarını hatırlatmaktır.

Abstract

Anemia is defined as a reduction in red cell counts, blood hemoglobin concentration or hematocrit. The most common cause of anemia is iron deficiency anemia for all age groups, especially infants and children between 6-24 months. Illness protective is more effective and important than its treatment. Prophylactic treatments in all earth especially in developing countries will mainly decrease frequency of iron deficiency anemia in future years. The aim of this review is to remind the diagnosis, treatment, reasons and prevention of anemia in children.


Prof. Dr. Elvan İŞERİ, Araş. Gör. Dr. Hüseyin TUNCA

Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen yeme bozuklukları çocukların yaşamlarını birçok açıdan olumsuz etkilemekte, hatta bazen yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilmektedirler, bu yüzden erken dönemde tanı ve tedavi çok önemlidir. Bazı yeme bozukluğu olgularında psikososyal nedenler, uyaran azlığı, duygusal ve fiziksel ihmal, anne babada ruhsal patoloji gibi çevresel nedenler bildirilirken bazı olgularda ise yeme bozukluğunun organik yönüne dikkat çekilmektedir.


Dr. Betül ŞEREFLİCAN1, Dr. Sevil BİLİR GÖKSÜGÜR2, Dr. Nadir GÖKSÜGÜR1

Özet

Çocuklarda gözlenen saç hastalıklarının erken tanısı, altta yatan genetik sendrom, metabolik bozukluk, endokrin hastalıklar gibi sistemik hastalıkların belirtisi olabilmesi, ayrıca kozmetik ve psikolojik sorunlara yol açması nedeniyle önemlidir. Ebeveynler içinde ciddi endişe kaynağı olabilen bu durumda tanı çoğunlukla dikkatli bir öykü ve fizik muayene ile konulur. Bununla birlikte saçların mikroskobik analizi, trikoskopi ve saç çekme testi; zor olgularda trikogram ve histopatolojik inceleme gerekebilir.

Abstract

Early diagnosis of hair disorders in children are important because they can be a sign of systemic diseases such as genetic syndromes, metabolic defects or endocrine disorders and can lead to cosmetic and psychological problems. Patients are usually diagnosed with a careful history and physical examination that can be a serious source of anxiety for parents in this case. Besides that, hair pull test, microscopic analysis of hair and trichoscopy; trichogram and histopathological examination in difficult cases may be required.

Kitaplarımız

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.