Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mayıs -Haziran 2016

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : ISSN1309-0453
Online ISSN : .................
Dil : Türkçe - İngilizce
Cilt : Cilt: 8 Sayı: 3
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet
Makalemizde, derinin sık görülen pediatrik enfeksiyon ve enfestasyonları ele alınmıştır.
İmpetigo, follikülit, furonkül, ektima, sellülit gibi bakteriyel, herpes simpleks,
varisella zoster, molluskum kontagiozum, siğiller gibi viral, tinea capitis, kandidiazis
gibi fungal ve skabies, pedikülozis gibi paraziter hastalıklar tartışılmıştır.
Abstract
The following paper examines the common pediatric infections and infestations
of the skin. Common bacterial problems such as impetigo, folliculitis, furuncle, ecthyma,
cellulitis, viral infections such as herpes simplex, varicella zoster, molluscum
contagiosum and viral warts, fungal infections such as tinea capitis and candidiasis,
finally parasitic infections such as scabies and pediculosis are discussed.


Özet
Probiyotiklerin ilk (patojenlerle ilk karşılaşma sonucu ortaya çıkan yanıt) ve adaptif
(hatırlananlara karşı gelişen immün yanıt) immünite üzerine etkileri vardır. İlk nonspesifik
immünitede müsin üretimini arttırırlar, olası patojenlerin büyümesini inhibe
ederler, bağırsak geçirgenliğini azaltırlar ve doğal öldürücü hücre aktivitesini, makrofaj
aktivasyonunu ve fagositozu arttırırlar. Adaptif immünitede ise IgA, IgG ve IgM
salgılayan hücreleri arttırırlar, serum ve bağırsak lümenindeki total ve spesifik sekretuvar
IgA’yı arttırırlar, inflamatuvar bağırsak immün yanıtını düzenlerler.
Abstract
Probiotics have effects on both innate (the initial immune system to pathogens)
and to adaptive (immune system recognizes) immune systems. In non-specific immunity,
they increase mucin production, inhibit growth of potential pathogens, decrease
intestine permeability and increase activity of natural killers and macrophages,
and increase phagocytosis. In adaptive immunity, they increase the number of cells
secreting IgA, G and M; increase specific secretory IgA in serum and intestine and
regulate intestinal immune response.


Özet
Demir ve çinko, çocuk büyüme ve gelişmesinde önemli rol oynayan elementlerdir.
Her iki element de hücre bölünme ve farklılaşmasında, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde,
kemik gelişiminde, zekâ ve algılama fonksiyonunda etkilidir. Bu iki
eser elementin eksikliğinin aynı anda bulunması belirtileri derinleştirebilmektedir.
Demir eksikliği ve/veya Demir eksikliği anemisi saptanan olgularda, demir tedavisine
rağmen anemide düzelme olmazsa başta çinko olmak üzere diğer elementlerin
eksiklikleri düşünülmelidir. Son zamanlarda demir ve çinko içeren preparatlar da kullanıma
girmiştir. Demir/çinko oranının 2:1 olduğu durumda çinkonun demir emilimini
etkilemediğini, çalışmalarda çinko ve demirin birlikte verilmesinin sütçocuklarında
büyümeyi sağladığını, boyu uzattığını, motor gelişimini ve davranışları düzenlediğini
belirtilmektedir.
Abstract
Iron and zinc are essential elements in childhood growth. Both of them play important
role in cleavage and cell differentiation, immunomodulation, bone development,
development of intelligence and perception. The clinical signs may be come
severe if these both are deficient. The child who had drug resistance iron deficiency
and/or iron deficiency anemia has to be investigated for deficiencies of zinc and other
elements. Recently, drugs that include zinc together with iron have been debated
in terms of treatment efficacy. In the fact that the Fe:Zn ratio is 2:1, both of the
elements will be absorbed well and this will lead to linear growth, motor, mental and
behavioral development.


Özet
Toplum kökenli pnömoni (TKP) tüm dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde
yaşayan 5 yaşın altındaki çocuklarda önemli düzeyde solunumsal morbidite ve
mortalite nedeni olan bir halk sağlığı sorunudur. TKP dünya çapında 5 yaşından küçük
çocuklarda önde gelen ölüm nedenidir.
Çocuklarda TKP tanısında hastaların klinik bulguları önemlidir. Sık rastlanan bulgular
arasında ateş, takipne, artmış solunum çabası, ronkuslar, raller ve vizing yer
alır. Hidrasyon durumu, aktivite düzeyi ve oksijen satürasyonu da önemlidir ve hastaneye
yatma ihtiyacını gösterebilir.
Ayaktan verilen ampirik oral antimikrobiyal tedavi alt solunum yolu enfeksiyonlarının
en sık nedeni olan bakteriyel patojenlere ve özellikle de tedavi edilmediğinde
veya yetersiz tedavide ağır sekele yol açabilecek bir bakteriyel patojen olan S. pneumoniae’ya
karşı etkili bir tedavi sağlamaya yönelik olarak planlanmaktadır. Bu yazıda
toplum kökenli pnömoni tanısı konulan ancak hastaneye yatış endikasyonu olmayan
çocuk hastalarda en sık rastlanan etkenler, tanı kriterleri ve ampirik ve etkene
yönelik ayaktan tedavi seçenekleri anlatılmıştır.
Abstract
Community-acquired pneumonia (CAP) is a public health problem all over the
world, that is a significant cause of respiratory morbidity and mortality especially
in children under age 5 living in developing countries. CAP is the leading cause of
death worldwide in children younger than 5 years old.
Clinical findings of the patients are important in the diagnosis of CAP in children.
Common symptoms include fever, tachypnea, increased respiratory effort, rhonchi,
crackles and wheezing. Hydration status, activity level and oxygen saturation of
the patient are also important and may indicate the need for hospitalization.
The outpatient administration of empirical oral antimicrobial treatment is often
planned in order to provide an effective treatment against the bacterial pathogens that
are the most common causes of lower respiratory tract infection and especially against
S. pneumoniae, a bacterial pathogen, which if untreated or inadequately treated,
 


Özet
Çocuklarda toplum kökenli pnömoni özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir
morbidite ve mortalite nedenidir. Tüm dünyada 5 yaş altı çocuklarda ölüm nedenlerinin
başında gelmektedir. Çocukların pnömoniden korunmasında beslenme, aşılama
ve ailelerin eğitimi büyük önem taşımaktadır.
Abstract
Community-acquired pneumonia is a significant cause of morbidity and mortality
in children, especially in developing countries. Worldwide, pneumonia is the leading
cause of death in children younger than five years. Nutrition, vaccination and
education of caregivers are very important among other efforts to prevent pneumonia
in the society.


Özet
"Atipik" pnömoni, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila
psittaci, Bordetella pertussis ve Legionella türlerinin neden olduğu toplum kökenli
pnömonilerden farklı ve genellikle daha hafif klinik tablo ile seyreden pnömonilerdir.
Mycoplasma pneumoniae özellikle 5 - 15 yaşlarındaki çocuklardaki en sık etkendir.
Genellikle hafif ve kendini sınırlayan enfeksiyonlara neden olmakla birlikte,
ağır klinik tablolar ya da akciğer dışı enfeksiyonlar da görülebilmektedir. Semptomlar
ve radyolojik özellikler atipik mikroorganizmaların neden olduğu pnömoni için özgül
değildir. Makrolidler bu enfeksiyonlar için ilk basamak antibiyotiklerdir.
Abstract
"Atypical" pneumonia was described as a distinct and usually mild form of community-
acquired pneumonia (CAP) caused by Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Bordetella pertussis and Legionella
species. Mycoplasma pneumoniae is detected in CAP patients most frequently among
school-aged children from 5 to 15 years of age. Although the infection is generally
mild and self-limiting may develop severe or extrapulmonary disease. Further,
symptoms and radiologic features are not specific for pneumonia caused by atypical
microorganisms. Macrolides are the first-line antibiotics for these infections.


Özet
Bu çalışmada, pediatrik adli olgularda meydana gelen yaralanmaların önlenmesine
yönelik olarak; travma profilini ve istemli yaralanmaların özelliklerini ortaya çıkarmak
amaçlandı. Acil servise 01.01.2014-31.12.2014 tarihlerinde başvuran, 18 yaş ve
altı çocuk adli olguların dijital ortamdaki kayıtları retrospektif olarak yaş, cinsiyet, yaralanma
tipi, travmanın etiyolojisi ve etkileri açısından incelendi. İncelenen olguların
sayısı n=148, 62’si (%41.9) kadın ve 86’sı (%58.1) erkek cinsiyetinde ve yaş ortalaması
11.2±0.4’tür. Yaralanma nedeni ilk sırada, trafik kazaları (n=69, %46.6) idi. İstemli
yaralanmalar, ikinci sıradadır ve toplam 32 olgu (%21.6) dur. İstemli yaralanmaların
dağılımı; darp 20 olgu (%13.5), kesici-delici alet yaralanması 7 olgu (%4.7),
ateşli silah yaralanması 1 olgu (%0.7), cinsel istismar 1 olgu (%0.7) ve intihar girişimi
3 olgu (%2) idi. Toplam; 11 (%7.4) olguda yaşamsal tehlike mevcuttu. Olguların
çoğu trafik kazasına bağlı önlenebilir nitelikte yaralanmalardır. İstemli yaralanmalar,
okul çağı ve adolesan döneminde daha sıktır. Bu özellikler, yaralanma kontrol programlarının
geliştirilmesi ve çocuk güvenliğinin sağlanması açısından çok önemlidir.
Abstract
In this study, we aimed to reveal the characteristic of intentional injuries and trauma
profile in order to prevent injuries in pediatric forensic cases. 18 years and younger
forensic cases who admitted in emergency service were analyzed retrospectively
in terms of age, gender, type of injury and etiology of trauma between 01.01.
2014-31.12.2014. The number of cases was 148, 62(41.9%) were female and 86(58.1%)
male and the mean age was 11.2±0.4. The most common cause of injury was traffic
accident (46.6%). The second injuries type was intentional injuries (21.6%). The
distribution of intentional injury; minted was 20 cases (13.5%), stab wounds in 7 cases
(4.7%), gunshot wounds in 1 patient (0.7%), sexual abuse was 1 patient (0.7%)
and 3 cases of attempted suicide (2%). Eleven (7.4%) cases had life threatening in-


Özet
Hashimoto ensefalopatisi (HE); epileptik nöbetler, hareket bozuklukları, kognitif
bozukluklar ve psikiyatrik semptomları içerebilen, kan ve beyin-omurilik sıvısında tiroid
antikorları yüksekliği ile karşımıza çıkan, steroid tedavisine çok iyi cevap veren
nadir bir hastalıktır. Hastalar hafif düzeyde hipotiroidik veya ötiroidik olabilirler. Tüm
yaş gruplarını etkileyebileceği gibi çocukluk çağı içinde özellikle adolesan dönemde
sık görülmektedir. Burada 15 yaşında akut konvülziyon ile başvuran HE tanısı almış
bir kız hasta sunulmaktadır. Amacımız tanısı konulup tedaviye başlanıldığı zaman çok
hızlı cevap alabildiğimiz bu hastalığın pediatrik çağdaki farkındalığını arttırmaktır.
Abstract
Hashimoto encephalopathy (HE) is a rare/an uncommon disease/syndrome
which can include movement disorders, cognitive disabilities and psychiatric
symptoms. It is determined with elevated levels of thyroid antibodies in blood and
cerebrospinal fluid and greatly responds to steroid treatment. Patients can be mildly
hypothyroidic or euthyroidic. It can be seen in all ages but especially in adolescence.
We represented 15-year-old female patient admitted to our hospital with acute
convulsion and diagnosed as HE. Our aim is to increase awareness of this disease
in pediatric patients responding immediately after exact diagnosis.

Kitaplarımız

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.