Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Kasım - Aralık 2015

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN : ...........
Dil : Türkçe
Cilt : 7 Sayı 6
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Doç. Dr. Mehmet Fatih GARÇA,Uzm. Dr. Ferhat KALKAN

Özet

Alerjik rinit, alerjenle karşılaştıktan sonra IgE aracılığı ile oluşan burun mukozasının inflamasyonudur. Pediatrik popu¨lasyonun en yaygın kronik hastalıklarından biridir. Çocuk ve adolesanlardaki alerjik rinit prevalansının du¨nya çapında farklılık gösterdiği, 6-7 yaş grubunun %15’i etkilenirken, 13-14 yaş grubunun 1/3’u¨nu¨n etkilendiğini belirtilmektedir. Birinci basamak sağlık merkezlerinde ilk on hastalık arasında yer alan alerjik rinit, çocuklarda hayatı tehdit eden bir hastalık olmamakla birlikte yaşam kalitesini belirgin etkileyen sistemik bir hastalıktır. Alerjik rinitte tek bir ku¨ratif terapi yöntemi olmadığı akılda tutulmalı ve sistemik yaklaşımla tedavisi planlanmalıdır.

Abstract

Allergic rhinitis, inflammation of the nasal mucosa formed through the IgE after encountering allergen. It is one of the most common chronic diseases in the pediatric population. Children and adolescence that vary worldwide prevalence of allergic rhinitis, 15% of the 6-7 age groups affected, while the 13-14 age group, one third of the states are affected. Primary health care centers located in the top ten diseases with allergic rhinitis, although not life-threatening disease in children is a systemic disease that affects the quality of life evident. It should be kept in mind that there is no single treatment with c


Uzm. Dr. Esra POLAT,  Prof. Dr. Deniz ERTEM

 

Özet

Gastroösofageal reflu¨ (GÖR); sağlıklı bireylerde mide içeriğinin regu¨rjitasyon ya da kusma olmaksızın istemsiz olarak ösofagusa geçişi olarak tanımlanır. GÖR, sağlıklı infantlarda gu¨nde birkaç kez olabilen fizyolojik bir durumdur. Gastroösofageal reflu¨ hastalığı (GÖRH) ise; hayat kalitesini etkileyen ya da bu¨yu¨me-gelişme geriliği, beslenme/uyku problemleri, kronik solunum yolu hastalıkları, ösofajit, hematemez, apne ve akut hayat tehdit edici olay (ALTE) gibi komplikasyonlara neden olabilen patolojik bir tablodur. Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda reflu¨ semptomları yaş gruplarına göre değişiklik gösterir. Detaylı öyku¨ ve dikkatli fizik muayene tanıda ve GÖRH'na bağlı olası komplikasyonları değerlendirmede en önemli basamaklardır. GÖR ya da GÖRH tanısında gereksiz incelemelerden ve tedavilerden kaçınmaya dikkat edilirken, sekonder reflu¨ nedenleri ve olası komplikasyonlar göz ardı edilmeden hasta değerlendirilmelidir. GÖRH yönetiminde aile eğitimi, pozisyonel tedavi, diyetin du¨zenlenmesi, medikal ya da cerrahi tedavi yaklaşımları şeklinde tedavi basamakları uygulanır. Atipik klinik tablo, komplike olmuş GÖRH varlığında ya da ampirik tedaviye yeterli cevap alınamazsa ileri inceleme yapılması gereklidir.

Abstract

Gastroesophageal reflux (GER) is defined as the involuntary retrograde passage of gastric contents into the esophagus with or without regurgitation or vomiting. GER is a normal physiologic process occurring several times per day in healthy infants. Gastroesophageal reflux disease (GERD) occurs when reflux of the gastric contents causes symptoms that affect the quality of life or pathologic complications, such as failure to thrive, feeding or sleeping problems, chronic respiratory disorders, esophagitis, hematemesis, apnea and apparent life-threatening events. A reflux symptom in children, unlike adults, varies according to age group. History and physical examination is the gold standard for the diagnosis of GERD. It is important to define which children have GERD to offer optimal treatment and to avoid costly and potentially invasive diagnostic testing. The recommendation on management of GERD in children has always been a step-up approach, starting with parental reassurance, positional treatment, dietary recommendations, medical or surgical therapy. Atypical presentations, complicated GER or failure to response to empiric management are indications for further diagnostic evaluations.


Uzm. Dr. Esra POLAT, Prof. Dr. Deniz ERTEM

Özet

Peptik u¨lser hastalığı çocukluk çağında nadir olarak göru¨lu¨r. Altta yatan etiyolojiye göre peptik u¨lserler primer ve sekonder olarak sınıflandırılır. Primer peptik u¨lser 10 yaşın altında sık değildir, genellikle gastrik antrumdaki Helicobacter pylori enfeksiyonuna bağlı olarak duodenumda göru¨lu¨r. Sekonder u¨lser ise gastrik ya da duodenal yerleşimli olabilir. Herhangi bir yaşta akut stres, sepsis gibi sistemik hastalık, kafa travması, yanık, ilaç kullanımı nedeniyle hayat tehdit edici bir şekilde ortaya çıkabilir. Peptik u¨lser tanısında u¨st gastrointestinal sistem endoskopisi kullanılır. Çoğu vakada, H.pylori enfeksiyonu proton pompa inhibitöru¨ ve antibiyotik tedavisinin kombine edilmesiyle eradike edilebilir. Stres ya da sistemik hastalık varlığında PPI veya H2 blokerleri ile asit su¨presyon profilaksisi verilmesi, sukralfat kullanılması gastrik ve duodenal u¨lser riskini azaltır.

Abstract

Peptic ulcus disease is an uncommon entity in childhood. According to the etiology has been classified as primary and secondary ulcer. The vast majority cause of primary ulcer is Helicobacter pylori infection of gastric antrum, occurs most often duodenum and rare under the age of 10 years. Secondary ulcer can located either stomach or duodenum, occurs usually with acute stress, systemic illness such as sepsis, head injury, burns or drugs which may be life-threatening condition in any age. The upper gastrointestinal endoscopy performed for the diagnosis of the peptic ulcer. Therapy with proton pump inhibitor and antibiotics can eradicate H.pylori infection in most cases. Acid suppressor therapy with proton pump inhibitors, histamin- 2 receptor antagonists and sucralfate is commonly effective for the prophylaxis of gastric or duodenal ulcer in condition of systemic illness or acute stress.


Doç. Dr. Mu¨zeyyen DOĞAN

Özet

Çocukluk çağının en sık rastlanılan hastalıklarından biri otitis mediadır. Bu bölu¨mde otitis media tanısı, risk faktörleri, tedavisi ve komplikasyonları literatu¨rdeki gu¨ncel bilgiler kullanılarak tartışılmıştır

Abstract

Otitis media is one of the most frequent diseases of childhood. At this section, diagnosis, risk factors, treatment and complications of otitis media are discussed by means of actual information from literature.


Dr. Gu¨lsu¨m UYANIK

Özet

Emel besleyici özelliklerinin ötesinde sağlığımıza olumlu katkıları olan besinlere fonksiyonel besinler adı verilmektedir. Probiyotikler barsaklardaki mikrobiyal dengeyi du¨zenleyen canlı mikroorganizmalardır. Canlı mikroorganizma (probiyotik) içeren fonksiyonel gıdalara olan ticari ilgi, probiyotiklerin sindirim sistemindeki fonksiyonları u¨zerine yapılan araştırmalarla paralel olarak artmaktadır. Probiyotiklerin sağlığımız u¨zerindeki olumlu etkileri arasında laktoz intoleransı belirti ve bulgularının hafifletilmesi, atopik bu¨nyeli bireylerde alerji riskinin azaltılması ve serum kolesterol du¨zeylerinin du¨şu¨ru¨lmesi sayılabilir.

Abstract

Any food that exerts health properties beyond the traditional nutrients in contains is termed a functional food. Probiotics are living microorganisms that modulate the intestinal microbial balance. The commercial interest on functional foods containing live microorganisms named probiotics increases to be parallel to studies conducting on functionalities of probiotics in the digestive tract. Beneficial health effects attributed to probiotics are relief of signs and symptoms of lactose intolerance, decreasing the risk of allergy in atopic individuals and lowering of serum cholesterol levels.


Doç. Dr. Esra SÖZEN

Özet

Çocuklarda baş-boyun kitleleri gelişimsel, inflamatuvar ve neoplastik olmak u¨zere u¨ç kategoriye ayrılır. Tu¨m pediatrik boyun kitlelerinde malignite %10 oranında izlenir. Yapılacak çalışmalar tam kan sayımı, tu¨berku¨loz için pu¨rifiye protein derivesi testi ve Epstein-Barr virus, sitomegalovirus, HIV, toksoplazma ve kedi tırmığı hastalığı etkeni titrelerinin belirlenmesidir. Gelişimsel veya palpabl bir kitle için ultrasonografi öncelikli göru¨ntu¨leme yöntemidir. Şu¨pheli bakteriyel lenfadenitlerin tedavisi için kullanılacak antibiyotik Staphylococcus aureus ve A grubu streptokokları hedeflemelidir. Maligniteden şu¨phelenildiğinde hasta biyopsi açısından değerlendirilmelidir.

Abstract

Head and neck masses in children fall into one of three categories: developmental, inflammatory or neoplastic. Children neck masses require through clinical examination and follow-up to determine the biological nature and course of the abnormality. Malignancy must be considered, as it occurs in 10% of all pediatric neck masses. Work up for a neck mass may include a complete blood count, purified protein derivative test for tuberculosis; and measurement of titers for Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, human immunodeficiency virus, toxoplasmosis and cat scratch disease. Ultrasonography is preferred imaging study for a developmental or palpable mass. Antibiotic therapy for suspected bacterial lymphadenitis should target Staphylococcus aureus and group A streptococcus. If malignancy is suspected, the patient should be evaluated for possible biopsy.


Uzm. Dr. Nazile ERTÜRK, Uzm. Dr. Nihan KARAMAN AYYILDIZ, Uzm. Dr. Alkım ÖDEN AKMAN

Özet

Probiyotikler ağız yoluyla yeterli miktarda alındığında insan sağlığına yararlı canlı mikroorganizmalardır. Prebiyotikler ise sindirilemeyen ve vu¨cuttaki yararlı maddeler tarafından kullanılarak fermente olan ve bu bakterilerin çoğalmalarını sağlayan özelleşmiş diyet lifi öğeleridir. Probiyotiklerin çocuklarda akut gastroenterit tedavisinde, antibiyotik kullanımına bağlı ishalden korunmada, fonksiyonel kabızlık tedavisinde, bebeklerde infantil koliğin azaltılmasında ve birçok hastalığın tedavisinde yararlı olduğu du¨şu¨nu¨lmektedir. Gu¨nu¨mu¨zde probiyotikler fonksiyonel kabızlık tedavisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Abstract

Probiotics can be defined as live microorganisms which beneficially affect the health of human body. Prebiotics are indigestible dietary fiber elements that ferment by using useful agents in body and provide the growth of bacteria. Probiotics are used to treat acute gastroenteritis in children, antibiotic associated diarrhea, functional constipation, infantile colic and in many other diseases. Nowadays probiotics are using more often in the treatment of functional constipation.


Uzm. Dr. Kenan ERTOPÇU

Özet

Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında konakçıya sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanırlar. Probiyotiklerin alerjik hastalıkların önlem ve tedavisinde önemli olduğu du¨şu¨nu¨lmektedir. Genellikle Bifidobacterium veya Lactobacillus suşlarını veya ikisini birlikte içermektedirler. Prebiyotikler ise; tu¨ketilen besinlerin sindirilemeyen, ancak kolondan geçerken yararlı bakterilerin u¨remesini stimu¨le eden faydalı komponentlerdir. Probiyotiklerin, gebe ve emziren kadınlarda gu¨venlik kavramlarıyla ilgili herhangi bir sorun göru¨lmemektedir. Probiyotikler sağlıklı bireylerde kullanıldığında sistemik emilimleri nadirdir ve gu¨ncel kaynaklarda olumsuz gebelik sonuçlarında artış göru¨lmediği bildirilmiştir. Probiyotikler gebelikte vajinal enfeksiyonları tedavi etse bile, çalışmalarda erken doğuma etkileri olduğunu vurgulayacak veri bulunmamaktadır. Gebelikte probiyotik kullanımı ile maternal açlık şekeri, gestasyonel diyabet insidansı ve preeklampsi oranları azalıyor gibi göru¨lmektedir. Kanıtlar, gebelikte ve infantil dönemde probiyotik kullanımının, su¨tçocuklarında egzemayı ve IgE ilintili egzemayı önleyebileceği yönu¨ndedir. Probiyotiklerin prenatal kullanımının doktorun tanı koyduğu astıma karşı koruyuculukla bağlantısını destekleyen kanıt yoktur. Prebiyotik veya probiyotik kullanımının besin alerjisini önlediğini destekleyen kanıt yoktur.

Abstract

Probiotics are defined as live microorganisms which, when administered in an adequate amount, confer a health benefit on the host. Probiotics have been proposed for the prevention and treatment of allergic disorders. They usually contain Bifidobacterium or Lactobacillus spp., or both. In contrast, prebiotics are beneficial, non-digestible components of ingested foods that stimulate the growth of beneficial bacteria that they encounter while passing through the colon. Probiotics do not appear to pose any safety concerns for pregnant and lactating women. Systemic absorption is rare when probiotics are used by healthy individuals, and the current literature does not indicate an increase in adverse pregnancy outcomes. Although the use of probiotics appears to treat vaginal infections in pregnancy, there are currently no data from trials to assess any impact on preterm labor. Probiotic use in pregnancy appears to reduce maternal fasting glucose, incidence of gestational diabetes mellitus and pre-eclampsia rates. Evidence suggests that the use of probiotics during pregnancy or infancy may prevent eczema and IgE associated eczema in infants. There is no evidence to support a protective association between perinatal use of probiotics and doctor diagnosed asthma. There is no evidence to support the use of prebiotics or probiotics for food allergy prevention.

Kitaplarımız

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele

Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.