Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Eylül - Ekim 2016

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 8 Sayı:5
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Çocuklarda beslenmeyi iyileştirme yaklaşımları arasında “doğru besin seçimi” ilk sırada yer almaktadır. Besin seçimini yaş, cins, aile, açlık-tokluk durumu, besin endüstrisi, atıştırmalıklar vb. birçok faktör etkilemektedir. Atıştırmalıklar her yaşta birey tarafından tüketilmesine karşın, en fazla çocuklar tarafından tüketilmektedir. Atıştırmalıklar, çoğunlukla bir ara öğün, bazen hızlı bir ana öğün, bazen karın doyurmak için, iş toplantılarında, arkadaş toplantılarında, kutlamalarda, doğum günlerinde, bazen stresi bastırmak için, bazen de farkında olmaksızın tüketilen besinlerdir. Sağlıklı atıştırmalık, yağ, şeker ve tuzdan fakir, koruyucu, yapay renklendirici ve aroma içermeyen, vitamin, mineral ve liften zengin olan besin ya da besinler olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı bir atıştırmalık yeterlilik, denge, sınırlı ya da kontrollü enerji, ılımlı ve çeşitlilik sunma özelliklerini taşımalıdır. Bu özelliklere sahip olan atıştırmalıklar, sağlıklı beslenmeye destek verirler. Bu derlemede, sağlıklı atıştırmalıkların çocuk beslenmesi ve sağlığı üzerine etkileri ele alınmaktadır.

Abstract

Among the approaches to improving nutrition in children, ‘choosing right foods’ takes the first place. Many factors such as age, sex, family, hunger-satiety status, nutrition industry, snacks affect the food choice. Although snacks are consumed by individuals at any age, most commonly they are consumed by children. Snacks are foods consumed sometimes as a quick main meal or just used to satisfy hunger in business meetings, friend meetings, celebrations and birthdays. Sometimes they are consumed unwittingly or to suppress stress. Healthy snacks are defined as fat, sugar and salt poor foods that do not include preservatives, artificial coloring or aroma and rich in vitamins, minerals and fiber. A healthy snack should carry the features of sufficiency, balance, limited or controlled energy and offering diversity. Snacks with these features support healthy nutrition. In this review, we evaluated the effects of healthy snacks on child nutrition and health.


Özet

Sık ve nadir gözlenen dermatolojik durumların tedavi ve anlaşılmasında ilerlemeler olmaktadır. Atopik dermatitli çocuklar seramid nemlendiriciler ve banyolardan fayda görmektedir. Sık gözlenen alerjik kontakt dermatitli çocuklar spesifik prezantasyonlarla başvurabilmektedir. Tinea kapitis terbinafinle etkili bir şekilde tedavi edilmektedir. İnfantil hemanjiyomalar erken evrede tedavi edilmeli ve propranolol tedavisine iyi yanıt verebilmekte iken, herhangi bir ülserasyon belirtisi olan beyazlaşmalar not edilmelidir. Lokalize alopesi areata topikal klobetazole yanıt verirken, intralezyonel enjeksiyonlardan kaçınmak gerekir. Topikal rapamisin tüberoz skleroz tedavisinde kullanılabilmektedir. Pediyatristlerin deri hastalığı tanı ve tedavisi için genetik tabloyu anlaması da gerekebilmektedir.

Abtract

Advances have been made in understanding and treating both common and rare dermatologic conditions. Atopic dermatitis benefits from bathing and ceramide moisturizers. Common allergic contact dermatitis may have specific presentations. Tinea capitis is effectively treated with terbinafine. Infantile hemangiomas should be treated early in the disease course and respond well to propranolol; any white sign of ulceration should be noted. Localized alopecia areata responds well too topical clobetasol, avoiding the need for intralesional injections. Topical rapamycin can be used to treat tuberous sclerosis. Further understanding of genetics will help guide pediatricians to the proper diagnosis and treatment of skin conditions.


Özet

Fiziksel aktivite çocukların fiziksel ve mental sağlığı için önemlidir. Egzersiz, düzenli ve tekrarlanan fiziksel aktivite manasına gelmektedir. Tüm dünyada düzenli yapılan egzersizin, diyabetes mellitus, obezite, koroner kalp hastalığı, inme, hipertansiyon, depresyon, anksiyete ve diğer birçok sağlık sorunlarını hem çocuklarda hem de erişkinlerde azalttığı bilinmektedir. Bu makale değişik yaş gruplarında önerilen fiziksel aktivite, egzersizler ve çocuk sağlığı üzerine olan etkilerine yönelik bir derlemedir.

Abstract

Physical activity is important for children’s physical and mental health. Exercise means regular and recurrent physical activity. It is well known that by the regular exercise, diabetes mellitus, obesity, coroner heart disease, stroke, hypertension, depression, anxiety and other many health problems seems to be decrease both in children and adults all around the world. In this review, we focused on physical activity and exercise recommendations in different age groups of children and effect on children’s health.


Özet

Otalji pratisyen doktorların, pediatri doktorlarının ve kulak burun boğaz doktorlarının sık karşılaştığı bir semptomdur. Otalji nedeni çoğunlukla kulak orjinli (primer otalji) olmasına rağmen kulak dışı oral, orofarengeal, larengeal, dental, sinonazal ve kas- iskelet sistemi ile ilgili hastalıklarda da görülebilmekte ve sekonder otalji olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle çocuklarda kulak ağrısına yaklaşım kulak muayenesi dışında diğer sistemleri de içermeli ve tedavi buna göre planlanmalıdır.

Abstract

Otalgia is a frequently encountered symptom by general practitioner, pediatrics and ear, nose and throat doctors. Although otalgia is mostly related with ear (primary otalgia), it can be related with pathologies in systems out of ear as oral, oropharyngeal, laryngeal, dental, sinonasal and musculoskeletal. This is called secondary otalgia. Therefore examination of ear pain in children should include other systems outside the ear and treatment should be planned accordingly to this.


Özet

İnternet aşırı kullanımı günden güne daha da artış gösteriyorsa, bu isteğin önüne geçilemiyorsa, internete bağlı olmadan geçirilen zaman önemini yitiriyorsa, yoksun kalındığında sıkıntı, huzursuzluk, saldırganlık ortaya çıkıyorsa, günlük işlevler, sosyal hayat, okul ve aile hayatı giderek bozuluyorsa internet bağımlılığından söz edebiliriz. Bağımlılıkta haftada 40-80 saate varan internet kullanımı söz konusudur. Bilgisayar önünden kalkamadıkları için evden dışarı çıkamayan, okulu bırakan, kliniğe gelemeyen bağımlı gençlerle karşılaşmaktayız. Öncelikle internetin kötüye kullanımını önleyici yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte interneti doğru şekilde kullanmalarını sağlamak gerekir. İnternet bağımlısı olan bireylerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, otizm spektrumu gibi psikiyatrik bozukluklar eşlik etmektedir. İnternetin kötüye kullanımı internet bağımlılığı öncesinde yer alır. Bağımlı olma riskini artıran etkenler arasında yoğun öfke, düşmanca tutum, olumsuz arkadaş çevresi, aile içi çatışmalar, ders başarısı düşüklüğü ve okul dışındaki faaliyetlerde başarısızlık yer almaktadır.

Abstract

Internet addiction should be taken seriously if the following scenarios start to appear; internet usage increasing day by day, someone cannot stop himself from using internet, time spent without internet becoming vague, anxiety and aggressiveness appearing when internet is not available, and dally routines are getting corrupted. The time spent in front of a computer screen is 40 to 80 hours a week in the addiction cases. Primary importance should be given to operations that are designed to prevent the misuse of internet. Parents and their children should know how to use internet beneficially. Having psychological problems such as ADHD, depression, obsessive-compulsive disorder, social phobia, and autism as well as having a hostile attitude, negative friends of cycle, household conflicts, low school grades, and underachieved extracurricular activities highly increase the risk of addiction. It is noted that almost all addiction cases are associated with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).


Özet

Kistik Fibrozis (KF), otozomal resesif geçiş gösteren, beyaz ırkın en sık rastlanan öldürücü genetik hastalığıdır. Hastalığın sıklığı ülkeden ülkeye değişmektedir. KF ülkemizde Ocak 2015’ten itibaren Sağlık Bakanlığı yenidoğan tarama programına alınmıştır. Hastalığın tanısında klinik özelliklerin yanında laboratuvar büyük önem taşımaktadır. Hastalığın tedavisindeki ilerlemelerle birlikte beklenen yaşam süreleri 40 yıla kadar uzamıştır. Bu bölümde hastalığın tanı ve tedavisindeki yenilikler gözden geçirilecektir.

Abstract

Cystic Fibrosis (CF), is the most common lethal disease in Caucasians that is genetically transmitted as an autosomal recessive disorder. Frequency varies from country to country. CF has been taken into newborn screening program in our country since October 2015. In addition to clinical symptoms, laboratory findings of the disease denote attention. Life expectancy was extended up to 40 years of age concurrently with the advances in treatment of the disease. In this section, novel developments in the diagnosis and the treatment of the disease will be discussed.


Özet

Suça sürüklenen çocuk olgu sayısında ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde her geçen yıl artış görülmektedir. Son yıllarda artan çocuk suçluluğuna birçok etken sebep olmaktadır. Suça yönelten birçok öğe ile iç içe kalmak zorunda olan çocuklar, sosyal süreç içinde öğrenerek veya başka bireyleri örnek alarak birer potansiyel suçlu konumuna gelebilir. Ordu ilinde 2010-2014 yılları arasında suça sürüklenen çocuk olgularının sosyodemografik profili ve suç türüne bağlı olarak Türkiye genelindeki olgulara gösterdikleri benzerlik ve farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır.

Abstract

The number of children driven to crime cases are increasing in our country and in many countries of the world in recent years. Increase in juvenile delinquency cases in recent years was caused by multifactorial. Children who have to stay intertwined with many elements that lead to crime, can become potential criminal in the social process of learning or taking example other criminal individuals. Juvenile delinquency between the years 2010-2014 in the province of Ordu were evaluated due to socio-demographic profile and the types of crime aimed to showing similarities and the differences of the cases throughout Turkey.

Kitaplarımız

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi

Selen Yayıncılık

225,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.