Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Temmuz - Ağustos 2015 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN : ..............
Dil : Türkçe
Cilt : 7 Sayı:4
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Doç. Dr. Özlem SOLAK

Özet
Nöropatik ağrı yaşam kalitesini etkileyen, tedavisi zor, ciddi kronik bir durumdur.
Genel toplumdaki tahmini prevalansı en az %1 ila %5’tir. Nöropatik ağrı spontan ve uyarılmış
ağrı ile karakterizedir. Birçok vakada tanı tıbbi öykü ile birlikte nörolojik muayeneyle
koyulabilir. Nöropatik ağrıyı nosiseptif ağrıdan ayırt edebilmek için farklı anketler
hazırlanmıştır. Son yıllarda birçok grup tarafından nöropatik ağrının farmakolojik
tedavisiyle ilgili kılavuzlar önerilmiştir. Semptomatik tedavinin yanı sıra altta yatan
hastalığın tedavisne de odaklanılmalıdır. Klinisyen her hastanın durumunu esas alan özel
farmakolojik tedavi planı seçmelidir.


Abstract
Neuropathic pain is a serious chronic condition affecting quality of life and challenging
to treat. The estimated prevalence in the general population is at least 1% to 5%.
Neuropathic pain is characterized by spontaneous and evoked pain. In most cases, the
diagnosis can be established by a combination of medical history and neurological examination.
Different questionnaires intended to distinguish neuropathic pain from nociceptive
pain. Guidelines on the pharmacologic treatment of neuropathic pain have been
proposed by several groups in recent years. Besides symptomatic management, treatment
should focus on the underlying disorder. The physician should select a specific pharmacological
treatment plan based on the individual patient’s situation.


Doç. Dr. Yüksel ERKİN

Özet
Kanser semptomlarının en korkulanlarından biri ağrıdır ve hastalığın ileri evrelerinde insanların
%75’i ağrı çeker. İlerleyen yıllarda artan yaşlı nüfusla birlikte kanser vakaları da artacaktır.
Bu nedenle önümüzdeki yıllarda kanserle savaş programları önemli hale gelecektir. Kanserde
ağrı tedavisi hasta tanı aldığı andan itibaren başlar. Kanser hastasında DSÖ 3 basamaklı analjezik
tedavisi uygulamasını önermektedir. Ağrının tipine, şiddetine göre ilaç şeçilmelidir.
DSÖ’nün önerdiği basamak tedavisi prensiplerine uyulmalıdır. DSÖ’nün analjezik basamak tedavisinde
1. Basamakta; non-opioid ilaçlar ve adjuvan ilaçlar kullanılır, hastanın ağrısı devam
ediyorsa 2. Basamakta zayıf opioidler, hastanın ağrısı geçmiyor ve artıyorsa 3. Basamakta güçlü
opioidler tedaviye eklenir. Hastanın anti kanser tedavisi bu arada devam etmeli, gerektiğinde
nonfarmakolojik yöntemler ve invaziv yöntemler de tedaviye eklenmelidir. Tedavi sırasında hasta
özellikle opioid ilaçlara rahat ulaşabilmelidir. Hasta sürekli izlenerek tedavide uygun değişiklikler
zamanında yapılmalıdır. Kabul edilebilir düzeyde ağrı kontrolü sağlanmalı ve etkin bir
palyatif bakım uygulanarak hastaların yaşam kalitesi arttırılmalıdır.


Abstract
The most afraided side of cancer septoms is pain. In advanced cancer 75 percent of people
suffer from pain. Since old population increases year by year, increase of cancer cases is estimated.
Therefore in the upcoming years fighting with cancer will become more important. The treatment
of pain in cancer starts with its diagnosis. WHO suggests management of 3 steps analgesic
treatment for cancer patients. Medicine should be selected by the type and severity of the pain.
The principles of WHO’s 3 steps analgesic treatment should be followed. In the 1st step of WHO’s
3 steps analgesic treatment; nonopioid drugs and adjuvant drugs are used, if the pain continue in
the 2nd step; weak opioids are used, and if the pain still continues and increases in the 3rd step
strong opioids are added to the treatment. Anti-cancer therapy of patient should continue, and when
necessary nonpharmacologic and invasive procedures are added to the therapy. During therapy,
patients might obtain opioid drugs without having any diffuculty. Proper changes must be done
in the right time by continuously observing the patients. Pain control must be provided in acceptable
level and patient’s life quality has to be increased by using effective paliative care.


Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ, Doç. Dr. Emel LÜLECİ, Uzm. Dr. M. Ali KUŞCU, Dr. Şelale KESGİNCİ

Özet
Amaç: Bu klinik araştırma; DMGA kısaltması ile yeni formülize edilmiş analjezik
etki ağırlıklı topikal kremin osteoartrite (OA) bağlı diz ağrılarında; ağrıyı azaltıcı etkisini
belirlemek için planlanmıştır.


Metot: 32’si kadın 13’ü erkek 45 hasta değerlendirmeye alındı. Araştırma grubu: (gurup
I) 18 kadın,7 erkek. Plasebo grubu (gurup II). 14 kadın, 6 erkek). 25 hastaya(grup
I)analjezik etkili krem 20 hastaya (grup II) etken maddelerden arındırılmış plasebo krem
verildi ve 4 hafta süre ile günde 3 kez dizlerine haricen uygulamaları istendi. Ayrıca oral
ya da enjektable başka bir analjezik antiinflamatuar ilaç almamaları konusunda uyarıldı.
Ağrı tayini için VAS (Visual Analog Scale), fonksiyonel iyileşme açısından WOMAC
kriterleri esas alındı.


Sonuç: Gruplar arasında demografik açıdan fark yoktu. Çalışma grubuna dahil osteoartritli
hastaların VAS skorları ve WOMAC kriterlerindeki iyileşmeler plasebo grubuna
göre istatistiksel olarak anlamlı idi. Sırası ile (p<0,01) ve (p<0,02) idi. Sonuç olarak
bu klinik araştırma topikal olarak uygulanan yeni analjezik ağırlıklı formülasyonun
diz osteoartritli hastaların ağrılarının azaltılması ve fonksiyonlarının iyileştirilmesi amaçlı
kullanılabileceği kanısına varılmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ, Prof. Dr. İsmet TOPÇU

Özet
Romatizmal hastalıklarda hastaların en sık yakınması olan ağrının iyi tedavi edilmesi
hastaların öz bakım becerilerinin korunması, mesleki alanda geri kalmalarının engellenmesi
ve yaşam kalitesinin artırılması için önem arz etmektedir. Bu hastalık grubunda
görülen ağrının doğasının ve patofizyolojik mekanizmalarının karmaşıklığı yanı sıra depresyon
ve eklem fonksiyon kayıplarının varlığı, hastaların mevcut komorbid durumları,
devam eden diğer medikal tedavileri gibi diğer pek çok etken de göz önünde bulundurulduğunda
tedavisi daha da zorlaşmaktadır. Bu sebeple tedavinin kişiye özel planlanması,
interdisipliner bir yaklaşım ile sağaltılması ve bir ekip çalışması gerekmektedir.


Abstract
Effective treatment of pain in patients with rheumatic diseases is vital to protect patients’
self-care abilities, to prevent their occupational development and to increase the
quality of life. Complicated nature and pathophysiological mechanisms of the pain in this
group of diseases as well as depression and loss of joint functions, coexistent co-morbidities
and other medical therapies, makes the treatment a cumbersome task. Therefore,
individualized therapeutic plan, interdisciplinary approach and team work is required.


Prof. Dr. Mustafa GÜLER, Dr. Emine POYRAZ

Özet
Bel ağrısı önemli bir halk sağlığı problemidir. Bel ağrısı süresi 12 hafta ve daha fazla
olduğunda kronik bel ağrısı olarak tanımlanır. Kronik bel ağrısı sıklıkla fonksiyonel kısıtlanma,
psikolojik problemler, düşük yaşam kalitesi ve yüksek sağlık maliyetlerine yol
açar. Kronik bel ağrısının patogenezi henüz bilinmiyor. Tedavi metodları arasında oral
medikasyonlar, fizik tedavi modaliteleri, egzersizler, lomber enjeksiyonlar ve cerrahi bulunmaktadır.
Biz bu yazıda kronik bel ağrısında tedavi metodlarını değerlendirdik.


Abstract
Low back pain is a major public health problem. Low back pain is defined as chronic
low back pain when it persists for 12 weeks or more. Chronic low back pain is often
leads to functional limitations, psychological symptoms, lower quality of life and higher
healthcare costs. Pathogenetic mechanism of chronic low back pain is not known yet.
Treatment methods include oral medications, physical therapy modalities, exercises, lumbar
injections and surgery. In this article; we evaluated treatment methods of chronic low
back pain.


Prof. Dr. Emin Alp YENTÜR

Özet
Kas iskelet sistemi ağrıları eklemlerden ve/veya kaslardan kaynaklanan, ayırıcı tanısı
zaman zaman zor, karışık tip somatik ağrılardır. Ancak kronikleşen ağrılar santral hipersensitivite
gelişme eğilimdedirler. Bu nedenle kas ağrıları lokal, diffüz, yansıyan ve
yaygın olmak üzere farklılıklar gösterir. Eklem ağrıları ise genel bir yaklaşım ile dejeneratif
ve enflamatuvar olarak sınıflanabilir. Bu derlemede kas iskelet sistemi ağrılarına genel
bir yaklaşımın yanında sık karşılaşılan ağrı sendromlarına kısaca değinilmiştir.


Abstract
Musculoskeletal pain is a mixed type somatic pain, which is originated from muscles
and/or joints and its differential diagnosis is quite difficult. Also chronic pain is prone
to central hyper sensitization. Therefore muscle pain can be differentiated as local,
diffuse, radiating and generalized pain. And joint pain can be classified as inflammatory
and degenerative pain. Besides general approach to musculoskeletal pain, some frequently
seen pain syndromes have been reviewed in this article.


Doç. Dr. Alper KAYA

Özet
Yaşam şartları ve tıptaki ilerlemelerin ortalama yaşam sürelerini uzatması yaşa bağlı
hastalıkların ağrı ve sakatlıkları arttırmasına neden olmaktadır. Gençlerde diz ağrısının
en sık nedenleri travmatik olayken yaşlılarda osteoartrit sıktır ve yaşam kalitesini etkilemektedir.


Abstract
The improvement of living conditions and advances in medicine increased life expectancy,
allowing ageing-related diseases to become a common cause of pain and disability.
While most common causes of the knee pain are traumatic events younger patients,
osteoarthritis is frequent among elderly people and their impact on life quality.

Kitaplarımız

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.