Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

250,00

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Temmuz - Ağustos 2014 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 6 Sayı:4
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Aile hekimliği pratiğinde enfeksiyon hastalıkları nedeniyle oluşan şikayetler sonucunda çok sık başvuru olmaktadır. Bu enfeksiyon hastalıklarının çoğu viral kökenlidir. Bu viral hastalıklar içinde adenoviru¨s enfeksiyonları aile hekimliği uzmanlığı pratiğinde hiç de azımsanmayacak bir oranda izlenmektedir. Sıklıkla alt ve u¨st solunum yolu enfeksiyonları, gastroenteritler ve keratokonjuktivit gibi göz enfeksiyonlarına sebep olurlar. Daha az sıklıkla hemorajik sistit, orşit, nefrit, u¨retrit gibi atipik bazı enfeksiyon hastalıklarına sebep olabilirler. Tanı için hu¨cre ku¨ltu¨ru¨ altın standart olsa da geç sonuç vermesi nedeniyle pratikte kullanımı sınırlıdır. Doğrudan immun floresan inceleme (DFA) bu konuda oldukça umut vericidir. Hastalıktan korunma ve tedavide kişisel hijyen önlemlerinin alınması (tek kullanımlık eldiven kullanılması ve yu¨zme havuzlarının klorlanması) önemlidir. Ribavarin ve Sidofir da kullanım için önerilmektedir. Aşağıdaki derlemede adenoviru¨slerin morfolojik, epidomiyolojik ve viru¨lans özellikleri tartışılmaya çalışılmıştır. Birinci basamak hekimlerine sık izlenen adenoviru¨s enfeksiyonları, tanı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Araş. Gör. Onur ÖZTÜRK

Araş. Gör. Başar DEMİR

Doç. Dr. Bektaş Murat YALÇIN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNAL


Solunum sisteminde gaz değişiminde yetersizlik sonucunda ortaya çıkan bir klinik tablodur. Kanın oksijenlenmesi veya karbondioksit eliminasyonunda yetersizlik birlikte veya ayrı olarak göru¨lebilir.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM

Doç. Dr. Okhan AKDUR


Özet

Mide fizyolojisi ile ilgili çalışmalar yaklaşık 2 asır once başlamış ve midede asit varlığı tespit edilmiştir. Bunu takiben mide aside ve bunun başlattığı peptik aktivite ile ilgili olan asid-peptik hastalıklar dediğimiz, peptik u¨lser ve gastroözofagial hastalığının oluşması için asit varlığının gerekli olduğu öğrenilmiş ve lu¨mendeki asidin nötralizasyonu ve bir takım cerrahi girişimler ile hastalıklar tedavi edilmeye çalışılmıştır. Gerek Peptik Ülser hastalığı, gerekse Gastroözfajial reflu¨ hastalığı bir çok faktöre bağlı oluşabilmekte ve primer tedavileri bu faktörlerin ortadan kaldırılması ve medical yolla olabilmektedir. Bununla birlikte az miktardaki hastada ise cerrahi ve endoskopik girişimler tedavinin bir parçası olarak karşımıza gelmektedir. Sonuç olarak bu hastalıkların tanı ve tedavisinde birinci basamakta görev alan hekimlerin rolu¨ önemlidir.

Abstract

Studies concerning gastric physiology have started approxiamtaly 2 centuries ago and existence of ascites was ascertained. Following this,it was learned that existence of ascites which starts peptic activity was necessary to cause peptic ulcer or Gastroesophageal reflux disease that are named as ascid-peptic diseases as well. Those diseases were treated with neutralization of ascites in the gastric lumen and surgical intervention. Both peptic ulcer disease and gastroesophageal reflux disease can be related to numerous factors. Primary treatment involves the elimination of causative factors and medical intervention. In addition to that, in a minority of patients, surgical and endoscopic interventions are parts of the treatment. To conclude, these diseases quite commonly encountered in primary care settings, physicians have a vital role in recognition and treatment.

Doç. Dr. M. Reşat DABAK


Özet

Endometriozis endometrial bez ve stromanın uterin kavite dışında fonksiyon gördu¨ğu¨, klinik ve patolojik bir olaydır. Gu¨nu¨mu¨zdeki tanımı ile endometriozis, pelvik ağrı ve infertilite ile seyreden, estrojen bağımlı, benign, kronik bir hastalıktır. Endometriozis etiyopatogenezine yönelik teoriler mevcuttur. Patogenezine yönelik son çalışmalar sıklıkla hormonal, immunolojik ve genetik faktörlere odaklanmıştır. Endometriozisin şiddeti ve yayılımı bu hastalıkta uygulanacak tedaviyi ve prognozu etkilemektedir. Anotomik bozukluklar, bozulmuş foliku¨logenez, azalmış fertilizasyon, immu¨nolojik faktörler ve implantasyon defektleri, endometriozise bağlı infertilite ile ilişkilidir. Endometriozis tedavisinde medikal ve cerrahi yöntemler bulunmaktadır ve sonuçları benzerdir.

Abstract

Endometriosis is a clinical and pathological case in which the endometrial gland and stroma take a function out of the uterine cavity. In its currently definition, endometriosis is an estrogen dependent, benign, chronic disease with the complaints of pelvic pain and infertility. There are some theories about etiopathogenesis og endometriosis. Recent studies oriented to pathogenesis have mostly focused on hormonal, immonological, and genetic factors. The severity and extent of endometriosis has affected the applicable treatment and prognosis in this disease. Inferility related to endometriosis is associated with anatomical deficiencies, impaired folliculogenesis, decreased fertilization, immunological factors, and immunological defects. Medical and surgical methods are found in the treatment of endometriosis and the outcomes were similar.

Yrd. Doç. Dr. Gökalp ÖNER

Yrd. Doç. Dr. Paşa ULUĞ


Özet

Bireylerin sağlıklarını korumada ve geliştirmede önemli role sahip olan evde sağlık hizmetleri birinci basamak hekimlerinin önemli görevlerinden biridir. Bu çalışmada hastaların hangi hizmetleri almak istedikleri ve taleplerinin nasıl karşılandığı karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 193 hasta katılmıştır. Katılımcıların tu¨mu¨ evde sağlık hizmeti almakta olan hastalardır. Hastaların 116’sı kadın, 77’si erkektir. Yaş ortalaması 67,05’tir. Evde sağlık hizmetlerin başvuru nedenleri yara bakımı, tedavilerinin du¨zenlenmesi, tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması, sonda değişimi, enjeksiyon talebi, tahlil istemleri şeklindedir. Alınan hizmetler sıklık sırasına göre yara bakımı, çeşitli branşlardan konsu¨ltasyon istemleri, sonda değişimi, enjeksiyon uygulanması, tıbbi tetkikler için kan örneği alınmasıdır. Evde Sağlık Hizmetleri mevzuatında yapılacak bir du¨zenleme ile; hekimlerin tedavi du¨zenleyebilmelerinin önu¨ açıldığında hastalara daha etkin hizmet verilebilecektir.

Abstract

The home health care, which have an important role in protecting and improving the health of individuals are one of the important duties of primary care physicians. In this case, patients get the services they want and how to respond to requests that were compared. 193 patients participated in the case. All participants were patients receiving home health care. 116 of the patients were female and 77 were male. The average age of patients is 67,05. Home health care include wound care, treatments, arranging to meet the need of medical supplies, catheter exchange, injection demand, medical test is prompt. Services received in order of frequency are as follow wound care, consultation requests from various branches, the catheter exchange, injection demand, blood samples to be taken for medical test. When the Goverment makes some law changes in Home Health Care Services legislation; physicians they can be given treatment would be more beneficial to patients.

Uzm. Dr. Zeynep AŞIK


Özet

Diyabetes mellitus (DM) mutlak ya da göreceli insu¨lin yetersizliğin neden olduğu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizma bozukluğu ile sonuçlanan kronik metabolik hastalıktır. Tip 1 DM pankreas ß hu¨cre hasarı sonucunda ortaya çıkar ve mutlak insu¨lin eksikliği mevcuttur. Tip 2 DM’de ise insu¨lin direnci ve insu¨lin salgılama defekti biraradadır. İnsu¨lin tedavisi, tip 1 DM’li hastalarda, hiperglisemik acillerde, bazı durumlarda tip 2 DM’li hastalarda ve diyet ile kontrol altına alınamayan gestasyonel DM’de endikedir. Bu amaçla kullanılabilecek farklı etki başlama ve bitiş su¨releri olan insu¨lin preparatları mevcuttur. Kısa (regu¨ler), hızlı (aspart, lispro, glulisin), orta (NPH) ve uzun etkili (glarjin, detemir, degludec) insu¨linler ile hazır karışım (premiks) insu¨linler farklı rejimler halinde bu hastaların tedavilerinde kullanılmaktadır. Bu derlemede insu¨lin preparatlarından, insu¨lin tedavisi endikasyonlarından, insu¨lin tedavi rejimlerden ve insu¨lin yan etkilerinden bahsedilecektir.

Abstract

Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disease characterized by abnormalities in carbohydrate, protein and lipid metabolism resulting from absolute or relative insu¨lin deficieny. Type 1 DM occurs secondary to ß cell dysfunction and abslolute insulin deficiency. In type 2 DM, insulin resistance and insulin secretion defects play major role in pathophysiology. Insulin treatment is indicated in patients with type 1 DM, gestational DM, and hyperglycemic crises. It is also used in patients with type 2 DM in some conditions. There exists different insulin preparations with variable onset, peak and duration of time. Short (regular), rapid (aspart, lispro, glulisin), intermediate (NPH) and long (glargine, detemir, degludec) acting insulins and premixed insulins as different regimes are used in the treatment of these patients. In this review, we evaluated types of insulin preparations, indications of insulin treatment, routes of administration and side effects of insulin.

Uzm. Dr. Hu¨sniye BAŞER 

Prof. Dr. Reyhan ERSOY 


Özet

Apandisit, abdomenin en sık göru¨len akut cerrahi sorunudur ve birinci basamak hizmeti veren birimlerde de karın ağrısının olası en ciddi nedenlerindendir. Apandisit tanısını koymada önemli rol oynayan aile hekimleri, geniş bir yelpazede bulunan tanı çeşitliliği konusunda dikkatli olmalıdır. Hızlı ve doğru tanı koyma, gereksiz cerrahi girişimlerin ve komplikasyonların önu¨ne geçilmesi açısından son derece önemlidir. Hastanın öyku¨su¨ ile fizik muayene anahtar öğeyi oluşturmakla birlikte, laboratuar ve radyolojik inceleme, çeşitli skorlama sistemleri tanı koymada yararlı olabilir. Apandisit açısından aşikar olan vakalar hızla sevk etmeyi gerektirirken, şu¨pheli vakalar ileri bir takım değerlendirmelerin yapılmasını gerektirir.

Abstract

Appendicitis is the most common acute surgical condition of the abdomen and potentially serious cause of abdominal pain in primary care units. Serving an important role in the diagnosis of appendicitis, family physicians should be cautious about the diversity of the wide range diagnosis. Prompt and accurate diagnosis is very important to prevent unnecessary surgery and avoid complications. Although patients’ history and proper physical examination form the key element, laboratory and radiologic evaluation, various score systems may be helpful in diagnosis. Apparent cases of appendicitis reguire urgent referral, while uncertain cases warrant further evaluation.

Doç. Dr. Alis ÖZÇAKIR

Kitaplarımız

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.