Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Pratik Neonatoloji

Tıbbi Yayınlar Merkezi

162,00

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Mayıs - Haziran 2014 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 6 Sayı:3
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Doğumdan sonra etkin gebelikten korunma yöntemlerinin erken uygulanmasına başlanmaması veya kullanılmaması istenmeyen gebeliklerle karşılaşma riskini arttıracaktır. Emzirme tek başına belirli koşullar sağlandığında % 98 e ulaşan oranda istenmeyen gebelikten korumaktadır. Bu koşullar; doğumdan sonra altı aydan fazla su¨renin geçmemiş olması,menstruasyonun henu¨z başlamamış olması ve emzirmenin bebeğe ek mama vermeden gece gu¨ndu¨z su¨rekli sağlanmasıdır. Emzirmeyen kadınlar postpartum kontrasepsiyon yöntemlerinin çoğunu doğumdan hemen sonra, sentetik östrojen +progesteron içeren yöntemleri 3-4 hafta içinde,rahim içi araçları 40 gu¨n içinde kullanmaya başlayabilirler. Emziren kadınlar ise hem östrojenle birlikte progestin içeren yöntemleri, hem de sadece progestin içeren yöntemleri ,doğumdan bir ay sonra gu¨venle kullanabilirler Laktasyondaki kadınlara bakırlı veya hormon içeren rahim içi araçların tu¨mu¨ normal doğumdan hemen sonra, plasenta çıktıktan sonra 30 dakika içinde veya sezaryen anında bebek ve plasenta çıktıktan sonra uterotomi insizyonu kapatılmadan uygulanabilir. . Vajinal doğum veya sezaryenden sonra ilk 48 saatle 4 hafta arasında artan enfeksiyon riski nedeniyle bakırlı veya hormon içeren rahim içi araçlar uygulanamazlar.

Abstract

After the birth, early using effective contraceptive methods will decrease the risk of unwanted pregnancies. Breastfeeding alone, when certain conditions are met, reaches a 98% success rate in preventing unintended pregnancies. Women who are not breastfeeding can start using most of contraceptive methods after birth immediately, i.e. synthetic estrogen and progesterone in 3-4 weeks, IUDs within 40 days. Women with breastfeeding can safely use hormonal contraceptives containing estrogen and progestin, as well as only progestin, a month after birth. All of copper or hormone-containing IUDs can be inserted after a vaginal birth, within 30 minutes following leaving the placenta, or during cesarean section after removing the baby and placenta prior to closing the uterus incision. Following both vaginal delivery and cesarean section, between the 48th hours and 4 weeks, copper or hormone-containing IUDs are not applicable due to increased risk of infections.

Op. Dr. Kenan ERTOPCU


Özet

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) doğal afetler, kazalar ya da kötu¨ yaşam olayları sonrası (taciz, tecavu¨z gibi ) ortaya çıkabilir. TSSB her iki cinsiyette de göru¨lu¨r ,kadınlarda oranı biraz daha fazladır. TSSB daha önceleri savaş mağdurlarında göru¨len bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanmıştır. Ancak çocuklar da dahil travma sonrasında toplumun ciddi bir kısmında göru¨lebilen bir psikiyatrik hastalık olduğu artık kabul edilmektedir. TSSB tanı kriterleri DSM IV te ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Ayırıcı tanıda depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu ve madde bağımlılığı göz önu¨nde bulundurulmalıdır.

Abstract

Post-traumatic stress disorder can be observed after natural disasters, accidents or harmful life experiences (e. i importunity, trespass) Post-traumatic stress disorder can be seen in both genders; hovewer the rate is higher in females. Post-traumatic stress disorder had been defined as a physchological disorder seen in victoms of war beforehand. Hence it has been accepted that it is a physcological illness which can be observed among most of the society including the children after a trauma. The diagnosis criterias of Post-traumatic stress disorder has been defined in detail in DSM IV part. In differiential dagnosis depression, anxiety disorder and substance addiction should be taken into consideration.

Uzm. Dr. Huriye TEZGELEN


Özet

Obstru¨ktif uyku apne sendromu birçok hemodinamik ve metabolik bozukluklara yol açan ve ciddi kardiyovasku¨ler komplikasyonları olan sık göru¨len bir hastalıktır. Uyku kalitesini etkilemekte, gu¨ndu¨z aşırı uykululuk haline neden olmakta ve bilişsel fonksiyonları kötu¨ yönde etkilemektedir. Obstru¨ktif uyku apne sendromunun erken dönemde belirlenmesi ve tedavi edilmesi, hipertansiyon, kardiyovasku¨ler hastalıklar, trafik kazaları ve inmenin önlenmesinde hayati önem taşımaktadır. Kesin tanısı tu¨m gece polisomnografi tetkiki ile konur. Obstru¨ktif uyku apne sendromunun klinik bulguları ile birlikte komplikasyonlarını ve risklerini ortadan kaldıran tek ve birincil tedavisi pozitif havayolu basıncı tedavisidir. Diğer tedavi seçenekleri ve cerrahi girişimler, birincil tedavi olan pozitif hava basıncı tedavisine ek olarak, altta yatan veya eşlik eden bozuklukların du¨zeltilmesinde kullanılabilir.

Abstract

Obstructive sleep apnea syndrome is a common disorder with variable haemodynamic and metabolic consequences and cardiovascular complications. It distrubs the quality of sleep, causes excessive daytime sleepiness, and impairs cognitive functions. The early detection and treatment of obstructive sleep apnea syndrome is of vital importance to protect from hypertension, cardiovascular diseases, trafic accidents and stroke. The definitive diagnosis of obstructive sleep apnea syndrome is made by whole-night polysomnography test. The primary treatment of obstructive sleep apnea syndrome, which eliminates all the symptomatology, complications and risks of the disease, is positive airway pressure therapy. Othe treatment options and surgical interventions could be used in association to positive airway pressure therapy, in order to correct underlying or comorbid disorders.

Prof. Dr. Derya KARADENİZ


Özet

Aile hekimliği pratiğinde enfeksiyon hastalıkları nedeniyle oluşan şikayetler sonucunda çok sık başvuru olmaktadır. Bu enfeksiyon hastalıklarının çoğu viral kökenlidir. Bu viral hastalıklar içinde adenoviru¨s enfeksiyonları aile hekimliği uzmanlığı pratiğinde hiç de azımsanmayacak bir oranda izlenmektedir. Sıklıkla alt ve u¨st solunum yolu enfeksiyonları, gastroenteritler ve keratokonjuktivit gibi göz enfeksiyonlarına sebep olurlar. Daha az sıklıkla hemorajik sistit, orşit, nefrit, u¨retrit gibi atipik bazı enfeksiyon hastalıklarına sebep olabilirler. Tanı için hu¨cre ku¨ltu¨ru¨ altın standart olsa da geç sonuç vermesi nedeniyle pratikte kullanımı sınırlıdır. Doğrudan immun floresan inceleme (DFA) bu konuda oldukça umut vericidir. Hastalıktan korunma ve tedavide kişisel hijyen önlemlerinin alınması (tek kullanımlık eldiven kullanılması ve yu¨zme havuzlarının klorlanması) önemlidir. Ribavarin ve Sidofir da kullanım için önerilmektedir. Aşağıdaki derlemede adenoviru¨slerin morfolojik, epidomiyolojik ve viru¨lans özellikleri tartışılmaya çalışılmıştır. Birinci basamak hekimlerine sık izlenen adenoviru¨s enfeksiyonları, tanı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Arş. Göv. Onur ÖZTÜRK

Arş. Göv. Başar DEMİR

Doç. Dr. Bektaş Murat YALÇIN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNAL


Özet

Medulla spinalisin demiyelinizan hastalıklarını taklit eden spinal arteriovenöz malformasyonların (AVM) dışlanması özellikle 50 yaşın u¨zerindeki hastalarda önem taşımaktadır. Medulla spinalis sendromlarında ayrıntılı klinik muayene, magnetik rezonans göru¨ntu¨lemesi (MRG) öncelikli olarak yapılmalıdır. Transvers miyeliti taklit eden bir spinal arteriovenöz fistu¨l (AVF) saptanan olgumuz klinik ve laboratuar özellikleri ile literatu¨r eşliğinde tartışılmıştır.

Abstract

Excluding the spinal arteriovenous malformations (AVM) that mimics the demyelinating diseases of medulla spinalis is important especially for patientsover age 50. Comprehensive clinical examination and magnetic resonance imaging (MRI) should be carried out as a priority.In our case, a spinal arteriovenous fistula (AVF) mimicing a transvers myelitis has been detected,clinical and laboratory features have been discussed with the literature.

Uzm. Dr. Erkingu¨l SHUGAIV

Uzm. Dr. Aydın AYDOSELİ 

Uzm. Dr. Elif KOCASOY ORHAN

Dr. İpek GÜNGÖR

Prof. Dr. Ali Nail İZGİ 

Prof. Dr. Mefkure ERAKSOY 


Özet

Multipl skleroz ve semptomatik polinöropati birlikteliği nadirdir. Bir kronik otoimmu¨n demiyelinizan polinöropati formu olan multifokal edinsel demiyelinizan duysal ve motor nöropatide (MADSAM, Lewis-Sumner sendromu) asimetrik, ilerleyici, distal tutulum ön plandadır. Burada multipl skleroz tanısı ile izlendiği sırada ekstremite distallerinde zaaf gelişen, klinik ve elektrofizyolojik bulgularıyla MADSAM tanısı konulan olgu literatu¨r eşliğinde sunulacaktır.

Abstract

Multiple sclerosis and symptomatic polyneuropathy are rarely seen together. Multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy (MADSAM, Lewis-Sumner syndrome), which is a form of chronic autoimmune demyelinating polyneuropathy, mainly presents with asymmetrical, progressive and distal weakness. We present a case with multiple sclerosis who developed distal limb weakness, clinical and electrophysiological features of MADSAM and discuss the case with the literature.

Uzm. Dr. Erkingu¨l SHUGAİV

Dr. Sami YUMERHODZHA

Dr. İpek GÜNGÖR

Uzm. Dr. Ebru Nur VANLI

Doç. Dr. Murat KÜRTÜNCÜ

Prof. Dr. M.Barış BASLO

Prof. Dr. Mefkûre ERAKSOY


Özet

Ülkemizde yaşlı nu¨fusunun oranındaki artış bu yaş grubunda sık izlenen problemlerle birinci basamakta çalışan hekimleri daha çok karşı karşıya getirecektir. Bu yaş grubundaki bireylerde sık izlenen bir hastalık grubunu ortopedik problemler oluşturmaktadır. Çoğu kez dejeneratif bir su¨reç sonucunda ortaya çıkan bel ve boyun ağrılarının birçoğu mekanik etiyolojiye sahiptir. Benzer şekilde eklemlerde de bu problemler yoğunlukla izlenir. Hasta mortalitesi ve morbiditesi u¨zerine yaşlı bireylerde izlenen du¨şme sonucu oluşan kalça ve kol kırıkları etkilidir. Gu¨nu¨mu¨zde her ne kadar kalça kırıkları total protez replasmanı ile etkili bir şekilde kısa su¨rede tedavi edilse de hasta eğitimi ve yaşanan ortamlarının modifikasyonu yaşlı bireylerde bu travmanın ortaya çıkmasını engelleyecektir. Yaşlı bireylerde osteoporoza özel bir önem verilmelidir. Osteoblastik aktivitenin azalması ve kemiklerdeki mineral dengesini olumsuz yönde etkileyen osteoporoz gerek kemik elastisitesini gerekse de kemik kitlesini zayıflatarak kırıklara zemin hazırlamaktadır. Bu amaçla yaşlı bireylerde kalan kemik kitlesini korumak için gereken önem verilmelidir. Genel olarak yaşlı bireylerdeki birincil koruma önlemleri osteoporoza karşı, du¨şmelerin önlenmesi, uygun beslenme desteği, yaşlının fiziksel olarak aktif olması ve gerektiğinde özel fizik tedavi programları ile desteklenmesi konusunda yoğunlaşmalıdır. Gerekli koruyucu önlemlerle yaşlı hastaların yaşam kalitesi artarken karşılaştıkları problemlerin azalacağı du¨şu¨nu¨lmektedir. Aşağıdaki derlemede birinci basamakta çalışan hekimlerin yaşlı bireylerde sık karşılaşacakları ortopedik sorunlar ve bunlara yönelik gu¨ncel yaklaşımlar tartışılmaya çalışılmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNAL

Doç. Dr. Bektaş Murat YALÇIN

Uzm. Dr. Hasan PİRDAL

Yrd. Doç. Dr. Esat Veli KARAKOÇ


Özet

Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ (DSÖ) göre, 2050 yılında 60 yaş ve u¨zeri du¨nya nu¨fus iki milyon yu¨kseleceği, u¨lkemizde %17.6'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı nu¨fusun artması,sağlıkta gelişmekte olan u¨lkelerde bu yönde öncelikli gereksinimi du¨şu¨nmeyi zorunlu kılmaktadır. Sağlığın geliştirilmesi kişilerin iyi du¨zeyde sağlık durumunun sağlanmasına, yaşam tarzlarını değiştirmelerine yardım eder. Bu araştırma sağlık personelini ve sosyal hizmet çalışanlarına temel geriatri eğitim sonrası bilgi durumlarının değerlendirilmesi ve bazı sağlıklı yaşam davranışlarının göru¨lebilmesi amacı ile planlandı.

Abstract

The World Health Organization (WHO), the world's population aged 60 and over in 2050 will rise to two million in our country, to 17.6% is estimated to reach. The increase in the elderly population, health priority in developing countries need to think in this direction requires. Health promotion of the health status of individuals to ensure a good level, help to change their lifestyle. This research, medical personnel and social workers to the state of knowledge of basic geriatric assessment after training and some planning with the aim of healthy lifestyle behaviors have been observed.

Dr. Levent GÖÇMEN 

Uzm. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ

Doç. Dr. Nuket Göçmen MAS


Özet

Bu makale, hekimin sorumluluğunu ele alan iki kararı incelemektedir. İlk mahkeme kararı, doktorun hastası ile ilgili televizyonda yaptığı açıklama u¨zerine gelişen olayları ele almaktadır. İkinci mahkeme kararı ise, doktorun ameliyatta hastasında bir nesne unutmasıyla ilgilidir.

Abstract

This article discussed the doctor's responsibility is to examine the two court decisions. The first court decision take hand about the doctor's patients on his statement and the events on television programme. Second decision is related to forget that an object in a patient in the doctor's surgery.

Av. Cu¨neyd ALTIPARMAK

Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.