Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Mayıs - Haziran 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:3
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Kulak Burun Boğaz acilleri aslında bir dergi bölu¨mu¨ne sığamayacak kadar geniştir. Genelde özel sayılar hazırlanır veya kitaplar yazılır. Ancak burada bir bölu¨me sığdırmak gerekince gerçekten acil kavramına girecek hemen mu¨dahele gerektiren sorunlar kapsama alınarak kısaca işlenecek ve aile hekimi için gerekli ilk mu¨dahele teknikleri ve hastayı tanıma yöntemleri anlatılacaktır.

Prof. Dr. Ö. Faruk ÜNAL


Boyun enfeksiyonları infeksiyoz servikal lenfadenopati ve derin boyun enfeksiyonları olmak uzere iki bölu¨mde incelenecektir. Antibiyotik öncesi dönemde, tonsillo-farengeal enfeksiyonlar baş-boyun bolgesinde en sık izlenen enfeksiyon kaynağı iken gu¨nu¨mu¨zde odontojenik nedenler daha sık izlenmeye başlanmıştır. Antibiyotiklere rağmen cerrahinin tanı ve tedavide yeri çok önemlidir. Cerrahinin rolu¨ gu¨nu¨mu¨zde multiantibiyotik direnci olan bakterilerin ortaya çıkmasıyla birlikte önemini hala korumaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

Dr. Hu¨seyin DAĞ


Rinosinu¨zit paranazal sinu¨slerin mu¨köz membranlarının enflamasyonudur. İnsidansı erişkin popu¨lasyonda %5-14’ du¨r.1. 2 Kadınlarda erkeklere göre daha sık göru¨lmekle birlikte du¨şu¨k sosyoekonomik seviye, sigara içimi, alerjik rinit, astım predispozan faktörler içinde sayılmaktadır.3 Yine viral u¨st solunum yolu enfeksiyonları, çevre kirliliği, kimyasal irritanlar, gastroözofageal reflu¨, immun sistem yetersizliği de sinu¨zit oluşumunda önemli etkilere sahiptir.

Op. Dr. Özlem ÜNSAL

Dr. Berna USLU ÇOŞKUN


Özet

Tiroid kitleleri diffu¨z yada nodu¨ler karakterde olabilir. Diffu¨z kitlelerde daha çok troidit ya da diffu¨z guatr du¨şu¨nu¨lu¨rken nodu¨ler kitlelerde multinodu¨ler guatr ya da karsinomlar du¨şu¨nu¨lu¨r. Hastanın tek şikayeti tiroidde kitle olabileceği gibi; ağrı, yutma gu¨çlu¨ğu¨, nefes darlığı gibi şikayetleri de olabilir. Tiroid kitlelerinin diffu¨z bu¨yu¨mediği durumlarda boyun ön bölgesinde nodu¨l veya kitle fark edilebilir. Bu nodu¨ller tek veya multipl sayıda olabilir. Multinodu¨ler guatr durumunda da %10 malignleşme ihtimali mevcuttur. Dolayısıyla tiroid kitlesi en masum göru¨lebilen durumlarda bile ileri inceleme gerektiren bir patolojidir. Tiroid kitlesi ile gelen hastanın ayırıcı tanısında fizik muayene, ultrasonografi, tiroid fonksiyon testleri, ince iğne aspirasyon biyopsisi ve sintigrafi ile önemli bulgular elde edilir.

Dr. Remzi DOĞAN

Dr. Selahattin TUĞRUL

Dr. Ayşenur MERİÇ


Özet

Tu¨kru¨k bezleri çift parotis, çift submandibu¨ler , çift sublingual ve pek çok minör tu¨kru¨k bezinden oluşmaktadır. Bu bezler seröz, mu¨köz ve seromu¨köz salgı u¨retirler. Parotis ve submandibu¨ler bezlerin salgıları primer olarak otonom sinir sistemi tarafından du¨zenlenir. Tu¨kru¨k bezi primer tu¨mörlerinin yaklaşık %80’i parotis bezinde, %15’i submandibu¨ler bezde, %5 civarında ise sublingual ve minör bezlerde oluşur. Bu tu¨mörlerin %80’i benigndir. Parotis bezi kitlelerinin yaklaşık %20-25’i, submandibu¨ler bez kitlelerinin %40-45’i, sublingual ve minör bezlerin kitlelerinin ise %70’inden fazlası malign tu¨mörlerdir. Baş-boyun bölgesi mukozal tu¨mörlerinin aksine tu¨kru¨k bezi malinitelerinin alkol ve sigara kullanımıyla ilişkisi net olarak bulunamamıştır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi ve göru¨ntu¨leme yöntemleri tanıda yardımcıdır. Cerrahi olarak kitlenin çıkarılması çoğu kez tedavide yeterlidir.

Summary

The salivary glands consist of two parotid glands, two submandibular glands, two principal sublingual glands, and a large number of minor salivary glands. The salivary glands produce serous secretions, mucous secretions, or both. The secretions of the parotid and submandibu¨ler glands are primarily stimulated by the autonomic nervous system. 80% of primary salivary tumors occur in parotid glands, 15% occur in submandibular glands and 5% occur in sublingual and minor salvary glands. 80% of all tumors are benign. Only 20-25 % of parotid gland neoplasm are malignant; approximately 40-45 % of submandibular gland neoplasm, and more than 70% of sublingual and minor salivary gland neoplasms are malignant. Unlike the mıcosal head and neck cancers, which in general, are attributed to excessive tobacco and alcohol use, specific carcinogenic factors for malignant salivary gland growths have not beenas clearly identified. Fine needle aspiration cytology and imaging aid in diagnosis. Complete surgical excision is most often curative.

Dr. S. Alper TUTKUN

Dr. Reyhan (Özdemir) EŞSİZOĞLU


Özet

Laringofarengeal Reflu¨ (LFR) intermitan disfoni, kronik öksu¨ru¨k, globus, boğazı temizleme, postnazal akıntı hissi ve aşırı boğaz salgısı ile ilişkilendirilmiş bir semptom kompleksidir. LFR tanısında kullanılan modaliteler onaylanmış hasta semptom skorları, fiberoptik laringoskopi bulguları, ambulatuar pH monitörizasyonu ve ampitik proton pompa inhibitöru¨ (PPI) denemesidir. Hastaların semptomlarının, laringoskopinin ve pH monitörizasyonunun kombinasyonu tanısal altın standart olarak kabul edilmektedir. LFR tedavisi diyetsel ve davranışsal modifikasyonları, antasidleri, sodyum aljinatı, PPIları, H2-blokerleri ve fundoplikasyonu kapsamaktadır.

Summary

Laryngopharyngeal reflux (LPR) is a symptom complex that has been associated with intermittent dysphonia, chronic cough, globus, throat clearing, the sensation of postnasal drip, and excessive throat mucus. Modalities used to diagnose LPR include validated patient symptom scores, findings on fiberoptic laryngoscopy, ambulatory pH monitoring, and an empiric PPI trial. A combination of patient symptoms, laryngoscopy, and hypopharyngeal pH monitoring is considered as the diagnostic gold standard. Treatment of LPR includes dietary and behavioral modifications, antacids, sodium alginate, PPIs, H2-blockers, and fundoplication.

Yrd. Doç. Dr. Elif Ayanoğlu AKSOY


Giriş

Efu¨zyonlu Otitis Media (EOM) yu¨ksek ateş, ağrı gibi lokal ya da sistemik enfeksiyon bulguları olmaksızın intakt bir timpanik membran arkasında sıvı birikimiyle karakterize enflamatuvar bir hastalıktır. Söz konusu sıvı seröz ya da akışkanlığı çok daha du¨şu¨k olan mukoid bir sıvı olarak karşımıza çıkabilir. Çok bu¨yu¨k oranda çocukluk çağında göru¨lmektedir. EOM için literatu¨rde seröz otitis media, mukoid otitis media, kataral otitis media, timpanik hidrops, mukotimpanum, serotimpanum, tuba östaki fonksiyon bozukluğu, su¨pu¨ratif olmayan otitis media, sekretuar otitis media, orta kulak efu¨zyonu, glue ear gibi birçok değişik isimlendirmeler yapılsa da en yaygın kullanılan isim efu¨zyonlu otitis mediadır (1). Hastalığın 3 haftadan az su¨rmesi akut EOM, 3 hafta ile 3 ay arasında devam etmesi subakut EOM, 3 aydan uzun su¨rmesi ise kronik EOM olarak adlandırılmaktadır.

Dr. M. Gu¨ven GÜVENÇ

Dr. Senem KURT DİZDAR

Dr. Denizhan DİZDAR


Özet

Oral kavite ve farenks enfeksiyonları özellikle çocuklarda olmak u¨zere en sık hekime başvurma nedenlerinden biridir. Ülkemizde bu hastalarla en sık aile hekimleri, acil poliklinik hekimleri ve KBB uzmanları karşılaşmaktadır. Akut tonsillit, tonsillofarenjit enfeksiyonlarının ayırıcı tanısının yapılması ve uygun tedavinin du¨zenlenmesi komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Vu¨cuda giren bakteri, viru¨s gibi mikroorganizmalar, ya da allerjenler genellikle oral kavitede ilk savunma bölgesi olarak Waldeyer halkası ile karşılaşmaktadır. Waldeyer halkası palatin tonsiller, lingual tonsiller, orofarenks lateral duvarında bulunan lenfatik bantlar ve adenoid( farengeal tonsil, veya Luschka) dokusundan oluşmaktadır. Bu lenfoid organlar immu¨n yanıtı başlatırlar ve hastanın şikayet ve bulgularından oluşan klinik tabloyu ortaya çıkarırlar. Genellikle Waldeyer halkasının birimleri tek başına tutulmaz ve klinik tablo genellikle yumuşak damağın enflamasyonunun da eşlik ettiği tonsillofarenjit olarak ortaya çıkar. Bununla beraber bu bölu¨mde tonsillit tablosuna eğilinecek, akut tonsillit ve kronik tonsillit tablolarından bahsedilecek, ve tonsillitlerde ayırıcı tanı tartışılacaktır.

Dr. Murat YENER

Dr. Özge TARHAN


Özet

Tinnitus kafa içerisinden köken alan sesin bilinçli bir şekilde algılanması olarak tanımlanır. Latince “tinnire” çınlama – zil çalması anlamına gelir. Hastalar tarafından ıslık, uğultu, motor sesi, su sesi, çıtırtı, tıkırtı şekilde tariflendirilenebilir. İşitme sisteminin en sık semptomudur. Tek ya da bilateral olabilir.( %50 - %50 oranla) su¨rekli veya geçici olabilir. genel popu¨lasyonun %17’sini, yaşlı popu¨lasyonun ise %33’u¨nu¨ etkileyen sık bir durumdur. . En sık 40 – 70 yaş arası göru¨lu¨r. Cinsiyet bazında erkekler ve kadınlar eşit orandadır. Otolojik ciddiyeti sclim serumen tıkacından serebellopontin köşe tu¨möru¨ne kadar değişkendir. Bazen santral sinir sistemine ait hastalıkların ilk habercisi olabilmektedir. Bu nedenle araştırılması gereken önemli bir semptomdur.

Dr. Arzu KARAMAN KOÇ

Dr.Ahmet ALTINTAŞ

Dr. K. Hakan KAYA

Prof. Dr. Fatma Tu¨lin KAYHAN


Özet

Obstruktif uyku apne (Obstructive Sleep Apnea Syndrome -OSAS) sendromu uyku su¨resince artmış hava yolu direnci ve bunun sonucu olarak solunum yollarının geçici kısmi veya tam kapanması, uyku bölu¨nmeleri, artmış solunum eforu ve buna eşlik eden gaz değişim anomalileri ile karakterizedir. Pediatrik OSAS yeni doğanlardan adölesanlara kadar her yaşta göru¨lebilir ve 4-8 yaş arası pik yapar. Tedavi edilmediği takdirde birçok kardiyovasku¨ler (kor pulmonale, klap yetmezliği, sistemik hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon) ve nörokognitif (dikkat eksikliği, hiper aktivite, davranış problemleri, du¨şu¨k okul performansı gibi) sekellere sebep olur. Tanıda altın standart polisomnografidir. Ensık etyolojik etken adenotonsiller hipertrofi iken halen en etkili tedavi adenotonsillektomidir.

Summary

Obstructive sleep apnea (obstructive Sleep Apnea Syndrome-OSAS) during sleep increased airway resistance syndrome, and as a result, the temporary partial or complete closure of airways, sleep fragmentation, and is associated with increased respiratory efforts characterized by abnormalities in gas exchange. Pediatric OSAS can be seen in newborns and adolescents of all ages up to a peak at 4-8 years of age. If untreated, many cardiovascular (cor pulmonale, klap failure, systemic hypertension, pulmonary hypertension), and neuropsychological (attention deficit / hyperactivity, behavioral problems, poor school performance, etc.) will be serious problems. The gold standard for diagnosis is polysomnography. While the most common cause of adenotonsillar hypertrophy etiological factor is still the most effective treatment is adenotonsillectomy.

Doç. Dr. Mesut Sabri TEZER

Opr. Dr. Gu¨ltekin ÖVET

Kitaplarımız

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi E- Book 1 adet Makale

Selen Yayıncılık

225,00
İncele

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.