Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Mart - Nisan 2011 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 3 Sayı 2
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Amaç: Polikliniğimize başvuran hastalarda depresyon sıklığını ve şiddetini belirlemek, cinsiyetler arasındaki depresyon görülme sıklığı açısından farkı incelemek ve kronik hastalık varlığının Beck Depresyon Envanteri (BDI) puanına etkisini saptamak amaçlanmıştır.

Metod: Dahiliye Polikliniği’ne başvuran 89’u kadın 55’i erkek olmak üzere toplam 144 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Sosyodemografik bilgilerin yer aldığı “Anket Formu” ve “Beck Depresyon Ölçeği” hastalara birebir görüşme yöntemi ile doldurtulmuştur. İstatistiksel analizlerde tanımlayıcı metodların yanısıra verilerin karşılaştırılmasında student t testi ve ki kare testi kullanılmıştır.


Özet

Amaç: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), önemi gittikçe artan invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Araştırmanın amacı, manyetik rezonans görüntüleme yöntemi kullanılacak hastalarda bilgilendirmenin, yönteme bağlı anksiyete üzerine etkisini incelemektir.

Yöntem: Seksensekiz hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Otuz sekiz hasta işlemden önce yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Kalan elli hasta bilgilendirilmemiş ve kontrol grubunu oluşturmuştur. Tüm katılımcılar beklerken demografik bilgileri alınmış ve işlem öncesi ve sonrası Spielberger Sürekli-Durumluk Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel analizler Pearson’s Korelasyonu ve Student’s t testi ile yapılmıştır.

Bulgular: Yazılı bilgilendirmenin hastaların anksiyete seviyesinde anlamlı düşme oluşturmadığı belirlenmiştir. Bayan hastaların işlem öncesi durumluk ve sürekli ve işlem sonrası durumluk anksiyeteleri erkek hastalara göre yüksek bulunmuştur.


Özet

Eritema nodozum (EN) genellikle alt ekstremitelerde yerleşen ağrılı simetrik nodüllerle karakterize bir pannikülittir. Olguların çoğu idiyopatik olmakla birlikte, streptokok enfeksiyonları, sarkoidoz ve inflamatuar barsak hastalığı gibi bir çok tabloya sekonder olarak ortaya çıkabilir. Tedavi yatak istirahatini ve eşlik eden hastalığa yönelik yaklaşımları içermektedir.


Özet

Perianal Fistüllerde Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz Perianal fistüller daha çok anorektal abselerin kronik hale gelmesiyle oluşan ve nükslerle seyredebilen bir hastalıktır. Ocak 2007- Aralık 2010 tarihleri arasında ameliyat olan 62 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, geliş şikayetleri, fistülün lokalizasyonu ve cerrahi tedavi yöntemleri kaydedildi.

Olguların 54'ü erkek (%87) , 8'i kadın (%13) , yaş ortalaması 36,3 idi. Geliş şikayetleri akıntı ve eşlik eden ağrı idi. Fistüllerinin 39'u intersfinkterik (%63), 13'u¨ transsfinkterik (%21) , 5'i (%8) suprasfinkterik ve 5'i (%8) ekstrasfinkterik yerleşimli idi. Olguların 42'sine (%67,7) fistülotomi+küretaj, 11'ine(%17,7) fistülotomi + küretaj + seton, 9'una (%14,5) ise fistülektomi uygulandı. Ameliyat sonrası 4 (%4,8) olguda nüks gelişti. 3 olguda ise geç yara enfeksiyonu görldü. Olguların hiçbirinde fekal inkontinans gelişmedi.

Perianal fistülün cerrahi tedavisinin etkinliği fistülün yerleşim yeri ve cerrahi tecrübeye bağlıdır. Cerrahi tedavinin etkinliği nüks ve anal inkontinans gelişmemiş olması ile ölçülebilmektedir.


Özet

Amaç: Yağ dokusundan salındıktan sonra ana etkisini, santral sinir sistemindeki özel reseptörlerine bağlanarak negatif feedback etkiyle enerji metabolizmasının düzenlenmesi üzerine yapan leptinin, bunun dışında birçok sisteme ait etkileri de mevcuttur. Çeşitli çalışmalar, kanser gelişimi ve proliferasyonu üzerine de muhtemel etkisini göstermişlerdir. Leptin, myeloid, lenfoid ve eritroid hücrelerin prolifere olmasını, farklılaşmasını ve aktivasyonunu uyarmaktadır. Çalışmamızda lösemi tanısıyla tedavi gören hastalarda leptin seviyelerinin sağlam grupla karşılaştırılması amaçlanmıştır.


Bundan önceki yazılarımızda, hekimin hatalı uygulaması sonucunda Danıştay ve Yargıtay kararlarından hareketle, tazminat sorumluluğunu örnek olay üzerinden açıklamaya çalıştık. Bu yazımızda yine örnek bir olaydan hareketle bir hekimin uygulama hatası yapmasının sonuçlarını ceza hukuku anlamında değerlendireceğiz. Ancak hemen belirtelim ki; bu yazıda ceza yasamızdan hekimlerin yargılanmasına neden olacak suçlardan sadece birini ve en genel mahiyette olanını ele almaktayız. Bu nedenle konuya ilişkin olarak genel bir bilgi verip, hekimlerin Türk Ceza Hukuku sisteminde meslekleri nedeniyle fail olabileceği suçları belirtmek, ele aldığımız konunun daha iyi kavranmasını sağlayacaktır.


Özet

Klidiyati bulgusu karaciğer ve diafragma arasında uzanan bağırsak interpozisyonudur. Bu durum genelde asemptomatikdir. Bununla birlikte karın ağrısı, distansiyon, konstipasyon, aritmi, dispne ve solunum yetmezliği oluşabilir. Semptomatik Klidiyati bulgusu, Klidiyati sendromu olarak adlandırılır. Tanı genellikle direkt radyografi ile konur, şüphe durumunda tanı BT ile konfirme edilir. Biz KOAH (Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı) tanılı hastada sık acil başvuru nedeni olarak saptadığımız Klidiyati sendromunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Klidiyati sendromu, KOAH, acil servis.


Özet

Önde meme başından kasık kıvrımına kadar, aşağıda skapulanın ucundan gluteal deri kıvrımına kadar uzanan bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu alanı ilgilendiren herhangi bir penetran yaralanma potansiyel bir abdominal yaralanma olarak düşünülmelidir.

Penetran yaralanma sıklığı hastaneden hastaneye ve bölgeden bölgeye göre değişmektedir. Penetran travmanın çok düşük bir sıklığa bazı kurumlar sahiptir. Some institutions will have a very low incidence of penetrating trauma, and yet it is vital that penetrating injury is treated differently to blunt trauma. Yaralanmanın tanısı, araştırma yöntemlerinin doğruluğu ile onarım yöntemleri ve zamanlaması olduğu gibi mekanizması ve fiziksel özellikleri de farklıdır. Ciddi penetran abdominal yaralanmalı hastaların değerlendirmesi üç major kategoriye ayrılmaktadır: Bunlar nabızsızlık, hemodinamik olarak anstabil ve hemodinamik olarak normal hastalardır.


Özet

Karın ağrısı, pek çok hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıkların bir kısmı acil ya da elektif cerrahi gerektirirken çoğu cerrahi girişimi gerektirmemektedir. Bu makale ile karın ağrısına yol açan cerrahi dışı nedenler gözden geçirilmiştir.


Özet

Amaç: Günümüz yazılı basınında cinselliğe ilişkin haberler farklı şekillerde ve sık olarak kullanılmaktadır. Bu araştırma yazılı basının siyasi savunularına göre cinselliğe bakışını görebilmek amacı ile planlanmıştır.

Kitaplarımız

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir?

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.