Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Kasım - Aralık 2016

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 8 Sayı: 6
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Aile hekimleri, esas olarak yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, tıbbi bakım arayan her bireye kapsamlı ve sürekli hizmet sunmaktan sorumlu kişisel hekimlerdir ve kişilerin sağlık sistemine ilk tıbbi temas noktasını oluştururlar. Aile hekimliğinin diğer klinik branşlarla karşılaştırıldığında kendine özgü¨ bir hastayla go¨ru¨s¸me süreci vardır. Bu süreç¸, zaman içinde gelişen karşılıklı güven duygusuna dayalı bir ilişki kurulmasını sağlar. Ülkemizdeki aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetleri sistemi dikkate alındığında; belli bir popülasyona hitap eden hekimlerin bireyleri, aile ilişkilerini, çocuk ve yaşlı bakımlarını ve hatta çevre ilişkilerini gözlemleme şansı vardır. Ülkemizdeki hukuk sisteminin işleyişine göre aslında bir olgunun adli olup olmadığına adli makamlar (savcılık veya hâkimlik) karar verir. Hekimlerin görevi adli vaka olduğundan şüphe ettiği vakaları ya da tespit ettiği doğal olmayan durumları bildirmektir. Bu yükümlülüğün yasal karşılığı da mevcuttur. Bu çalışmamızla özellikle aile hekimlerinin adli olgular ve bildirimlerle ilgili bilgi düzeyini artırmayı amaçladık.

Abstract

Family physicians are mainly personal physicians who are responsable for serving to a sick and healthy people permanently and comprehensively. While doing this they indiscriminate age, sex and disease. And also they are the first medical contact point in health system for the people. If we compare family physicians to other clinical branches, there is an individual consulting process in family medicine. In this process, a relationship based on mutual confidence occurs between physician and the patient. In our country in the first step health system and family physicians practice, can have a chance to observe personal relationships between person and his/her family, caring children and elderly, and also observing the relation between person and his/her environmental. According to the practice of the legal system in our country criminal judicial authorities (prosecutor or judge) decides whether a case is criminal or not. Physicians must report suspected, or doubtful criminal cases. This is an obligation for physicians. In this study, we aimed to increase the level of knowledge of family physicians about criminal cases.


Özet

Üriner inkontinans (Üİ), bireylerin kendilerini ve ailelerini, maddi durumlarının yanı sıra fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan da olumsuz yönde etkileyen yaygın bir sorundur. Kadınlarda görülme sıklığının yüksek olması, yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi, medikal ve cerrahi tedavi maliyetlerinin yüksek olması, son yıllarda Üİ tedavisinde konservatif tedavi yöntemlerini ön plana çıkarmıştır. Bu derlemenin amacı, Üİ’ın birinci basamak tedavisinde kullanılan konservatif tedavi yöntemlerini incelemektir. Üİ’ ta uygulanan konservatif tedavi yöntemleri; yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi, pelvik taban kas egzersizleri (PTKE), biofeedback, vajinal kon uygulaması, fonksiyonel elektriksel stimülasyonu ve ekstrakorporeal manyetik inervasyondur. Konservatif girişimlerin güvenlik, yan etki olmaması, hasta konforu, yüksek düzeyde hasta memnuniyeti, ucuz ve etkili olması, sağlık personelince rahatlıkla uygulanabilmesi gibi avantajları bulunmaktadır. Sonuç olarak, günümüzde Üİ’ın birinci basmak tedavisinde konservatif tedavi yöntemlerinin öncelikli olarak tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda Üİ yönetiminde hasta ile birlikte, konservatif tedavi yöntemlerinin avantajları ve dezavantajlarının göz önünde bulundurularak bireyselleştirilmiş tedavinin planlaması önerilmektedir.

Abstract

Urinary Incontinence (UI) is a widespread problem that affects individuals, their physical, mental and social status as wells as their families and financial situation negatively. The conservative UI therapy has gained importance in recent years since it appears in women more often, affects their quality of life adversely and the costs of medical and surgical therapy are high. The purpose of this review is to investigate the conservative therapy methods used in primary UI therapy. The conservative therapy methods used in UI are; life style change, bladder training, pelvis floor muscle exercises, biofeedback, vaginal con application, functional electrical stimulation and extracorporeal magnetic innervations. Conservative therapy methods provide many advantages because they are reliable, inexpensive and effective, have lower side-effect profiles, provide patients with comport and high satisfaction and are easily applicable by medical personnel. Consequently, today conservative therapy methods are recommended to be used in the primary UI therapy. In this direction, in UI method an individualized therapy that has been planned together with patient by considering the advantages and disadvantages of the conservative therapy is recommended.


Özet 

Çocuklarda gözlenen ilaç zehirlenmeleri tıbbi hataların yanı sıra ebeveynlerin ilacı tedavi dozundan daha yüksek dozda vermesi veya kazara yetişkin ilaçlarını çocukların almasına bağlı oluşmaktadır. Çocuklarda ilaç zehirlenmeleri hafif komplikasyonlarla atlatılabildiği gibi, bazen ciddi sorunlara ve ölüme yol açabilmektedir. Zehirlenmeler konusundaki farkındalıkları artırarak yetişkinlere göre ilaçların toksik etkilerine daha duyarlı olan çocuklardaki ilaç zehirlenmeleri ve ölüm oranları azaltılabilir.

Abstract

Drug poisonings comprises in children as well as medication errors, due to giving higher dose than the treatment dose of drug by parents or accidental ingestion of adult prescription drugs by children. In addition drug poisonings can cause mild complications in children; sometimes it can lead to serious problems and death. Increasing awareness about drug poisoning in children who are more sensitive to the toxic effects of drugs compared to adults and their mortality rates reduced. 

 


Özet

Amaç: Tüberküloz bulaşıcılık potansiyeli yüksek bir enfeksiyondur. Biz bu çalışmamızda sağlık çalışanlarında tüberküloz farkındalık düzeyini ölçmeyi, ikincil olarak da bu bulguların hastane çalışanlarında tüberküloz enfeksiyon risk oranını en aza indirmek adına yol gösterici olmasını hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya Ağustos-Kasım 2014 tarihlerinde Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 172’ si kadın (%77.5) toplam 222 sağlık çalışanı dahil edildi. Katılımcılara, araştırmacıların literatür taraması ile oluşturulan 26 soruluk Tüberküloz Farkındalık Anketi (TFA) uygulandı. TFA ‘ne cevapların veriliş şekline göre yanlış cevaplara 0, doğru cevaplara 1 puan verildi. Geliştirilen ölçek kriterlerine göre anket uygulanan sağlık çalışanlarının, 15 soru üzerinden almış olduğu toplam puan 12-15 arası “tam bilinçli”, 7-11 arası “bilinçli”, 0-6 arası “bilinçsiz” olarak adlandırıldı.

Abstract

Aims: Tuberculosis is a highly infectious potential disease. We aimed to measure the level of awareness  of  tuberculosis disease in health workers, also we secondly aimed to minimize tuberculosis infection risk between health workers.
 
Materials and Methods: This research was carried out in health workers who agreed to participate in the study, 172 were female (77.5%) in the total of 222,  between august and november in 2014 in Education and Research Hospital. Tuberculosis Awareness Survey (TFA) with 26 questions was applied to participants. 0 point was given to wrong answers and 1 point was given to correct answers. Total score between 12-15 was called fully conscious, 7-11 was called conscious and  0-6 was called as unconscious.

 


Özet

Nonmelanoma deri kanserleri (NMDK) sık gözlenen deri tümörleridir. Bu başlık altında 2 deri kanseri yer almaktadır: Bazal hücreli kanser (BHK) ve skuamöz hücreli kanser (SHK). BHK, insanlarda gözlenen tüm kanserler içinde görülen en sık kanser türüdür. SHK ise ikinci en sık deri kanseridir. BHK’nın SHK’ya oranı 4/1’dir. Bu yazıda BHK ve SHK’in epidemiyolojisi, klinik tipleri ve tedavisi ile; genel olarak NMDK’in etyolojik risk faktörleri anlatılacaktır.

Abstract

Nonmelanoma skin cancers (NMSC) are frequently seen skin tumors. There are 2 skin cancers under this title: Basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). BCC is the most frequently seen cancer type among cancers observed in humans. SCC is the second mostly seen skin cancer. The ratio of BCC to SCC is 4/1. In this article, the epidemiology of BCC and SCC, its clinical types and treatment along with general etiologic risk factors of NMSC will be described.


Özet

Tütün kullanımı dünyadaki en önemli önlenebilir sağlık sorunlarından biridir. Tütün kontrolü birçok paydaşın birlikte hareket etmesini gerektiren karmaşık bir sorundur. Sigara bırakma tedavisi, tütüne bağlı hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmada tütün kontrol programlarının önemli öğelerinden birisidir. Bu makalede tütün kullanımının zararları ve tütün kontrol önlemleri gözden geçirilecektir.

Abstract

Tobacco use is one of most important preventable health problems all over the World. Tobacco control is a complex problem that depends on concerted multisectorial effort. Tobacco cessation treatment is a significant component of an overall tobacco control program to reduce morbidity and mortality due to tobacco-related diseases. This article reviews harms of tobacco and tobacco control measures.

Kitaplarımız

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.