Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar

Tıbbi Yayınlar Merkezi

108,00

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Eylül- Ekim 2018

25,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe-İngilizce
Cilt : cilt 10 sayı 5
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Amaç: Çalışmamızda evde sağlık hizmeti alan hastaların sosyodemografik verilerini,
tanılarını, hastalara sunulan sağlık hizmetlerini ve bu verilerin birbirleriyle olan ilişkilerini
ortaya koymayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: 01/06/2017-01/06/2018 tarihleri arasında evde sağlık hizmetleri biriminin
hasta kayıtları retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, tanıları
ve aldıkları hizmetler incelenerek istatistiksel analiz yapıldı. İstatistiksel anlamlılık
seviyesi p<0,05 kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya 114 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 72,85±16,90 olan hastaların
%49,1’i erkek,%50,9’u kadındı. En fazla “ortopedi ameliyatları” tanısına
(%25,40) rastlanıldı. Hastaların %41,2’si yatağa tam bağımlıydı. Hastaların %13,2’sinde
bası yarası mevcuttu. Hastaların %25,4’ümuayene edilirken, sadece %0,9’una reçete
düzenlenmişti. Hastaların %62,28’ine sonda, serum, enjeksiyon ve yara bakımı hizmetleri
verilmişti.
Sonuç: Evde sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak için, görevli sağlık personellerine
eğitimler düzenlenmesi ve verilecek hizmetler hakkında daha geniş çalışmalar yapılması
gerekmektedir.


Giriş: Nüfusun yaşlanması kronik hastalıkların artışına ve sağlık hizmetlerinin bu
yaş grubuna özgü hale getirilme çalışmalarına hız getirmiştir. Beslenme yaşlı hastalarda
hem mortalite hem morbiditeyi etkileyen önemli bir faktör olduğu literatürler de gösterilmiştir.
Evde bakım alan bireylerin çoğunluğu 65 yaş üstü olması nedeniyle geriatrik
bakımın yapılması gerekmektedir. Çalışmamızda 65 yaş üstü evde bakım hastalarının
beslenme durumlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: 2016 yılı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma
Hastanesi Aile Hekimliğine bağlı Evde Sağlık Ünitesinden hizmet almış hastaların
dosyalarını geriye dönük tarama yöntemi ile taranarak veriler alınmıştır. Yaş, cinsiyet,
Mini Nütrisyonel Test (MNT) skorları ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) verileri tam olan
hastaların verileri istatistik programlarına girilerek uygun istatistiksel yöntemlerle analiz
edilmiştir. P değeri ≤0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: 299 hasta çalışmaya alınmış olup %66,2 (n=198)’i kadındır. Yaş ortalaması
82,21±7,79’dir (min:65; max:104).Yaş grupları ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki
saptanmış olup; yaş arttıkça kadın cinsiyet artmaktaydı. VKİ’lerinin ortalaması
23,85±4,41 kg/m2 olup; yaş, cinsiyet ile VKİ arasında ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Hastalar en fazla normal VKİ’li grubundaydı. 22 altında VKİ’si olanlar %36,8(n=110)
kişiydi. MNT skorları ortalamaları 19,93±4,67’dur. En fazla %44(n=132) ile malnütrisyon
risk altında olma çıkmıştır. Yaş arttıkça MNT skoru ile VKİ azalmaktadır; aynı şekilde
kadınların MNT ve VKİ’leri erkeklere göre yüksek saptanmıştır. Ancak yaş ve cinsiyet
ile MNT ve VKİ aralarında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). VKİ ile MNT
arasındaki ilişkiye bakıldığında VKİ arttıkça MNT skor puanı artmakta olup anlamlı korelasyon
saptanmıştır (r=0,312; p=0,000).
Sonuç: Evde bakım hastaları günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılık nedeniyle daha
çok malnütrisyon riski altındadır. Bu nedenle beslenme durumlarının değerlendirilmesi
elzemdir.


Amaç: Çalışmamızın amacı Ulubey İlçe Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti birimindeki
hizmetleri değerlendirip ileriye dönük planlamalar ve çalışmalar yapılabilmesi
için örnek bir veri olmasını sağlamaktır.
Gereç-yöntem: 01/12/2017-31/12/2017 tarihleri arası hizmet alan toplam 114 hastanın
yaş, cinsiyet, tanı ve 1 yıllık ziyaret sıklıklarına bakılmıştır. Kesitsel, tanımlayıcı
ve retrospektif nitelikte bir çalışmadır.
Bulgular: Hizmet alan toplam hasta sayısı 114’tür. Bu hastaların %71’i (n=81) kadın,
%29’u (n=33) erkekti. Hasta grubumuzun yaş ortalaması 77,5±14,2 (min:11,max:95)
idi. Hastalarımızın %89’u 65 yaş ve üzeriydi Günde ortalama 6,80 hasta ziyaret edilmekteydi.
Yaşa ve cinsiyete göre ziyaret sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmedi
(p>0,05). Hastaların %51’inin (n=58) hipertansiyon, %50’sinin (n=57) nörolojik
hastalık , %26’sı (n=30) Tip 2 DM tanısı bulunmaktaydı.
Sonuç: Toplumsal yaşlanma ile birlikte kronik hastalıkların artışı evde sağlık hizmetlerini
ön plana çıkarmıştır. Günümüzde verilen evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
ve hizmet kapsamının artırılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.


Evde sağlık hizmetleri hastaya evinde sağlanan bir sağlık hizmeti türüdür. Beklenen
yaşam süresinin uzamasıyla birlikte kronik hastalıkların sıklığı artmaktadır. Bakım gereksinimi
devam eden birey sayısındaki artış gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli
bir sağlık sorunu haline gelmektedir. Dünyada pek çok ülke, pahalı olan kurum hizmeti
yerine bir alternatif tedavi seçeneği olarak evde sağlık hizmetine doğru yönelmiştir.
Böylelikle evde verilecek sağlık hizmetleri gereksiz sağlık harcamalarının önüne geçeceği
gibi hastanelerin yükünü azaltacak, yatak kapasitelerinin daha verimli şekilde kullanımını
sağlayacaktır. Bu derlemede evde sağlık hizmetleri kavramı, mevzuatı, finansman
yapısı, Türkiye’de evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu hakkında bilgiler verilmiştir.


Amaç: Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin gerçek zamanlı stres altında karmaşık durumlarla
nasıl baş edebileceklerine dair tutum ve davranış modellerini, takım sorumluluğu
altında, ev mimarisine uygun planlı bir ortamda geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Metod: Fakültemiz bünyesinde yaklaşık 2000 metrekare alan içerisinde kısa adı ®SİM
olan RTEÜ klinik simülasyon ve eğitim merkezi yer almaktadır. Evde sağlık birimi oda
içerisinde ev ortamının oluşturulduğu ve evde bakım hastasının tüm kronik problemlerinin
simulatörlerle simüle edildiği bir ünitedir. Ünite gerekli tüm tıbbi müdahale ve bakım
içim uygun olarak tasarlanmıştır.
Sonuç: Eğitim için ideal bir ortam sağlayan simüle evde sağlık birimi bu konudaki
eksiklikleri gidererek özgüveni yüksek, bilişsel aktivitelerin en iyi şekilde yerine getirildiği
beceri ve tutumların geliştiği bir ortamda alınan eğitimler daha kaliteli bir hizmetin
ortaya çıkmasına neden olacaktır.


Evde Bakım Hizmetleri; koruyucu tedavi ve rehabilite edici bakımın sürekliliğinin
etkili biçimde sağlanması gerekliliğinden hareketle tanımlanan, bireylerin sağlığını, fonksiyonlarını
ve konforunu korumak, yükseltmek ve yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla
sağlık ve sosyal hizmetlerin profesyonel düzeyde bireyin kendi evinde veya yaşadığı
ortamda sunulması hizmetidir. Evde bakım hastalarında yeterli düzeyde beslenememe
ve bunun sonucunda malnütrisyon çok sık görülür. İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesi
hayati fonksiyonların sürdürülmesindeki en temel gereksinimlerden biridir. Yeterli
ve dengeli beslenme sağlığın korumasında, hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde
önemli rol oynar, dolayısı ile yaşam kalitesini arttırır. Hastanın herhangi bir komplikasyon
yaşamasını engellemek; ilaç tedavisi, hastalığın/hastalıkların etkisi, psikolojik
durum gibi nedenlerle meydana gelen iştahsızlık, dengesiz/yetersiz beslenme, besin öğesi
ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi durumların en aza indirilmesi için bu hastalarda
beslenme durumu takibi çok önemlidir. Bireyin antropometrik ölçümleri, besin alımları,
laboratuvar testleri ve beslenme durumu taramaları düzenli olarak takip edilmeli,
gerekli önlemler alınmalıdır.


Meme kanseri dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık rastlanan kanserdir. Meme kanseri oluşmasını
önleyen kesin bir yöntem olmaması nedeniyle erken tanı-tedavi büyük önem taşımaktadır..
Bu durum mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır. Bu nedenle periyodik sağlık muayenesi
ve koruyucu hekimlik kapsamında her aile hekimi meme kanseri risk faktörlerini belirleyerek
meme muayenesini rutin olarak uygulamalıdır. Bu bağlamda hizmet verdiği nüfusta
ziyaret ettiği evde sağlık hizmeti alan hastalar da ihmal edilmemelidir. Bu makalede
evde sağlık hizmetine ilk kez başvuran bir hastada gözden kaçmış ve ileri evre bir meme
kanseri vakasını sunarak konunun önemine dikkat çekmeyi amaçladık.


Derin ven trombozu (DVT) derin venöz sistem damarlarında oluşan pıhtılaşma sonucunda
kan akımının tam veya kısmi olarak sağlanamamasıdır. DVT pulmoner emboli
(PE) ve geç dönemde posttromboflebitik sendroma neden olabileceğinden yaşlı hastaların
yaşam kalitesi ve süresinde kötü sonuçlar yaratabilmektedir(1).Tromboflebit ise
yüzeyel venlerde pıhtı ve inflamasyondur. Erken tanı ve tedavi, koruyucu önlemler bu
hastalıkların sonuçlarında ciddi oranda olumlu etki yapmaktadır (2). Bazen 67 yaşındaki
evde sağlık hastamızda olduğu gibi tanı koymak ve tedavi takibi zor olabilmektedir.
Semptomlar belirgin olmayabilir bu nedenle her branşdan hekimin bu hastalarda dikkatli
olması gereklidir.


Diyabetik ayak önlenebilir bir sağlık problemidir. Özellikle diyabetik ayak ile ilgili
birçok hasta ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlardan biri de osteomiyelittir. Bu yazıda
diyabetik ayak yarası pansumanı için başvuran bir hastada saptanan osteomiyelit
olgusu ele alınacaktır. Diyabetin önemli komplikasyonlarından olan diyabetik ayak ile
mücadelenin önemli paydaşlarından biri de evde bakım sağlık hizmetleridir.

Kitaplarımız

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir?

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.