Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Eylül - Ekim 2016

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 8 Sayı: 5
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Anamnez ve fizik muayene en önemli tanı yöntemleridir. Hasta muayenesinin ilk basamağını oluşturur. Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, hırıltı, balgamda kan görülmesi, göğüs ağrısı, morarma en sık görülen yakınmalardır. Hastanın hikayesi, hastayı detaylı ve kronolojik olarak değerlendirmeyi sağlar. Göğüs hastalıklarında fizik muayene sistematik şekilde gerçekleştirilmelidir. Bunlar inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon olmak üzere dört bileşenden oluşur.

Abstract

The medical history and physical examination are important for the clinicians. They constitute the first step of the patient examination. Cough, sputum, dyspnea, hemoptysis, chest pain, cyanosis are the most common respiratory complaints. The health history provides a detailed, chronologic assessment of the patient. Physical examination should be performed in a systematic in pulmonary diseases. It consists of four components; Inspection, palpation, percussion and auscultation.


Özet

Alt solunum yolu enfeksiyonları çocuk ve yetişkinlerde önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Akut alt solunum yolu enfeksiyonlarından çok büyük ölçüde viral etyoloji sorumlu omasına rağmen tedavide sıklıkla antibiyotikler kullanılmaktadır. Oysa uygunsuz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci gelişimi ile yakından ilgilidir. Ayrıca antibiyotik kullanımı istenmiyen yan etkilere neden olabilir. Viral ve bakteryel enfeksiyonların ayrılması gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaktadır. Bu amaçla C-reaktif protein ve prokalsitonin belirteç olarak kullanılabilir. Pnömonilerde ise majör etken baktariler olup süratle doğru antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.

Abstract

Lower respiratory tract infections cause serious morbidity and mortality both in the children and the adults. Althoug the lower respiratory tract infections are caused mainly by viruses, antibiotics are used in the treatment. But inappropriate antibiotic use may result in antibiotic resistance and may cause undesired side affects. The seperation of viral and bacterial infections lower the rate of unneccessary antibiotic use. For this C reactive protein and procalcitonin values can be used. Bacterias are the major responsible microorganisms in pneumonia and appropriate antibiotic should be started immediatly.


Özet

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tüm dünyada ve ülkemizde sık görülen bir hastalıktır. KOAH önlenebilen, tedavi edilebilen hastalık olmasına rağmen, geç tanı ve gecikmiş tedavi nedeniyle mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Mevcut verilere göre doktor tanılı KOAH sıklığı gerçek hasta sayısını yansıtmamaktadır. Bunun nedeni, KOAH’ın en önemli semptomlarından olan öksürük ve balgam yakınmalarının hastalık belirtisi olarak değerlendirilmemesidir. KOAH genellikle alevlenmelerle seyreder. Alevlenmeler başta infektif ataklar, daha az sıklıkta da pnömotoraks, pulmoner emboli ve kalp yetmezliği gibi sebeplerle oluşmaktadır. Sonuç olarak; KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir progresif seyirli hastalıktır. Koruyucu önlemlerle KOAH oluşumu önlenebileceği gibi, erken tanı ve tedavilerle hastalık progresyonu ve mortalite riski azaltılabilir.

Abstract

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), is a frequent disease in all over the orld and in our country. Although COPD is preventable, treatable disease, it's mortality is high due to delayed diagnosis and delayed treatment. Available data shows that doctors diagnosed COPD prevalence does not reflect the actual number of patients. The reason is that cough and sputum which are the most common symptoms of COPD are not considered as disease symptoms. COPD is a disease usually occurs with exacerbation. Infections are the most common causes of exacerbations an the less frequent reasons are pneumothorax, pulmonary embolism and heart failure. As a result; COPD is a progressive disease which is also preventable and treatable. COPD can be prevented by the formation of such preventive measures, early diagnosis and treatment will reduce disease progression and mortality.


Özet

Astım hava yollanın kronik enflamatuvar bir hastalığıdır. Hastalık yaşam kalitesinde önemli bozukluklara yol açmasının yanı sıra önemli iş gücü ve okul günü kayıplarına yol açmakta ciddi tedavi maaliyetleri doğurmaktadır. Sık tekrarlayan hırıltılı solunum atakları, geceleri uykudan uyandıran nefes darlığı ve/veya öksürük atakları, egzersiz esnasında nefes darlığı hırıltı gibi yakınmaları olan hastalarda astımdan şüphelenilmelidir. Astım tanısı anamnez ve solunum fonksiyonları ölçümü ile konur. Astım tedavisinin en temel öğesi eğitim olup, ilaç tedavisinde kronik inflamasyonu baskılamak amacıyla en sık kullanılan ilaç grubu inhaler steroidlerdir.

Abstract

Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. Besides causing a serious decrease in the quality of life it may cause a significant work/school days lost and huge amounts of therapy cost. When a patient attends to hospital with complaints of frequent wheezing attacks, nocturnal dyspnae attacks or exertional dyspnae, the diagnosis of asthma should be suspected. Asthma diagnosis can be put by anamnesis and some respiratory functional analysis. The basic of asthma therapy is education. Most frequent used drug group for the control of inflammmation in the airways is inhaled steroids in asthma.


Özet

Öksürük değişik uyaranlara karşı havayollarının önemli savunma mekanizması olup, havayollarının temizlenmesinde önemli bir rolü vardır. Öksürük refleksinin tam mekanizması anlaşılamamıştır. Bir çok hastada öksürük önemsiz nedenlerden kaynaklanmasına rağmen, hayat kalitesini olumsuz etkilediği için ve altta yatan ciddi hastalıkların bulgusu olabileceği için özellikle kronik öksürük dikkatlice değerlendirilmelidir. Hastalara etiyolojik sebebe göre tedavi edilmelidir. Çocukların küçük erişkinler olmadığı unutulmamalıdır. Bu yüzden kronik öksürüğün değerlendirilmesi çocuklar ve erişkinler arasında bir takım farklılıklar göstermektedir. Dikkatli hikaye alınması ve öksürük reseptörlerinin anatomik dağılımına göre fizik muayene ilk yapılması gerekenlerdir. İkinci olarak sık rastlanan etiyolojik sebepler (astım, gastroösofajialreflü ve postnasaldripsendromu) araştırılmalı. Üçüncü basamakta daha az rastlanan sebepler araştırılmalı ve son olarak tedavi planlanmalıdır. Hastalar değerlendirilirken bu süreçte hastalarının

Abstract

Cough is an important flex defense mechanism and it cleans the airways with the various stimuli. Full mechanism of the cough flex have not been completely analyzed. Evencough is normal for most patients, the presence of cough may be indicative of serious disorders and should be considered important because cough affects the patient’s quality of life. All patients with chronic cough should be evaluated for diagnosis. Patients should be treated based on etiology. It should not be forgetten that childrens are not little adults. Son evaluation and treatment of chronic cough shows some differs between children and adults. Carefull medical history and physical examination according to anotomic distirubution of the cough receptors, should beat the beginning of theevaluation. Secondly mostly diagnosed etiologies (asthma, gastroesophageal reflux and post nasal drip syndrome) should be searched. Thirdly rare causess hould be search end lastly treatment should be planed.


Özet

Akciğer kanseri kanser ölümlerinin en sık nedenidir. Hastaların çoğunda ilk başvuruda kanser ile ilgili yakınmalar vardır. Sigara içme öyküsü olan hastalarda özellikle öksürüğün şiddetinde artma, hemoptizi göğüs ağrısı, soluk darlığı ve kilo kaybı akciğer kanseri şüphesini arttırmalıdır.

Abstract

Lung cancer is the main cause of cancer death in both sexes. The majority of patients have cancer-related symptoms initially. Especially hemoptysis, increase severity of cough, chest pain, dyspnea and weight loss in patients with a history of smoking should rise suspicion of lung cancer.


Özet

Tanı yolunda ilk adım hasta muayenesi ve kişinin olası probleminin ortaya çıkarılmasıdır. Anamnez ve fizik muayene tamamlandıktan sonra kan sayımı, biokimya, idrar analizi, elektrokardiogram, ve akciğer grafisinden oluşan temel testler istenir. Her klinisyenin bu temel testler hakkında yeterli bilgisi olması gerekir. Birçok teorik kitapta akciğer grafisi ile ilgili çok az veya yüzeyel bilgi mevcuttur. Bu nedenle, günlük pratikte sık karşılaşılan akciğer hastalıkları konusunda yaklaşık 30 yıllık teorik ve pratik klinik deneyimimi meslektaşlarımla paylaşmak istedim.

Abstract

The first step in diagnosis is to examine the patient and determine the possible cause of his or her problem. After taking the history and performing physical examination basic diagnostic tests are ordered consisting of blood count, biochemistry, urine analysis, electrocardiogram, and the chest x-ray. Every clinician should have an adequate knowledge about these basic laboratory tests. Most textbooks contain very little or superficial information concerning the evaluation of the chest x-ray which is one of the fundamnetal and crucial step for diagnosis. Therefore, I wanted to share my 30 years of theoretical and practical clinical experience with my colleagues for a complete evaluation of the chest x-ray on the basis of most frequent lung diseases encountered in daily practice.


Özet

Tüberküloz; Mycobacterium cinsi içinde yer alan M. tuberculosis kompleksinin neden olduğu, tarihi M.Ö 3000' li yıllara dayanan bir hastalıktır. Tedavi edilebilir ve önlenebilir bir enfeksiyon hastalığı olan tüberküloz, solunum yolu ile bulaşır ve hala tüm dünyada toplum sağlığı konusunda önemini korumaktadır. En sık tutulan organ akciğerler olmasına rağmen tüm sistemlerde hastalığa neden olabilir. En sık görülen semptomlar;öksürük, ateş, gece terlemesi ve balgam çıkarmadır. İlerleyen dönemlerde kan tükürme kilo kaybı da görülebilir. Kesin tanı bakteriyolojik olarak konulur. Tedavide doğrudan gözetimli tedavi (DGT) stratejiktir ve tüm dünyaca benimsenmiş standart tedavi rejimleri kullanılır. Tedavinin doğru ve aksamadan yürütülmesi sağlık personelinin sorumluluğundadır ve bu konuda rehberlerden faydalanılabilir.

Abstract

Tuberculosis; The M. tuberculosis complex in the genus Mycobacterium is caused by a disease that dates back to 3000 BC. Tuberculosis, a treatable and preventable infectious disease, is associated with respiration and still maintains its importance to community health throughout the world. Although the most common organ is the lungs, it can cause disease in all systems. The most common symptoms are cough, fever, night sweats and sputum production. Blood spitting and weight loss can also be seen in the following periods. The exact diagnosis is made bacteriologically. Direct supervised treatment (DOT) is a strategic treatment and all the standardized standardized treatment regimens are used. It is the responsibility of the health personnel to ensure that the treatment is carried out correctly and without hindrance, and the guidelines can be used in this respect.


Özet

Pnomokoklar primer olarak insan da hastalık yaparlar. Kaynak genellikle asemptomatik taşıyıcıların nazofarenksleridir. Pnömokokların yaptığı klinik tablolar üst solunum yolu enfeksiyonlarından pnömoni, bakteriyemi ve menenjite kadar değişkenlik gösterir. Toplumdan edinilmiş pnömoniler de en sık bakteriyal etken pnömokoklardır. Pnömoni ve invazif pnömokokal hastalık tüm dünyada özellikle beş yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü erişkinler ve risk grubunda tanımlanan kişiler de önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Surveyans verilerinin ortaya koyduğu antibiyotik direnci özellikle penisilin grubu antibiyotiklere karşı %50 ye varan direnç artışı göz önüne alındığında koruyuculuk önem kazanmaktadır. Bağışıklama en etkin koruyucu araçtır ve bugün erişkinlerde kullanımı onaylanmış olmak üzere iki tip aşı vardır: konjüge pnömokok aşısı ve polisakkarid pnömokok aşısı. Bu derlemede erişkin popülasyonunda güncel pnömokok bağışıklama önerileri irdelenmeye çalışılmıştır.

Abstract

Pneumococcus are pathogenic primarily for humans. Source is ususallay nasopharynx of asymptomatic carriers. The major clinical syndromes of pneumococcal disease change from mild upper airway infections to pneumonia, bacteremia, and meningitis. The most common bacterial pathogen isolated in community-acquired pneumonia is pneumococus. Pnömonia and invazive pneumococcal disease are one of the majör mortality and morbidity reason in all over the World, especailly in children under 5 years old, elderlies and people in risc group. Suveillance data Show that antibiotic resistance increasing especially toward peniciline group antibiotics which is bout %50; so prevention is getting more important. Vaccination is the most important tool in prevention and today two types of vaccine are approved to be use in adults: Congugated pneumococcal vaccine and polysaccharide pneumococccal vaccine. In this paper, current recommendations regarding pneumocccal vaccination in adult population are reviewed.


Özet

Epidemiler sırasında yüksek oranda mortalite ve morbiditeye yol açmasının yanı sıra, olası bir pandemiye neden olabileceği de kabul edilen grip, tüm dünya için önemli bir sağlık sorunudur. Bu enfeksiyondan korunmada en etkili yaklaşım aşıların kullanımıdır. Bu yazıda gribin önemi ve gripden korunmada kullanılan aşıların özelliklerine değinilecektir.

Abstract

Flu is a major public health issue because of its morbidity and increased mortality observed during epidemics, and because it may develop into a pandemic. Vaccines are the most effective tools for preventing the infection.In this article, the importance of flu and flu vaccinesd have been discussed.

Kitaplarımız

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.