Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Eylül - Ekim 2015 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN : ..............
Dil : Türkçe
Cilt : 7 Sayı: 5
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Doç. Dr. Tamer EDİRNE

Özet
Akut solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) birinci basamakta en sık başvuru nedenidir.
ASYE için farklı etkenler tanımlanmış olmakla beraber bu hastalık büyük oranda
virüs kaynaklıdır. Bakteriyel olan ve olmayan (viral, alerjik) hastalığın ayırıcı tanısı
zor olmaktadır çünkü belirti ve bulgular sıklıkla ayırt edici değildir. Birinci basamakta
solunum yolu enfeksiyonu belirtisi ve bulguları bulunan hastalarda rutin mikrobiyolojik
veya radyolojik incelemeler ya güvenilir değildir ya da ulaşılabilir değildir. Bu nedenle,
ASYE yol açan etiyolojik ajanların saptanması pratik değildir. Birinci basamakta
ASYE tanısı genelde klinik olarak konmaktadır ve tedavi de genellikle varsayıma dayalıdır.
Aile hekimlerinin tanı koymalarını iyileştirmek için yapılan çalışmalar sonucu
belirti ve bulguların sayıları ve kombinasyonlarına dayanarak klinik karar verme rehberleri
geliştirilmiştir. Bu rehberler birinci basamakta belirti ve bulgulardan yola çıkarak
sağlığın ve hastalığın yönetiminde hastaların da sorumluluk almasına yardımcı olacak
öneriler içermektedir.


Abstract
Acute respiratory infections (ARIs) are the most frequently reported motive for primary
care consultations. While ARIs have many forms, a large proportion is viral. Differentiation
of bacterial and non-bacterial (viral, allergic) disease is difficult because the
signs and symptoms of bacterial and non-bacterial etiologies are indistinguishable. Routine
microbiologic or radiographic studies for patients presenting with signs and symptoms
of respiratory tract infections are not trustable or available in primary care. Therefore,
defining the etiological agent is not practical in primary care. ARIs in primary care are
usually diagnosed clinically and treatment is usually presumed. Efforts in supporting diagnosis
have resulted in clinical decision rules and guides regarding the number and combinations
of signs and symptoms. These guides include suggestions derived from signs
and symptoms seen in primary care and assisting in the management of care sharing responsibility
with the patient.


Doç. Dr. Özlem TANRIÖVER

Özet
Öksürük, aşırı salgıyı veya debrisi hava yolundan temizlemek amacıyla normal fizyolojik
işlev sunan koruyucu bir reflekstir. Birinci basamakta yüksek prevelans oranları
ile oldukça önemli bir sorundur ve aile hekimliği pratiğinde en sık görülen beş semptomdan
birisidir.
Öksürük, larenks, trakeobronşiyal bölge, dış kulak yolu, kulak zarı, paranazal sinüsler,
farenks, diyafragma, plevra, perikard ve midenin mekanik uyarılması sonucu ya da
çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genel olarak üç haftadan kısa süreli öksürük
akut, üç haftadan uzun süren öksürük kronik olarak tanımlanmaktadır . Ancak son
dönemlerde üç-sekiz hafta süren öksürüğü subakut, 8 haftadan uzun süren öksürüğü de
kronik olarak tanımlama eğilimi de mevcuttur.
Üst Solunum Yolu Öksürük Sendromunun (UACS), patojenik üçlemesi astım ve gastroözofageal
reflü hastalığı (GÖRH) tek başına ya da kısmen kronik öksürük ile başvuran
hastaların% 95’inden sorumlu tutulmaktadır. Bu derlemenin amacı kronik öksürük
temel alınarak bilimsel açıdan özetlenmesi ve kronik öksürüğü olan hastaların tedavisinde
etkinliği ve verimliliği maksimize etmek için birinci basamak hekimlerine stratejik
ve sistematik bir yönetim algoritması sağlamaktır.


Prof. Dr. Selçuk MISTIK

Özet
Boğaz ağrısı birinci basamakta en sık görülen şikayetlerden biridir. Mıstık ve arkadaşlarının
2015 yılında yayınlanan çalışmalarında Mıstık Skoru’nu tanımlanmıştır. Mıstık Skoru
birinci basamak doktoruna viral boğaz ağrısı tanısında yardımcı olabilmektedir.


Abstract
Sore throat is one of the most common complaints seen in primary care. Mistik et
al. have described Mistik Score in their study published in 2015. Mistik Score may help
the primary care physician to diagnose viral sore throat.


Yrd. Doç. Dr. P. Gamze ERTEN BUCAKTEPE, Yrd. Doç. Dr. Hamza ASLANHAN

Özet
Kulak ağrısı birinci basamakta sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Kulak ağrısı her
yaştan kişiyi etkiler ve kulak kaynaklı olan veya olmayan nedenleri vardır. Ağrı genellikle
enfeksiyöz kaynaklı olsa da malinite gibi çok ciddi nedenleri olabileceği de unutulmamalıdır.
Tanıda önemli olan iyi bir öykü alma ve otoskopi ile kulak muayenesi de
dâhil ayrıntılı fizik muayene yapmadır. Bu yüzden aile hekiminin kulak ağrısının en sık
görülen nedenleri, tanı ve tedavi prosedürleri ve hastayı ne zaman sevk edeceği konusunda
bilgili olması gerekmektedir.


Abstract
Ear pain is one of the most frequent symptoms encountered in primary care. A painful
ear can affect people of all ages and it has a lot of reasons which could be originated
from ear or not. The pain is generally derived from infectious reasons, however
the more severe causes such as malinity should be taken into consideration. In diagnosis,
properly taken history and a detailed physical examination including ear examinaton
with otoscopy is important. For this reason, a familiy physician has to know the common
causes of ear pain, its diagnose and treatment procedures and when to refere the
patient.


Uzm. Dr. Manolya ACAR, Prof. Dr. Ayper SOMER

Özet
Akut solunum yolu enfeksiyonları, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları olarak sınıflandırılmaktadır.
Üst solunum yolları; burundan larinksteki vokal kordlara uzanım göstererek
beraberinde paranazal sinüsleri ve orta kulağı içermekte, alt solunum yolları ise,
trake ve bronşlardan bronşiyollere ve alveollere uzanan kısmı kapsamaktadır. Akut solunum
yolu enfeksiyonları seyrinde, enfeksiyon ve inflamasyonun yayılma potansiyeli
ve akciğer kapasitesinin azalması nedeniyle, sistemik bulgular gözlenebilmektedir. Akut
solunum yolu enfeksiyonları, yenidoğan dönemi dışında, ilk beş yaşta en sık morbidite
ve mortalite nedenidir. Gelişmekte olan ülkelerde, 5 yaşın altındaki çocuklarda mortalite
halen yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yılda iki milyona yakın, 5 yaş altı
çocuk pnömoni ve komplikasyonlarından kaybedilmektedir (1).


Prof. Dr. Cahit ÖZER

Özet
Üst solunum yolu enfeksiyonları aile hekimlerine başvuruların önemli bir kısmını oluşturan
enfeksiyonlardır. Çoğunlukla viral kaynaklı, hafif seyirli, sınırlı enfeksiyonlar olmasına
karşın, tedavide tüm dünyada antibiyotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin
aşırı kullanımı dirençle birlikte, tedavi maliyetlerinin ve yan etkilerin de
artışına yol açacaktır. Doğru tanı koymak, antibiyotik endikasyonu koyarken güncel kanıtları
ve bunlar ışığında hazırlanmış rehberleri göz önünde bulundurmak, antibiyotik
seçerken etkenleri ve direnç profillerini dikkate almak en doğru yaklaşımdır. Akut otitis
mediada antibiyotik endikasyonu bilateral yakınmaları olan 2 yaş altı çocuklar ve otore
ile birlikte otit varlığı ile sınırlı tutulmalıdır. Tonsillofarenjitlerin sadece A grubu B
hemolitik streptokok kaynaklı olanlarına antibiyoterapi verilmelidir. Bakteri izolasyonu
altın standart olsa da Centor kriterleri gibi klinik skorlamalar yol göstericidir. Akut
rinosinüzit düşünülen hastalarda semptomların yedi gün içinde düzelmemesi, kötüleşmesi,
şiddetli ağrı, göz çevresinde şişme, 38.3 0C üstünde ateş ve immün yetmezlik antibiyotik
başlama endikasyonudur. Larenjit, bronşit ve trakeitte antibiyotik verilmezken
epiglottitte zaman kaybetmeden parenteral beta laktamlar başlanmalıdır.


Prof. Dr. Esra UZASLAN

Özet
Akut alt solunum yolları infeksiyonları özellikle toplumda edinilmiş pnömoniler hekimlere
en sıklıkla başvuru nedenleridir. Toplumda edinilmiş pnömoniler çoğunluklaa
bakteriyel ve pnömokokakal olup, bazı olgularda hastaneye yatarak tedavi gerektirebilirler.
Toplumda edinilmiş pnömoniler solunum yetmezliği, çoklu organ yetmezliği, sepsis
gibi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilirler. Pnömoni ile uyumlu öykü ve fizik
muayene bulguları olan olgularda akciğer grafisinde yeni başlayan radyolojik infiltratların
saptanması tanıda altın standartdır. Tanıda veya tedavide gecikme mortalite ve
morbiditede artışa neden olur.


Abstract
Acute respiratory infection, especially community-acquired pneumonia (CAP) , is the
most common reason for the out patient visits of physicians. CAP is often considered a
predominantly bacterial, frequently pneumococcal and disease that may require hospitalisation
in some cases. CAP can be associated with serious complications such as respiratory
failure, multi-organ failure, sepsis, and death . The gold standard for diagnosing
CAP is the presence of a chest radiograph demonstrating new consolidation in a patient
with a history and examination findings consistent with CAP. Delayed diagnosis
or initiation of antibiotic therapy for CAP may be associated with increased morbidity
and mortality.


Prof. Dr. Selim BADUR

Özet
Epidemiler sırasında yüksek oranda mortalite ve morbiditeye yol açmasının yanı sıra,
olası bir pandemiye neden olabileceği de kabul edilen grip, tüm dünya için önemli bir
sağlık sorunudur. Etken olan Influenza A, B, ve C virüsleri, segmente RNA içermeleri
nedeniyle genetik değişkenliğe yatkındırlar; nitekim Influenza A ve B suşlarında görülen
minor farklılaşmalar sonucu epidemiler; daha major farklılaşmalara açık olan Influenza
A suşları ile pandemiler görülebilir. Influenza aktivitesinin izlenmesinde laboratuvar
bulgularının yanı sıra morbidite verilerinin takip edilmesi gerekmektedir. Bu yazıda
grip etkeni virüslerin virolojik ve epidemiyolojik özelliklerinin yanı sıra, enfeksiyonun
seyri, tedavisi ve korunmada kullanılan aşılara değinilecektir.


Abstract
Flu is a major public health issue because of its morbidity and increased mortality
observed during epidemics, and because it may develop into a pandemic. A, B, and C
Influenza viruses are RNA segmented viruses with high genetic plasticity including drift
leading to new A and B variants responsible for epidemics, and shift resulting in a new
type A viruses responsible for pandemics. For influenza monitoring, the use of laboratory
data usually in combination with morbidity data from primary care facilities is common.
In this article, virologic and epidemiologic properties of Influenza viruses; clinical
aspect, therapeutic agents and flu vaccines have been discussed.


Uzm. Dr. Gülseren PAMUK, Doç. Dr. Hülya AKAN, Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL

Özet
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut bronşit poliklinik başvurularının ve iş
ve okul kayıplarının en sık nedenidir. Çoğu kez üst solunum yolu enfeskiyonları, kendi
kendini sınırlar, hafif ve kısa sürelidir. Her ne kadar nadiren fatal seyrettiğinden benign
olarak algılansa da yaşam kalitesi ve iş kayıpları açısından değerlendirildiğinde etkisinin
büyüklüğü kronik hastalıklara eş değerdir. Kesin tedavinin olmaması ve gittikçe
artan hızlı yaşam temposu, bir an önce iyileşme isteği, sağlığın algılanmasındaki değişiklikler
ve tamamlayıcı alternatif tıp (TAT) uygulamalarının artan popularitesi hem
hekimleri hem de hastaları farklı tedavi arayışlarına yönlendirmektedir.
Bu derlemede üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunma ve tedavisinde günlük
pratiğimizde en sık kullanılan vitamin, mineral ve bitkisel takviyeler ve diğer uygulamaların
etkinliği ve güvenirliği ile ilgili son kanıtların bize neler sunduğunun incelenmesi
amaçlanmıştır.


Abstract
Acute upper respiratory tract infections and acute bronchitis are the most common
causes of outpatient admissions and work and school abstinence. Often acute upper airway
infections are self-limited, mild and short in duration. Although they are perceived
to be benign as they are rarely fatal, in terms of quality of life and work abstinence, they
are equivalent to the size of the effect of chronic diseases. The lack of precise treatment
and increasingly rapid pace of life, a moment before the recovery demand, changes in
health perception and increasing trend of complementary alternative medicine (CAT) direct
both physicians and patients to search different treatment modalities.
In this review, it is encountered that the latest body of evidence regarding effectiveness
and safety of most commonly used vitamins, minerals and herbal supplements, and
other applications for prevention and treatment of upper airway infections.

Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir?

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.