Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Eylül - Ekim 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:5
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Yu¨ksek kan basıncı gu¨nu¨mu¨zde kardiyovasku¨ler mortalite ve morbiditenin en önemli risk faktörlerinden birisidir. Hipertansiyon, primer (esansiyel) ve sekonder olarak sınıflandırılmaktadır. Primer HT olguların %95’ini oluşturmaktadır. Sekonder HT tu¨m olguların %5’lik dilimini oluşturmakta ve çoğunlukla da renal kökenli olmaktadır. HT tedavisinde mutlak bir kan basıncı değerinden ziyade, hastanın toplam kardiyovasku¨ler riskinin de göz önu¨ne alındığı bir yaklaşım benimsenmelidir.

Summary

High blood pressure is one of the major risk factors of cardiovascular mortality and morbidity. Hypertension is classifed as primary and secondary hypertension. Primary hypertension consisted 95% of all patients. However secondary hypertension is consisted of 5% of patients and is mainly due to renal etiology. Compherensive approach including personal risk determination should be required rather than spesific cutt off values when targeting tho optimal blood pressure control.

Uzm. Dr. Eşref TUNCER

Prof. Dr. İstemihan TENGİZ


Özet

Amaç: Kas iskelet sistemi ağrılı sendromları nedeniyle Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğinde yatarak tedavi alan hastalarda anksiyete ve depresyon du¨zeylerinin araştırılması.

Gereç-yöntem: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğinde yatarak tedavi almış olan hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. İnflamatuar romatizmal hastalıklar ve rehabilitasyon hastaları (ortopedik, nörolojik v.b) değerlendirmeye alınmadı. Sadece kas iskelet sistemi ağrılı lezyonu nedeniyle yatırılmış olan, derin ısıtıcı+yu¨zeyel ısıtıcı+analjezik akım+egzersiz ve medikal tedavi olarak steroid olmayan antienflamatuar ilaç ve/veya parasetamol ve/veya kas gevşetici ilaç almış olan hastalar değerlendirmeye alındı. Hastaların kendi doldurdukları Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) ölçekleri değerlendirildi.

Summary

Objective: The aim of the study to investigate anxiety and depression in patients with musculoskelatal pain syndromes who were hospitalized in Physical Medicine and Rehabilitation clinic.

Materials and Methods: The data of inpatients with regional musculoskletal pain syndromes were evaluated retrospectively. Patients with inflammatory rheumatismal diseases and who were rehabilitated (orthopaedic, neurologic etc.) were not evaluated. Patients with musculaskelatal regional pain syndromes and who underwent deep heating+ superficial heating+analgesic current therapy were taken into study. The patients who had been administered any drugs (opioid analgesics, antidepressants etc.) other than non steridal antirheuamatic drugs and parasetamol were not included. Hospital Anxiety and Depression Inventory (HAD) was used to ivestigate anxiety and depression.

Dr. Hasan TOKTAŞ

Dr. Deniz ÇİFTCİ

Dr. Sevda ŞAHİN

Dr. Özlem SOLAK

Dr. Ümit DÜNDAR

Dr. Vural KAVUNCU


Özet

Karbonmonoksit (CO), karbon kaynaklı yakıtların iyi yanmaması sonucu ortaya çıkar, akut ve kronik zehirlenmelere neden olabilir. CO intoksikasyonu, tu¨m du¨nyadaki zehirlenmelerin en sık nedenidir. CO özellikle toksiktir çu¨nku¨ renksiz, tatsız, kokusuz ve noniritan bir gaz olup yu¨ksek hemoglobine (hb) bağlanma afinitesine sahiptir. CO, hb’e Oksijene (O2) oranla 210-280 kez fazla afinite göstererek hu¨cresel anoksiye neden olur. CO, hb F’e sıkıca bağlandığı için fetus annedeki CO du¨zeyleri hissedilir derecede yu¨kselmeden önce bile hipoksik olabilir. Annede CO yarı ömru¨ 2 saat iken fetusta 7 saattir. CO’e akut olarak maruz kalan gebelerde fetal ölu¨m, abortus, intrauterin fetal gelişme geriliği, fetusta anatomik malformasyonlar ve beyin hasarı sonucu fonksiyonel değişimleri içerebilen toksik etkilerin varlığı saptanmıştır. Gebeliğinin sekizinci haftasında orta derecede CO zehirlenmesine maruz kalan bir olguyu sunarken özellikle gebede CO zehirlenmesinin özelliklerini, erken ve doğru teşhis ve girişimin önemini, fetusta oluşabilecek etkileri ve tedavi seçeneklerini gözden geçirmeyi amaçladık.

Summary

Carbonmonoxide (CO), carbon-based fuels as a result of incomplete burned it occurs, can cause acute and chronic poisoning. CO intoxication, the most frequent cause of poisonings around the world. CO is toxic, especially because the colorless, tasteless, odorless gas and is a nonirritan has a high affinity binding of hemoglobin (hb). CO binds to hb about 210-280 times as avidly as than oxygen (O2), resulting in anoxia of cells. Hb F is connected tightly with CO levels, in the fetus in the mother may have considerable rise even before the hypoxic. Maternal half-life of CO, but the fetus is 7 hours. During the pregnancy exposure to CO may result in, stillbirth, abortion, fetal abnormalities, intrauterine growth restriction, functional deformities due to brain defects. We are presenting a case of pregnant woman who had moderate to CO poisoning at eight weeks of gestation. We aimed to discuss the features of the CO poisoning, importance of the early and correct diagnosis and, the possible fetal hazards of the CO poisoning and treatment modalities.

Doç. Dr. Gu¨lengu¨l Nadirgil KÖKEN

Arş. Görv. Dr. Pınar AKBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Neşe Nur USER


Özet

İlk dört haftalık bir su¨re yenidoğan döneminde çok önemlidir, doğumdan sonra, ayrıntılı bir hikaye anneden alınmalıdır ve detaylı bir inceleme başlatılmalıdır. Bebeğin ilk muayenesi hastanede alınmalıdır, ve daha sonra ilk 15 gu¨n içinde muayene her hafta olmalı ve sonra bir yıl su¨resince her ay olmalıdır. İncelemenin içeriği ,rutin bir cilt muayenesi, baş, gövde, ekstremite, kalp ve solunum muayenesi, ve fiziksel gelişim, kilo, boy gelişimi ,baş çevresi ölçu¨mu¨ açısından ve ayrıca göbek, nörolojik refleks kontrolu¨ olmalıdır.Ayrıca tarama testleri ve kalça ultrasonu işitme testi, göbek kordonu bakımı hakkında bilgi verilmelidir ve vu¨cut bakımı, bebeğin beslenme durumu hakkında ailelere bilgi vermek, kullanılan deri u¨ru¨nleri, aşılar, gu¨nlu¨k temizlik ,uyku, kabızlık ve gaz sorunları ve bu sorunlara yaklaşım şekli ailelere açıklanmalıdır. Aileler, özellikle sadece anne su¨tu¨ne yönlendirmeli, ilk haftalarda bebeğin enfeksiyonlardan korunması ve sarılık hakkında bilgilendirilmelidir.

Summary

The first four-week period is very important in the neonatal period, after birth,a detailed history should be taken from the mother and detailed examination should be initiated. The first examination of the baby should be taken in the hospital ,and then in the first 15 days examinations should be every week,and then it should be every month until one year.İn The examinations include: a routine examination of the skin, head, trunk, extremities, heart and breathing, belly, neurological reflex in terms of development, in terms of physical development, weight, height, head circumference measurements should be taken and it should be noted, screening tests and hearing tests, ultrasound informed about the hip, information should be given about the umbilical cord care,and vaccines, daily cleansing of the body, rash care, skin products used to inform families about the baby's nutritional status, daily sleep, the amount of constipation and gas issues and the approach to these issues should be explained to families. Families should be informed about the first week to be careful, especially only breast milk routing, the protection of the baby from infections, jaundice.

Dr. Sibel KILIÇASLAN


Özet

Serebrovasku¨ler hastalıklar çoğu u¨lkede ilk dört ölu¨m nedeninden biridir. Çoğunlukla sakatlıkla sonuçlanır. Serebrovasku¨ler hastalıklara ait risk faktörlerinin göru¨lme sıklığı hem du¨nyada hem de u¨lkemizde artış göstermektedir. Ülkemizde risk faktörlerine bakıldığında hipertansiyon, sigara, obesite, hiperkolesterolemi, inaktivite ve yetersiz sebze tu¨ketimi ilk sıralarda yer almaktadır. Serebrovasku¨ler hastalıklarda değiştirilebilir risk faktörlerinin değiştirilmesi ile önemli oranda ölu¨m ve sakatlık azaltılabilmektedir.

Summary

In many countries, cerebro-vascular diseases are in the first four common causes of death. They frequently result with disabilities. There is an increase in frequency of risk factors related with cerebro-vascular diseases both globally and in our country. Most common risk factors in our country are hypertension, smoking, obesity, hypercholesterolemia, inactivity, and inadequate vegetable consumption. Mortality and morbidity of cerebro- vascular diseases are dramatically relevant with changeable risk factors.

Uz. Dr. Defne KORUYUCU

Doç. Dr. Özge YILMAZ KÜSBECİ


Özet

Bilateral talamik enfarkt nadir göru¨lu¨r. En sık göru¨len klinik tablolar; akut bilinç bozukluğu, kognitif değişiklikler, vertikal bakış paralizileri, akut koma ve komayı izleyen dönemde uyanma ve motivasyon gu¨çlu¨ğu¨du¨r. Bu yazımızda akut bilinç bozukluğu, kognitif fonksiyonlarda bozulma ile başvuran ve bilateral talamik enfarkt saptanan bir olgu sunulmuştur.

Summary

Bilateral thalamic infarction is rare. The most frequent clinical manifestations are acute impairment of consciousness, vertical gaze palsies, cognitive disturbances, acute coma and awakening dissability, and loss of motivation after coma. In this case report, a patient whom had cognitive function disturbance and consciousness impairment and diagnosed as bilateral thalamic infarction was presented.

Uzm. Dr. Defne KORUCU


Özet

Diyabetli hastaların tedavi ve takiplerinin doğru yapılması akut ve kronik komplikasyonların gelişimini önleyecek bireysel ve toplumsal olumlu kazanımlar sağlayacaktır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin organizasyonu açısından bir geçiş su¨recinde olan u¨lkemizde birinci basamakta hizmet veren hekimler diyabet tedavisinin planlanmasında ve uygulamasında önemli rol oynamaktadır. DM birinci basamakta çalışan hekimlerin sık karşılaşacağı hastalıklardan biridir ve diyabet ile etkili bir mu¨cadele için etkin bir birinci basamak hizmeti zorunludur. Bu derlemede birinci basamak sağlık hizmetlerinde diyabetik hasta takibi konusu gözden geçirilecektir.

Summary

Making convenient treatments and follow- ups for patients with diabetes would prevent acute and chronic complications, provide individual and social benefits. Primary care physicians play a crucial role in planning and application of treatments for diabetes in our country which is in a transition period in terms of organization of primary health care. Diabetes is one of the most common diseases that the primary care physician will come across in routine practice and primary health care is an obligation in order to fight againist diabetes efficiently. In this review, we have reevaluated diabetic patient follow- up in primary care.

Doç. Dr. Reyhan ERSOY


Özet

Kalp Yetersizliği ( KY ) tanımı kalbin, dokuların metabolik ihtiyacını karşılamada yetersizliğini ifade etmek için kullanılır. Gelişmiş u¨lkelerde tahmini olarak erişkin popu¨lasyonda % 1-2 oranında saptanmasına karşın 70 yaş ve u¨stu¨ kimselerde % 10’un u¨zerinde sıklığa ulaşabilmektedir. KY farklı toplumlarlarda birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkar.

Summary

Heart failure (HF) is defined as insufficiency of heart to meet metabolic needs of the body tissues. Approximately 1–2% of the adult population in developed countries has HF, with the prevalence rising to ≥10% among persons 70 years of age or older. There are too many causes of HF, and these vary in different parts of the world.

Yrd. Doç. Dr. Ufuk ERYILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ


Özet

Temel yaşam desteği (TYD), halktan kurtarıcılar ve sağlık personeli tarafından hiçbir özel alet veya ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalardır. TYD normal kalp ve solunum fonksiyonları geri dönene kadar, özellikle beyin, kalp gibi hayati organlara kan gitmesini sağlamak amacı ile yapılır. Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) 2010 yılında hazırladığı Kardiyopulmoner Resu¨sitasyon (CPR-KPR) ve Acil Kardiyovasku¨ler Bakım (ECC) kılavuzunda TYD’nin 4 basamağı u¨zerinde durmuştur: 1. Acil durumun erken tanınması ve Acil Tıp Servisinin (ATS) erken aktivasyonu. 2. KPR’nin erken başlatılması. 3. Erken defibrilatör kullanımı. 4. Sağlık personeli tarafından ileri kardiyak yaşam desteği ve resu¨sitasyon sonrası bakımın erken dönemde başlatılması.

Summary

Basic life support (BLS), the application without any special tools or drug therapy, applied by the rescuers and medical personnel. BLS is done in order to ensure passage of blood to vital organs particularly brain and heart, until cardiac and respiratory functions return back to normal. Kardiopulmonary resuscitation (CPR-CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) guidelines that prepared by American Heart Association (AHA) in 2010, the BLS is elaborated on four points: 1. Early recognition of the emergency situation and early activation of the Emergency Medicine service (ATS) 2. Early start CPR 3. Early use of defibrillators 4. Advanced cardiac life support and resuscitation care initiated as early as by the health staff

Yrd.Doç. Dr. Şerife Özdinç,

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Şensoy


Özet

Fibromiyalji yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ve hassas noktaların varlığı ile tanımlanan idiyopatik, kronik bir sendromdur. Uyku bozukluğu, yorgunluk, baş ağrısı, sabah tutukluğu, parestezi ve subjektif şişlik hissi ile karakterize multisistemik bir durumdur. Tedavisinde kesin klavuzlar olmamasına rağmen, hasta eğitimi, bilişsel davranış terapisi, egzersiz, fizik tedavi ve farmakolojik tedavilerden oluşan multidisipliner yaklaşımların etkili olabileceğini gösteren kanıtlar vardır. Bu derlemede, fibromiyalji son literatu¨rler eşliğinde kısaca anlatıldı.

Summary

Fibromyalgia is an idiopathic, chronic syndrome defined by widespread musculoskeletal pain and presence of tender points. It is multisystemic condition characterized by sleep disturbance, fatigue, headache, morning stiffness, paresthesias and subjective edema sensation. Although there are no guidelines for treatment, there are evidences that a multidimensional approach with patient education, cognitive behavior theraphy, exercise, physical treatment and pharmacologic theraphy can be effective. In this review, fibromyalgia is explained briefly as a review of recent literatures.

Dr. Gu¨lnur Taşçı BOZBAŞ

Dr. Gu¨lcan GÜRER


Özet

Memnuniyet, yaşam biçimi, geçmiş deneyimler, gelecekten beklentiler, bireysel ve toplumsal değerleri içeren bir kavramdır. Bu bakımdan, hasta memnuniyeti sağlık bakımından bir kalite göstergesi olarak kabul edilmekte ve kısaca, “hastaların beklenti ve isteklerinin karşılanması” olarak tanımlanabilir. Hasta memnuniyeti ve tatmini ile ilgili yapılan araştırmalarda genelde dokuz faktöru¨n çok sık kullanıldığı göru¨lmektedir. Bu faktörler; hasta-doktor ilişkisi, hasta-hemşire ilişkisi, hasta ve diğer hastane personeli ilişkisi, bilgilendirme, beslenme hizmetleri, fiziksel ve çevresel koşullar, bu¨rokrasi, gu¨ven ve u¨cret olarak sıralanabilir.

Summary

Satisfaction is a concept that lifestyle, past experiences, future expectations, individual and social values. In this regard, patient satisfaction is accepted as an indicator of a quality health care, and briefly, "To meet patients' expectations and wishes" can be defined as. The nine factors related to patient satisfaction surveys have been used often. These factors can be listed as a doctor-patient relationship, patient-nurse relationship, relationship with patients and other hospital staff, information, nutrition services, physical and environmental conditions, bureaucracy, trust and fee.

Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN

Yrd. Doç. Dr. Nazlı ŞENSOY

Öğ. Görv. Atilla ERCAN

Kitaplarımız

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.